EN

to fulfil [fulfilled|fulfilled] {verb}

volume_up
The Agency will only be able to fulfil its role effectively if it has financial security based on a multiannual commitment.
De taken kunnen namelijk alleen doelmatig worden volbracht als er financiële zekerheid is op basis van een meerjarenverbintenis.
You must not only handle an emergency and increasingly clear threats, but you must also fulfil the EU's most important and historic task.
U moet niet alleen optreden tegen de acute crisis en alle eerdere bedreigingen, maar bovendien dient u de belangrijkste, historische taak van de EU te volbrengen!
The responsibility for failing to fulfil the mandate lies elsewhere - maybe with the very institutions that gave us the mandate in September 1999.
De verantwoordelijkheid voor het al dan niet volbrengen van de opdracht ligt ergens anders - misschien wel bij de instellingen die ons in september 1999 deze opdracht hebben gegeven.
The European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.
De Europese Unie is een politieke unie en moet haar taken in die hoedanigheid uitvoeren.
It is typical of the man that he died trying to fulfil his mission of peace.
Het is typerend voor de man dat hij is gestorven tijdens het uitvoeren van zijn vredestaak.
Het is integendeel onontbeerlijk dat wij beide opdrachten uitvoeren.

Context sentences for "to fulfil" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is high time the Council was able to fulfil the hopes of the European peoples.
Het wordt hoog tijd dat de Raad recht gaat doen aan die Europese verwachtingen.
EnglishI hope Romania will fulfil the obligations and will become a member state in 2007.
Ik hoop dat Roemenië zijn verplichtingen zal vervullen en in 2007 lid zal worden.
EnglishIt is absolutely essential that you fulfil the promise you made on this point.
Het is absoluut nodig dat u de belofte die u op dat punt gedaan heeft, waar maakt.
EnglishOne candidate did not fulfil all requirements, in the view of our interviewers.
Eén kandidaat voldeed naar de mening van onze vele vragenstellers niet aan de eisen.
EnglishThe Presidency must do everything in its power to fulfil the final objectives.
Het voorzitterschap dient alles in het werk te stellen om de einddoelen te bereiken.
EnglishMore and more people are wondering when Sweden will fulfil its commitments.
Steeds meer mensen vragen zich af wanneer Zweden zijn verplichtingen zal nakomen.
EnglishThis underlines once again that Turkey is failing to fulfil the Copenhagen criteria.
Dit onderstreept mede dat Turkije niet voldoet aan de criteria van Kopenhagen.
EnglishThe Beijing Government must fulfil its promise and initiate talks with the Dalai Lama.
De regering in Peking moet haar belofte nakomen en met de Dalai Lama gaan praten.
EnglishNot all eligible countries have the capacity to fulfil the Copenhagen criteria.
Niet alle landen die in aanmerking komen, kunnen aan de criteria van Kopenhagen voldoen.
EnglishThe European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.
De Europese Unie is een politieke unie en moet haar taken in die hoedanigheid uitvoeren.
EnglishAnyone who is responsible for security these days has a complex task to fulfil.
Wie vandaag verantwoordelijkheid draagt voor veiligheid heeft een heel complexe opdracht.
EnglishIt does not make it more difficult for car manufacturers to fulfil their obligations.
Het maakt het voor autofabrikanten niet moeilijker aan hun verplichtingen te voldoen.
EnglishThese experienced people can still fulfil worthwhile tasks in our businesses.
Deze ervaren personen kunnen onze ondernemingen nog goed van dienst zijn.
EnglishAs soon as they fulfil the EMU convergence criteria, the aid should be phased out.
Als de landen aan de EMU-criteria voldoen, moet de steun in snel tempo worden afgebouwd.
EnglishWe hope that in 15 years Turkey will fulfil the political criteria completely.
Wij hopen dat Turkije over vijftien jaar volledig aan de criteria van Kopenhagen voldoet.
EnglishBoth this report and the Commission document fulfil an important function.
Dit verslag heeft evenals als de mededeling van de Commissie een belangrijke functie.
EnglishAs supporters of the multilateral approach, we must fulfil this commitment.
Daar moeten wij ons als voorstanders van het multilateralisme doelbewust voor inzetten.
EnglishThe demands we are making of President Karimov should not be so difficult to fulfil.
De eisen die wij aan president Karimov stellen, zijn echt niet zo moeilijk te vervullen.
EnglishCulture should also fulfil an important function in European integration.
Cultuur moet eveneens een belangrijke rol spelen in de Europese integratie.
EnglishThere are enormous problems for Turkey to overcome and important obligations to fulfil.
Turkije moet enorme problemen zien op te lossen en belangrijke verplichtingen nakomen.

Synonyms (English) for "fulfilment":

fulfilment