"for sake of" translation into Dutch

EN

"for sake of" in Dutch

EN for sake of
volume_up
{preposition}

for sake of (also: above, at, by, for)
volume_up
op {prp.}
Do it for the sake of Zimbabwe's citizens, and do it for the sake of Africa.
Ten eerste, mijn antwoord op mevrouw Kinnock: we staan inderdaad in nauw contact met de civiele maatschappij.
That is something we also need for the sake of mobility but also for the sake of research itself.
Deze zijn eveneens noodzakelijk voor het aspect mobiliteit en voor het onderzoek op zich.
This was domestic politicking for the sake of a forthcoming election.
Daar werd om interne politieke redenen tactisch gespeeld, met het oog op komende verkiezingen.
for sake of (also: ahead of, at, during, for)
volume_up
voor {prp.}
That is something we also need for the sake of mobility but also for the sake of research itself.
Deze zijn eveneens noodzakelijk voor het aspect mobiliteit en voor het onderzoek op zich.
Clarity must be created, for the sake of both manufacturers and consumers.
Duidelijkheid moet er komen, zowel voor producenten als voor consumenten.
With your permission and for the sake of simplicity, I will read it in French.
Als u het goed vindt zal ik het voor het gemak in het Frans voorlezen.
for sake of (also: after, by, for, on)
volume_up
door {prp.}
We also and above all wish that success for the sake of the European Union.
Gaat u zo door, dan zullen we gezamenlijk succes boeken.
Charles and Ray, they didn't obsess about style for it's own sake.
Charles en Ray waren niet geobsedeerd door stijl uitsluitend om de stijl.
Nevertheless, the convergence process needs to be stepped up for the sake of the railways themselves.
In de tussentijd ligt het verkeer niet stil, en de concurrentie met andere vervoersmiddelen gaat natuurlijk gewoon door.
for sake of (also: for, from, off, owing to)
volume_up
uit {prp.}
Could this be seen as a lack of objectivity for the sake of political correctness?
Is er misschien af en toe een gebrek aan objectiviteit uit naam van het politiek correcte?
We should not harmonise for the sake of harmonising.
Harmonisatie omwille van de harmonisatie is uit den boze.
It is true it was not mentioned, but that was for the sake of brevity, not out of ill will.
Daar is inderdaad niet over gesproken, maar dat was omdat men het kort wilde houden, niet uit kwade wil.
for sake of (also: after, by, for, owing to)
The economic changeover is not for the EU's sake, a point which needs stressing.
De hervorming van de economie gebeurt niet vanwege de EU, dat moet worden onderstreept.
Indeed, we need good and transparent patent legislation for the sake of employment.
Wij hebben alleen al vanwege de werkgelegenheid een goede en transparante octrooiwetgeving nodig.
Are we to sacrifice the stuff of history for the sake of a financial issue like this one?
Moeten wij vanwege een financieel conflict een historische kans volledig voorbij laten gaan?
for sake of (also: for, owing to, by reason of)
volume_up
wegens {prp.}
Parliamentarians complain that Member States are subject to enormous savings 'for the sake of Maastricht '.
Parlementariërs klagen over het feit dat lidstaten enorme besparingen doorvoeren " wegens Maastricht ".
So who, if not Austria, should put enlargement at the top of the menu for the sake of old ties and proximity?
Als Oostenrijk wegens oude banden en nabuurschap de uitbreiding niet bovenaan op de menukaart zet, wie zal dat dan wel doen?
And do you believe that for the sake of ECU 3300, works will migrate to the United States, when you think of the cost of insurance and transport?
Meent u echt dat werken wegens die 3.300 ecu naar de Verenigde Staten zullen worden overgebracht als u weet hoeveel de verzekering en het vervoer daarvan kosten?
for sake of (also: for, owing to)
Hence, the single-currency mistake may well delay the revolution in electronic money in Europe, for the sake of a single currency which will, with hindsight, be seen for the illusion it is.
De misstap van de invoering van de enige munt dreigt de revolutie van het elektronische geld dan ook te vertragen in ruil voor een voordeel dat achteraf een illusie zal blijken te zijn.
for sake of (also: for, owing to)
At least 1 000 people are still imprisoned for the sake of their views.
Nog steeds worden minstens duizend mensen vastgehouden op grond van hun overtuiging.
Why do we think that investment should not be used as an instrument for managing demand but should rather be practised for its own sake?
Hoe kan iemand denken dat investeringen niet als instrument voor het beheer van de vraag mogen dienen maar op grond van hun eigen verdiensten moeten worden uitgevoerd?

Similar translations for "for sake of" in Dutch

for preposition
for conjunction
sake noun
of preposition

Context sentences for "for sake of" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor God's sake, do not let us also fish the poor to the brink of catastrophe too.
Laten wij in godsnaam de zeeën van de arme landen niet ook nog eens leegvissen!
EnglishThis is not an expansionist policy in the sense of growth for growth's sake.
We moeten een macro-economisch beleid formuleren dat economische groei bevordert.
EnglishIts name is irrelevant, but let us call it Echelon for the sake of convenience.
De naam is daarbij niet van belang, maar laten we het rustig Echelon noemen.
EnglishWe must, and indeed we can, seize that opportunity together for the sake of Europe.
Wij moeten, ja, wij kunnen deze kans in het belang van Europa gezamenlijk benutten!
EnglishLet us have some determined action for the sake of all the people of Zimbabwe.
Er moet vastbesloten actie worden ondernomen omwille van het gehele volk van Zimbabwe.
EnglishFor God's sake, my son...... if you have something to confess, do it now.
In godsnaam, mijn zoon...... als u iets te biechten hebt...... doe dat dan nu.
EnglishCarrying on institutional in-fighting for the sake of it is merely childish.
Het institutionele gevecht puur om het institutionele gevecht vinden wij kinderachtig.
EnglishFor the sake of the rules ' clarity, that now has to be firmly established.
Het was dan ook tijd om de regels vast te leggen teneinde duidelijkheid te verschaffen.
EnglishThat needs to be done for the sake of the overwhelming majority of European citizens.
De overgrote meerderheid van de Europese burgers heeft hier behoefte aan.
EnglishThat spirit needs to be recaptured, particularly for the sake of our fellow citizens.
Het is vooral omwille van onze medeburgers dat we die geest weer moeten zien te vinden.
EnglishPlease, for God's sake, you can stop this now... before anyone else has to suffer!
Alstublieft, in Godsnaam, je kan dit nu niet stoppen... voordat iemand anders moet lijden!
EnglishWe must avoid forcing companies to provide data just for the sake of it.
We moeten voorkomen dat we bedrijven dwingen zomaar gegevens te verstrekken.
EnglishWe want these improvements for the sake of our health and the environment in the EU.
Wij wensen deze verscherpingen in het belang van onze gezondheid en het milieu in de EU.
EnglishSo for goodness'sake let us include ourselves in the scope of this directive.
Laat ons dus alstublieft het toepassingsgebied van deze richtlijn tot onszelf uitbreiden.
EnglishFor God's sake, is it not enough to be in debt to the tune of EUR 4 700 billion?
In hemelsnaam, is een schuld van 4.700 miljard euro nog niet genoeg?
EnglishFor the sake of internal peace and the archipelago's unity as a state.
Terwille van de binnenlandse rust én de staatkundige eenheid van de archipel.
EnglishFor the sake of fair competition, this should be done on a global scale.
Omwille van eerlijke concurrentie dient dit natuurlijk wel internationaal te gebeuren.
EnglishWe cannot cast aside the European social model for the sake of competitiveness.
We kunnen het Europese sociale model niet aan de kant schuiven ter wille van de concurrentie.
EnglishFor the sake of democracy, the power of the European Parliament should be reduced.
Ter wille van de democratie zou de macht van het Europees Parlement moeten worden verminderd.
EnglishThey cannot be put at risk for the sake for closer European political integration.
Hun leven mag niet in de waagschaal worden gelegd ten gunste van nauwere Europese integratie.