EN to fix
volume_up
[fixed|fixed] {verb}

My first point is that we must fix the threshold values at the level that Parliament wanted at first reading stage.
Ten eerste moeten we de drempelwaarden op hetzelfde hoge niveau vaststellen als het Parlement in eerste lezing al wilde.
If this House is not sovereign in fixing its own agenda, what is it sovereign in?
Als de Vergadering haar eigen agenda niet soeverein kan vaststellen, waarvoor is zij dan wel soeverein?
Fixing limit values for benzene is also a good thing.
Grenswaarden vaststellen voor benzeen, ook dat is een goede zaak.
They fix fix me a pretty decent steak for my last meal
Zij maakte een vrij fatsoenlijk lapje vlees voor mijn laatste maaltijd
But maybe if I cut a hole in his head I can fix it."
Maar als ik een gat in z'n hoofd maak dan kan ik het beter maken."
Kerel, laten we het maken En dan weg hier.
We need to fix it, so that we can deliver it to our patients.
We moeten het zo aanpassen, dat we het kunnen toedienen aan onze patiënten.
Ladies and gentlemen, the European legislation on fixing maximum levels for pesticide residues is to be updated.
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de Europese regelgeving inzake de vaststelling van maximumgehalten aan redisuen van bestrijdingsmiddelen moet worden aangepast.
Duties are quick fixes which only hurt those EU industries that have actually adapted to the global economy.
Invoerheffingen vormen een schijnoplossing die alleen maar schade toebrengt aan de EU-bedrijven die zich wel hebben aangepast aan de wereldeconomie.
directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
het rechtstreeks of onrechtstreeks bepalen van de aan - of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden;
Can the Commissioner set a fixed time limit for the payments?
Kan de commissaris een vaste termijn bepalen voor de uitbetalingen?
Amendment No 4 sets out to fix limit values for wood dust at a level which rules out any risk to workers.
Amendement 4 bepaalt dat de grenswaarde voor houtstof moet worden vastgesteld op een niveau dat ieder risico voor de werknemers uitsluit.
And we're not going to fix government until we fix citizenship.
De overheid repareren betekent burgerschap repareren.
then you can go about the process of trying to fix it and figure it out.
Dan kun je proberen het proces te begrijpen en te repareren.
In Ireland we have a commonly used phrase - " if it is not broken, why fix it ".
In Ierland hebben wij een veelgebruikte zegswijze: " als het niet gebroken is, waarom zou je het dan repareren ".
We fix it, but most importantly, we relocate it.
We herstellen ze. ~~~ Wat belangrijker is: we geven ze een nieuwe plaats.
When things go wrong, as of course they do, we reach for two tools to try to fix them.
Als dingen fout gaan, en dat doen ze natuurlijk, grijpen we naar twee middelen om dat te herstellen.
We've got ideas about how to fix these errors.
We hebben ideeën over hoe deze fouten te herstellen.
This is why we hope that Parliament will confirm its position of November 1998 in order to defend cross-border agreements and fixed book prices.
Wij hopen dan ook dat het Europees Parlement zijn standpunt van november 1998 zal bevestigen, dat de grensoverschrijdende overeenkomsten en de vaste boekenprijs gehandhaafd moeten blijven.
They regulate amongst other things transfer conditions, they regulate or fix the obligation of the Member States to supply information and they regulate medical monitoring somewhat more clearly.
Ze stellen onder andere de overgangsbepalingen vast, reguleren en bevestigen de informatieplicht van de lidstaten en maken de regels inzake medische controle iets doorzichtiger.
All the local information is embedded to tell you how to fix it.
Alle lokale informatie is ingebed om je te vertellen hoe dit te verhelpen.
It's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.
Het doet het vastzetten van CO2 toenemen, filtert wat van de luchtvervuiling.
The second reason is the lack of flexibility which will arise when exchange rates are fixed.
De tweede oorzaak is het gebrek aan flexibiliteit dat ontstaat als de wisselkoersen worden gefixeerd.
We should not get ideologically fixed on the whole question of whether we have a common policy or not.
Wij mogen niet ideologisch gefixeerd raken op de vraag of wij een gemeenschappelijk beleid hebben of niet.
Typically, what you're looking at is a fixed brain.
Typisch zie je dan een gefixeerd brein.

Context sentences for "to fix" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo what's the problem, why has this chasm opened up, and what can we do to fix it?
Wat is het probleem, vanwaar die kloof, en wat kunnen we doen om hem te dichten?
EnglishAnd so it might be that if we just fix four or five genes, we can live 200 years.
En zo kan het zijn dat als we vier of vijf genen fixen, we 200 jaar kunnen leven.
EnglishA new technology will come along to fix the messes we made with the last one.
Een nieuwe technologie zal opkomen om de rotzooi op te ruimen van de vorige.
EnglishIf Member States do not want to fix book prices, then we do not want to impose it on them.
Wij willen de lidstaten geen vaste boekenprijs opleggen als ze dat niet willen.
English. ~~~ "Fix the chicken."
(Gelach) (Applaus) Maar de zesde-klassers eisen het: "Lap die kip op."
EnglishAnd how can you figure out how to fix something if you don't have a clear target?
Hoe kun je uitzoeken hoe je iets moet oplossen als je niet over een duidelijk doel beschikt?
EnglishThe current proposals would fix prices below the cost of production.
Met de huidige voorstellen komen de prijzen beneden het kostenniveau te liggen.
EnglishSo the other thing that I think we learn here is that AIDS is not going to fix itself.
Het tweede wat we hiervan leren is dat aids zichzelf niet gaat oplossen.
EnglishWe don't fix this now, how would you like to see a Dow 3,500 in 2026?
Als we dit niet oplossen, wat zou je dan denken van een Dow op 3500 punten in 2026?
EnglishWhat it does fix, left to itself, is a great many things that can never be put right again.
Aan zichzelf overgelaten richt de markt integendeel onherstelbare schade aan.
EnglishThe suffering of indigenous peoples is not a simple issue to fix.
Het lijden van de inheemse volkeren is geen eenvoudige kwestie om op te lossen.
EnglishWe fix the guide price and then base compensation on the average market price.
Wij stellen de richtprijs vast en baseren de compensatie vervolgens op de gemiddelde marktprijs.
EnglishSo we have a number of ways that we actually can fix the chicken.
We hebben een aantal manieren waarop we de kip echt in orde kunnen brengen.
EnglishIt is therefore my fervent hope that it will be possible to fix a date in December.
Daarom hoop ik van ganser harte dat wij in december erin zullen slagen een datum vast te stellen.
EnglishThis shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
Deze louche deal is precies het tegenovergestelde van wat de Europese Unie zou moeten belichamen.
EnglishBecause we have known for a very long time that the market does n't fix it.
Wij weten immers al lang dat de markt alles niet in orde brengt.
EnglishSo government needs to make us do something painful to fix it.
Dus de overheid moet ons pijnlijke dingen laten doen om het op te lossen.
EnglishThere is a saying in English: 'If it ai n't broken, do n't fix it. '
Een Engels spreekwoord luidt: ' If it ain't broken, don't fix it.?
EnglishAnd these job losses, we can fix them with green-collar jobs.
En het verlies van banen kunnen we opvangen met milieuvriendelijk werk.
EnglishI regret that we could not reach an agreement with the Council to fix this in one reading.
Het spijt me dat wij geen akkoord konden bereiken met de Raad om dit in één lezing af te handelen.