"front" translation into Dutch

EN

"front" in Dutch

NL

"front" in English

EN front
volume_up
{noun}

And there is a front between them, and the front moves.
En er is een front tussenin, en dat front beweegt.
A united international front must take a clear position against this.
Hiertegenover moet een eensgezind internationaal front duidelijk stelling nemen.
If this sort of calculation is going to be made, we must do it over a wider front.
Als wij die berekening maken, moeten wij dat echter over een breder front doen.
One was growing out the front and it had already erupted, and it latched onto the bowel.
Een groeide uit de voorkant en was al uitgebroken en vastgehecht aan de darmen.
Helicopter in front of the calving face for scale, quickly dwarfed.
De helikopter aan de voorkant van de afkalvingszijde geeft de schaal weer.
Our proposal ensures that it is on the front and I think that is the best guarantee.
Ons voorstel garandeert de voorkant en ik denk, Voorzitter, dat dat de meeste garanties geeft.
The crud in the front is mattress stuffing, and you see that all over Turkey.
Dat spul aan de voorzijde is matrasvulling, dat zie je overal in Turkije.
Dit is vanaf de voorzijde.
(Video) Student: A police car pulls up in front, and a cop comes to the front door, and knocks, and says he's looking for me.
Man in Video: Een politieauto stopt aan de voorzijde, een agent komt naar de voordeur, klopt aan en zegt dat hij op zoek is naar mij.
Meanwhile, the port workers have repaid the good will that exists by staging disturbances in front of our Parliament building and smashing a large number of windows in the facade.
De havenarbeiders hebben ondertussen voor de bestaande goede wil bedankt door demonstraties voor het Parlement te houden en een groot aantal ruiten in onze gevel in te gooien.

Context sentences for "front" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope must become the front runner in product innovation and commercialisation.
Op het vlak van productinnovatie en commercialisering moet Europa koploper worden.
EnglishWe have to do more on this front, especially in comparison to the United States.
We moeten op dat vlak meer doen, met name in vergelijking met de Verenigde Staten.
EnglishMr President, I am sorry but I do not have the Rules of Procedure in front of me.
Mijnheer de Voorzitter, het spijt me, maar ik heb het Reglement niet bij de hand.
EnglishSocial change must also open up opportunities for the individual on a broad front.
De maatschappelijke verandering moet ook in ruime mate individuele kansen bieden.
EnglishThere is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front.
Er is geen officiële beleidsdialoog tussen de Commissie en het Polisariofront.
EnglishIt is important for us to help Iraq on a wide front in this difficult situation.
Het is belangrijk dat wij Irak in deze moeilijke situatie in alle opzichten steunen.
EnglishHe threw his cigarette out as he got on the front, and I climbed in the back.
Hij gooide zijn sigaret naar buiten toen hij voorin zat, en ik klom achterin.
EnglishMr President, we have in front of us today a very important piece of legislation.
Mijnheer de Voorzitter, we buigen ons vandaag over een zeer belangrijk stuk wetgeving.
EnglishAnd of course no one stands in front of a radar beam or rays from a microwave source.
Er is natuurlijk niemand die in een radarstraal of in magnetronstralen gaat staan.
EnglishWe have now reached the point where we have in front of us the common position.
We hebben nu het punt bereikt waarop we een gemeenschappelijk standpunt moeten innemen.
EnglishThere was no lock on the front door from when the police or whoever kicked it in.
Er zat geen slotmeer op de voordeur nadat de politie, of wie dan ook, 'm had ingetrapt.
EnglishWe should leave such decisions open until we have all the evidence in front of us.
Wij moeten die beslissing openlaten tot wij over alle gegevens beschikken.
EnglishWe should support the Commission here and present a united front as far as possible.
Wij moeten de Commissie hierin steunen en de rijen zoveel mogelijk sluiten.
EnglishAnd here's some dried blood... scraped off of the front bumper of their tow truck.
Ik heb wat gedroogd bloed...... van de bumper van hun wagen afgeschraapt.
EnglishAs the front cover of The Economist said this week: Europe is not working!
Zoals deze week op de voorpagina van The Economist te lezen was: Europa werkt niet!
EnglishBatman may have made the front page...... but Bruce Wayne got pushed to page eight.
Batman mag dan op de voorpagina staan, maar Bruce Wayne is naar pagina acht verschoven.
EnglishWe would have welcomed an immediate contradiction from you in front of the media!
Wij hadden graag gezien dat de vertegenwoordigers van de media hem hadden tegengesproken!
EnglishThe invader draws the attention of the immune system's front-line troops.
De aanvaller trekt de aandacht van de frontlijntroepen van het immuunsysteem.
EnglishIts representatives are here at the front and are taking notes industriously.
De vertegenwoordigers zitten hier vooraan en maken ijverig aantekeningen.
EnglishBut our courage seems to be just a front - and I do not think that is just apparent.
Maar ik heb met anderen het gevoel dat deze moed slechts schone schijn is.