"foundation" translation into Dutch

EN

"foundation" in Dutch

EN foundation
volume_up
{noun}

1. general

foundation (also: base)
The foundation stone for the economy of the future is initiative and research.
De basis van de economie van morgen wordt gevormd door initiatief en onderzoek.
This is the foundation of all of social science, the foundation of religion, the foundation of war.
Dit is het fundament van alle sociale wetenschappen, de basis van de religie, de basis van de oorlog.
It lays down the foundation for development policy for the coming decade.
Het verslag legt de basis voor een ontwikkelingsbeleid voor de komende tien jaar.
foundation (also: edification)
The Foundation and the Commission should jointly draft a job description.
De stichting en de Commissie moeten gezamenlijk een taakomschrijving opstellen.
I speak from experience as Chairman of the Disputes Settlement Committees Foundation.
Ik spreek uit ervaring als voorzitter van de stichting geschillencommissies.
The Asia-Europe Foundation has contributed considerably to this objective.
De Stichting Azië-Europa heeft aan dit doel een aanzienlijke bijdrage geleverd.
foundation (also: bedrock)
But that foundation, as every day reality shows, is unfortunately only theoretical.
Helaas blijkt uit de dagelijkse realiteit dat deze grondslag alleen maar theoretisch is.
This topic touches the very heart and foundation of our constitutional state.
Voorzitter, het gaat hier om de kern en grondslag van onze rechtsstaat.
The Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
De berekening van de Commissie is gebaseerd op louter veronderstellingen, zonder degelijke grondslag.
foundation (also: bottom, earth, ground, land)
There is no evidence against them and no foundation for holding them.
Er is geen bewijsmateriaal tegen hen en geen grond om hen vast te houden.
This is where we have to nurture mutual respect and build a strong foundation for a hopeful and peaceful future.
Daar moeten we onderling respect en een vruchtbare grond kweken voor een hoopvolle en vreedzame toekomst.
This parable was meant as a reference to faith and its foundations.
De strekking van deze gelijkenis wijst op de grond van het geloof.
foundation (also: formation)
Five years after its foundation, the European Central Bank has come of age.
De Europese Centrale Bank is vijf jaar na oprichting volwassen geworden.
Sixty years on from its foundation, the UN ’ s weakness has yet again been clearly exposed.
60 jaar na haar oprichting wordt al weer duidelijk de zwakheid van de VN aangetoond.
The WTO is a good thing - the very principle behind its foundation is a good thing.
De Wereldhandelsorganisatie, en het principe zelf van de oprichting ervan, zijn een goede zaak.
foundation (also: element)
It is the foundation of the modern, successfully functioning market economy.
Het is het fundament van de moderne, goed functionerende markteconomie.
The microeconomic framework and foundation for moving forward was not even there.
De macro-economische structuur en het fundament voor vooruitgang was er niet eens.
The foundation of social cohesion in Europe is a strong and dynamic economy.
Het fundament voor sociale cohesie in Europa is een sterke en dynamische economie.
foundation
We can see how, at the national level, the economy and foundations of society are weakening.
Op nationaal niveau zien we dat de economie en het sociale draagvlak aan het dalen zijn.
I would argue that it is a surer foundation on which to build popular support for Europe than a simple recitation of past achievements.
Ik zou zelfs zeggen dat we de basis voor een breed maatschappelijk draagvlak voor Europa daarmee eerder versterken dan met louter een opsomming van wat we tot nu toe hebben bereikt.
Such preparation may create a social foundation that will allow political decisions based on compromise to be taken more easily in the future.
Misschien slagen we er op die manier in om een maatschappelijk draagvlak te creëren dat het sluiten van compromissen en het nemen van politieke beslissingen in de toekomst gemakkelijker zal maken.
foundation (also: background, bottom, ground, soil)
foundation (also: background, bottom, ground, history)
foundation (also: bed, bottom, earth, floor)
As Mr El Khadraoui, my colleague, just mentioned, we would very much like to see very rapid development on this foundation in relations with China.
Zoals mijn collega, de heer El Khadraoui, zojuist zei, zouden we graag zeer snelle vooruitgang zien waar het gaat om deze bodem onder de betrekkingen met China.
This sort of argument is puzzling and worrying and in fact removes the foundations on which the idea of integration is built.
Een dergelijke argumentatie is verbazingwekkend en zorgwekkend en haalt in feite de bodem onder de basisgedachte van integratie vandaan.

2. construction

foundation (also: basis)
This must be the lowest foundation of the southeast wing.
Dit moet de onderste fundering van de zuidoostelijke vleugel zijn.
And then we poured a big foundation for passive solar.
En dan hebben wij een grote fundering gelegd voor passieve zonne-energie.
Roots make a firm foundation. ~~~ Shoots seem tiny, but to reach the sun they can break through brick walls.
Roots (wortels) zorgen voor een stevige fundering.

Context sentences for "foundation" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe National Science Foundation, other countries are very interested in doing this.
De National Science Foundation en andere landen zijn er zeer in geïnteresseerd.
EnglishFor that reason they decided to move the Foundation from Berlin to Thessaloniki.
Daarom heeft de Raad beslist het centrum van Berlijn naar Thessaloniki te verhuizen.
EnglishAnd then in 2003 I started Parikrma Humanity Foundation from my kitchen table.
In 2003 startte ik met de Parikrma Humanity Foundation, aan mijn keukentafel.
EnglishOnly respect for such freedoms can be the foundation of European coexistence.
Dit vereist de algemene toepassing van het principe " eenheid in verscheidenheid ".
EnglishWe've extended this to the air now with a grant from the Sloan Foundation.
We hebben dit uitgebreid naar de lucht, met een schenking van het Sloan Fonds.
EnglishHuman rights are the most important foundation stone of European cooperation.
Mensenrechten vormen de belangrijkste pijler van de Europese samenwerking.
EnglishWe can say that liberals have a kind of a two-channel, or two-foundation morality.
We kunnen zeggen dat liberalen een twee-kanalige of twee-fundamenten-moraliteit hebben.
EnglishThat date can be regarded as the foundation stone upon which a new Europe was built.
Deze datum kan beschouwd worden als de steen waarop het nieuwe Europa is opgetrokken.
EnglishThe objections of the industry in this matter are certainly not without foundation.
De bezwaren van de sector hierover zijn zeker niet uit de lucht gegrepen.
EnglishWe need to build our preparations for the mid-term review on a good foundation.
We moeten onze voorbereidingen op deze tussentijdse herziening op stevige leest schoeien.
EnglishConservatives have more of a five-foundation, or five-channel morality.
Conservatieven hebben eerder een vijf-fundamenten-moraliteit, of een vijfkanalige.
EnglishThis action lacks any legal foundation, is completely non-transparent and uncontrollable.
Dit optreden mist iedere rechtsgrond, is volkomen ondoorzichtig en oncontroleerbaar.
EnglishIn 2003, I was ready to do a talk about the Skoll Foundation and social entrepreneurship.
In 2003 was ik klaar voor een talk over de Skoll Foundation en sociaal ondernemerschap.
EnglishProject-based cooperation between the Foundation and the partner countries should be more intensive.
De projectgebonden samenwerking met de partnerlanden moet worden geïntensiveerd.
EnglishThe events of the last few weeks have rocked the European Union to its foundation.
De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben de Europese Unie op haar grondvesten doen schudden.
EnglishThe Commission's document is based on two guiding themes that are lacking in relevant foundation.
Het document van de Commissie draait rond twee niet echt gefundeerde opties.
EnglishThere are people at the National Science Foundation who get to say, this is the most important thing.
Mensen bij de National Science Foundation beweren dat dit het belangrijkste is.
EnglishThe proposal amounts to keeping the general structure, the foundation of the Convention, upright.
Het voorstel is: de algemene structuur, het huis van het Verdrag, overeind te houden.
EnglishIn such cases, the condition concerning nationality is without foundation.
In dergelijke gevallen is de nationaliteitsvoorwaarde ongegrond.
EnglishYoung parliamentarians have met under the auspices of ASEF, the Asia-Europe foundation.
Jonge parlementariërs hebben elkaar ontmoet onder auspiciën van ASEF, de Asia-Europe Foundation.