EN fill
volume_up
{noun}

fill (also: burden, charge, load, padding)
They will end up as the filling for ravioli or in stock cubes.
Ze eindigen dan ook als vulling voor ravioli of als bouillonblokjes.
I hope that these gaps can still be filled, so that we are talking about a real filling.
Ik hoop dat wat ontbreekt nog wordt aangevuld, om zo een echte vulling te krijgen.

Context sentences for "fill" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce again, I want to thank Parliament for allowing me to fill in for my colleague.
Ik dank het Parlement nogmaals dat ik hier namens mijn collega heb mogen zijn.
EnglishThere I think that the arts and film can perhaps fill the gap, and simulation.
Daar denk ik dat kunst en film misschien de kloof kunnen overbruggen, en simulaties.
EnglishI could quite easily go on like this for a while and fill my 3 minutes very quickly.
Zo kan ik nog wel even doorgaan en dan zou ik mijn 3 minuten snel vol hebben.
EnglishI don't want to keep you up all night, so I'll just fill you in on the latest batch
Ik wil je niet de hele nacht ophouden, dus vertel ik je alleen het laatste
EnglishAnd if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley.
Als dit gebeurt, zou een binnenzee een groot deel van de Mississippivallei opvullen.
EnglishIt must in fact also fill the vacuum that has arisen in the last nine years.
Het moet het vacuüm opvullen dat in de afgelopen negen jaar is ontstaan.
EnglishNow it has to fill out as many as one thousand eight hundred separate payment orders.
Nu moet ze de betaling verzorgen voor maar liefst 1800 afzonderlijke betalingskredieten.
EnglishIf women withdrew from the labour market men might be able to fill the vacancies created.
Als vrouwen zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt, kunnen mannen hun plaats innemen.
EnglishThen of course, you fill out the CAPTCHA because you help us digitize a book.
Natuurlijk vul je ook de captcha in omdat je ons helpt bij het digitaliseren van een boek.
EnglishWe really have capacity to fill because there is a very large public demand to be satisfied.
De vraag uit de samenleving waaraan wij moeten voldoen is werkelijk erg groot.
EnglishCome talk to me about it, I'll fill in some of the details if you want.
Kom er met me over praten. ~~~ Ik zal je wat details vertellen als je wilt.
EnglishIt is in that context that a civil peace corps should be able to fill a gap.
In dit verband zou een civiel vredeskorps een leemte kunnen opvullen.
EnglishHere our aim really is to fill a new gap with social fund measures.
Hier kunnen de maatregelen van het Sociaal Fonds inderdaad in een leemte voorzien.
EnglishSecondly, Mr Schulz is quite right that we need to fill up the time.
Ten tweede heeft de heer Schulz groot gelijk dat wij de tijd moeten opvullen.
EnglishI would like to fill in an important piece of detail within the framework.
Aan die structuur zou ik graag een belangrijk detail willen toevoegen.
EnglishWe failed to fill a considerable number of parliamentary posts throughout this year.
In een groot deel van de onbezette posten van het Parlement werd dit hele jaar niet voorzien.
EnglishAnd so we asked ourselves, you know, can we find innovative things that will go fill these gaps?
Dus vroegen we ons af, kunnen we innovaties ontdekken die deze hiaten opvullen?
EnglishSo whenever I fill up my gas, I think of that liter, and how much carbon.
Dus elke keer als ik tank, denk ik aan die liter, en hoeveel koolstof.
EnglishI must speak on this question, to try to fill in the whole picture.
Ik neem het woord omdat ik wil dat in deze zaak de hele waarheid aan het licht komt.
EnglishThat is the easiest way to get here, and it just so happens that he has to fill up his tank.
Dat is de beste weg om hier naar toe te komen, en hij moet onderweg nu eenmaal tanken.