"for sure" translation into Dutch

EN

"for sure" in Dutch

EN for sure
volume_up
{adverb}

volume_up
zeker {adv.}
But I'm also sure, pretty sure, that absolutely nobody is thinking of this.
Maar ik ben er ook nogal zeker van dat absoluut niemand hieraan heeft gedacht.
I am sure there will be a problem of inconsistency and the potential for conflict.
Ik weet zeker dat er contradicties en misschien zelfs conflicten zullen rijzen.
I am not sure that the Commission is out of touch with the population.
Ik ben er niet zo zeker van dat de Commissie geen voeling met de bevolking heeft.
for sure (also: without doubt)
volume_up
zonder twijfel {adv.}
This has been very short-sighted, as I am sure the Commissioner will agree.
Zonder twijfel is de commissaris het met me eens dat dat erg kortzichtig is.
Mr President, I am sure that I will always remember you for your kindness.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal u zonder twijfel lang onthouden omdat u zo aardig bent.
Mr President, I have to give the House some good news, and I am sure you will welcome it as such.
Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, ik heb goed nieuws voor het Parlement, dat het zonder twijfel zal verwelkomen.

Synonyms (English) for "for sure":

for sure

Similar translations for "for sure" in Dutch

for preposition
for conjunction
sure adjective
sure adverb

Context sentences for "for sure" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
- Mijnheer Bowis, ik zal de strekking van uw woorden doorgeven aan de Voorzitter.
EnglishBut I think the Commission knows all this very well and I am sure it respects it.
Ik denk dat de Commissie deze voorbehouden duidelijk onderkent en zal respecteren.
EnglishI am also not sure what the financial consequences will be after enlargement.
Mij is ook onduidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn na de uitbreiding.
EnglishLet us make sure that there is a minimum of red tape and a minimum of bureaucracy.
Bureaucratie en ingewikkelde regelgeving moeten tot een minimum worden beperkt.
EnglishI am sure that the Commission will go into this matter in even greater detail.
Ik ben ervan overtuigd dat de Europese Commissie hier nog nader op in zal gaan.
EnglishI am sure jobs and meaningful subject areas can be found for 25 Commissioners.
Er zijn echt wel taken en zinvolle werkgebieden te vinden voor 25 commissarissen.
EnglishAnd every time, they sent scouts out there to make sure no one attacked them.
En elke keer zonden ze verkenners erop uit om te zorgen dat niemand hen aanviel.
EnglishWe must also make sure we do not create any new hierarchies between the countries.
Dat houdt ook in dat wij geen nieuwe rangorde tussen de landen mogen instellen.
EnglishI am sure that Member States will want to cooperate with the Council of Europe.
Ik ben ervan overtuigd dat de lidstaten samen willen werken met de Raad van Europa.
EnglishI am sure the House will be pleased to learn that this work is already in hand.
Ik kan het Parlement de verheugende mededeling doen dat dat werk reeds is begonnen.
EnglishI am not sure whether she will be pleased but I would like to tell her nonetheless!
Ik weet niet of dit haar genoegen doet, maar ik wilde het niet onvermeld laten.
EnglishNobody is quite sure what they do; sometimes we wonder whether they do anything.
We weten niet zo heel goed wat ze doen, en soms vragen we ons af óf ze wel iets doen.
EnglishWe must also make sure that the information requirements in the annex are clear.
Verder moeten wij ervoor zorgen dat de informatie-eisen in de bijlage duidelijk zijn.
EnglishI'm a " super-fun-diferous " feline... who's here to make sure that you're...
Ik ben een ' flitsende, strakke ' katachtige... die hier is om te zorgen dat je...
EnglishAs far as I know, there is no adequate test to make sure that they are BSE-free.
Zover ik weet bestaat er geen adequate test die garandeert dat dat vlees BSE-vrij is.
EnglishAt the same time we also need rules to make sure that our systems are competitive.
Tegelijkertijd hebben wij voor de systemen natuurlijk ook mededingingsregels nodig.
EnglishWe must make sure that this kind of thing does not happen again in the future.
We moeten ervoor zorgen dat dat soort dingen in het vervolg niet meer kan gebeuren.
EnglishShould we not first make sure that what we already have is in fact put into practice?
Is het niet tijd eerst te zorgen voor een echte uitvoering van wat we al hebben.
EnglishNobody is quite sure what their purpose is, or who indeed their members are.
Niemand weet eigenlijk precies wie er, met welk doel, allemaal deel van uitmaakt.
EnglishWe want to see the money on the line to make sure that compensation is provided.
Wij willen dat geld wordt uitgetrokken om compensaties te kunnen toekennen.