EN float
volume_up
{noun}

1. general

float (also: raft)
volume_up
vlot {het}
float
float
float
volume_up
carnavalswagen {de}

2. IT

Context sentences for "float" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut no, they did not want to float this idea at the WTO negotiations.
De Commissie wilde dat tijdens de WTO-onderhandelingen niet ter sprake brengen.
EnglishAnd if you sit here long enough, it'll float off the page into the audience.
Als we lang genoeg wachten, zweeft het zo van de pagina het publiek in.
EnglishWhat I came up with was a series of second skins that basically float over the aluminum shell.
Mijn oplossing was een reeks tweede huiden die los op het aluminium omhulsel liggen.
EnglishThere has been an attempt to float the idea of unreasonable profits.
Men heeft geprobeerd het begrip " buitensporige winst " te schrappen.
EnglishSo, at best, the image is meant to float away into abstraction and multiple truths and fantasy.
Dus in het beste geval, drijft de foto weg naar abstractie, meerdere waarheden en fantasieën.
EnglishBut if you were to float by in space on a space holiday and you heard this, you want to get moving.
Maar als je op een vakantie door de ruimte zou rondzweven en je dit hoorde, kun je je beter uit de voeten maken.
EnglishAs the fat renders, the tallows float to the surface.
Zodra 't vet is gezuiverd, drijft de talk naar boven
EnglishFloat Iike butterfly, sting Iike a bee!
Zwevend als een boterbloem, steken zoals een bij.
EnglishFloat Iike butterfly, sting Iike bee.
Zwevend als een boterbloem, steken zoals een bij.
EnglishWhole cat-and-mouse thing don't float.
EnglishAnd as you sink and drift and float into this relaxed state of mind, I'm going to take your left hand, and just place it up here.
En terwijl je zinkt en glijdt en daalt in deze ontspannen bewustzijnsstaat, neem ik je linkerhand en plaats die hier boven.
EnglishAnd I only want you to allow your hand to float slowly back up from the tabletop as you feel the pressure release, but only when you feel the pressure release.
En ik wil dat je je hand alleen dan langzaam van de tafel omhoog laat stijgen, als je voelt dat de druk ophoudt.
EnglishFirstly, why is it so simple for Mr Poettering to float his theory that the EU would undergo a change in its nature if Turkey were to join it?
Ten eerste: waarom kan de heer Poettering hier zomaar poneren dat de EU fundamenteel anders zou worden door een Turkse toetreding?
EnglishAnd out in the cytoplasmic soup we have special proteins that are required for cell division that float freely in this soup in three dimensions.
In de cytoplasmatische soep zitten speciale eiwitten die nodig zijn voor celdeling die in drie dimensies vrij rondzweven in die soep.
EnglishI have come across some amazingly talented, committed and hard-working people, but for every one of them there are two who just appear to float.
Ik ben een aantal zeer getalenteerde, toegewijde en hardwerkende mensen tegengekomen, maar voor ieder van hen waren er twee die maar wat rond leken te hangen.
EnglishThe next thing that happens is the light ends evaporate, and some of the toxic things float into the water column and kill fish eggs and smaller fish and things like that, and shrimp.
Wat er vervolgens gebeurt, is dat de lichte delen verdampen, en de giftige stoffen oplossen in de waterkolom en visseneitjes doden, en kleine visjes en zo, en garnalen.
EnglishAnd it got big enough to the point where there was a float last year at the Macy's Thanksgiving Day parade, and Rick Astley pops out, and rickrolls millions of people on television.
Het werd zo groot dat er verleden jaar op de Thanksgiving Day-stoet van Macy's een praalwagen was waar Rick Astley uit springt, die miljoenen mensen op televisie 'rickrollt'.
EnglishAnd, so now, when the polar ice caps melt, my recording studio will rise up like an ark, and I'll float off into the drowned world like a character from a J.G.
En dus nu, als de poolijskappen smelten, zal mijn opnamestudio oprijzen als een ark en zal ik wegdrijven in de verdronken wereld als een personage uit een roman van J.G. ~~~ Ballard.