EN

find {noun}

volume_up
It seems an archaeologist had come to this remote place... to translate and study his latest find,
Het leek of een archeoloog hier woonde... om zijn laatste vondst te bestuderen,
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Iedereen was erg blij met deze archeologische vondst omdat het nu misschien mogelijk zou zijn om één enkel dodoskelet in elkaar te zetten.
Some exciting finds, again, as I mentioned, from Dmanisi, in the Republic of Georgia.
Nog meer opwindende vondsten als de genoemde, uit Dmanisi in de Republiek van Georgië.

Context sentences for "find" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThose toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.
Dat gif komt in het schaarse water terecht of verontreinigt verdroogde gronden.
EnglishI have no objections to the factual content, but I find the document unbalanced.
Ik heb geen concrete bezwaren tegen het document, maar ik vind het onevenwichtig.
EnglishMr Caccavale, I do believe you when you say that you could not find this report.
Mijnheer Caccavale, ik geloof u als u zegt dat u dat verslag niet heeft gevonden.
EnglishThe result is that people find it uninteresting and sometimes downright annoying.
Het resultaat is dan ook dat de burger de Unie oninteressant en vaak saai vindt.
EnglishI think that this mature attitude will also find expression in tomorrow's vote.
Mijns inziens zal dit rijpingsproces weerspiegeld worden in de stemming morgen.
EnglishOnly afterwards will we have to find the resources to support these priorities.
Vervolgens zullen we de middelen moeten vinden om die prioriteiten vorm te geven.
EnglishI do, therefore, find the report is too partial by far and is even prejudiced.
Ik vind het verslag dus veel te partijdig, om niet te zeggen volkomen partijdig.
EnglishI therefore find the attitude of these non-EU countries difficult to understand.
Ik vind de houding van deze landen van buiten de EU dan ook moeilijk te begrijpen.
EnglishThe supervisory authorities in the Member States would also find this difficult.
Bovendien, hoe kunnen de lidstaten controleren of de 48-uursregel wordt nageleefd?
EnglishIf we look more closely, we find that it was sacrificed on the altar of the WTO.
Op de keper beschouwd heeft de Commissie de wet geofferd op het altaar van de WHO.
EnglishI find these Americans always whine and going on about how they got it so bad
Ik vind deze Amerikanen altijd op hoe zij zeuren en dat zij het zo slecht hebben
EnglishThis directive contains some really choice passages of a kind you very rarely find.
Nu staan er in deze richtlijn echte kunststukjes, die men heel zelden tegenkomt.
EnglishI hope I can count on the support of Parliament to find a short-term solution.
Ik hoop op steun van het Parlement bij het zoeken naar een kortetermijnoplossing.
EnglishThe shorter the list, the easier the public will find it to understand our aims.
Als we deze lijst kort houden, zal het publiek onze doelstellingen beter begrijpen.
EnglishWe do not, however, need to look outside the EU in order to find similar examples.
We hoeven echter niet buiten de EU te kijken om vergelijkbare gevallen te vinden.
EnglishWe hope that we shall be able to find a solution to this for the second reading.
Wij hopen dat wij hiervoor een oplossing kunnen vinden voor de tweede lezing.
EnglishWe now find, however, that two of the reports are giving us serious problems.
Nu blijkt echter dat twee van de verslagen tot ernstige problemen zullen leiden.
EnglishI find it bizarre that these national ministers still have not caught on to this.
Ik vind het bizar dat die nationale ministers dat nog steeds niet door hebben.
EnglishVotes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
Stemmen kunnen niet verdwijnen, omdat je dan jou stem niet meer terug kan vinden.
EnglishAnd then you hope that one of us lot will walk around and find small pieces of you.
En dan hoop je dat één van ons stel daar rondloopt en kleine delen van je vindt.