EN further
volume_up
{adjective}

further
The authorities are forcing through further restrictions on basic freedoms.
De autoriteiten drukken verdere beperkingen van de fundamentele vrijheden door.
This may result in the further depopulation of certain disadvantaged areas.
Het gevolg kan zijn verdere ontvolking van bepaalde achtergebleven gebieden.
But at the same time, it provides for a short, further period of adjustment.
Maar het staat tegelijkertijd een korte, verdere aanpassingsperiode toe.

Synonyms (English) for "further":

further

Context sentences for "further" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe matter will therefore have to be further discussed in depth in the future.
Daarom moet dit vraagstuk in de toekomst opnieuw worden besproken en onderzocht.
EnglishThat means a further burden will be put on the EU Member States ' membership fees.
Dat betekent dat de lidmaatschapsbijdragen van de EU-lidstaten nog hoger worden.
EnglishIt is also possible further to deepen intergovernmental cooperation in this area.
Het is ook mogelijk de intergouvernementele samenwerking op dit vlak te verdiepen.
EnglishMr President, I believe that a further period of reflection would be appropriate.
Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat er nog wat bedenktijd moet worden gegeven.
EnglishFinally, my third point: the decrease in export aid presents further problems.
Ten derde en laatste levert de verlaging van de uitvoersteun nieuwe problemen op.
EnglishI think that the provisions which we have implemented require further thought.
Ik denk dat we eerst de door ons aangebrachte bepalingen beter moeten bestuderen.
EnglishAccess to further vocational training is of crucial importance to all employees.
De toegang tot bijscholing is voor alle werknemers van doorslaggevend belang.
EnglishWe will certainly have to aspire to it in the course of further consultation.
Dat is eigenlijk datgene waarnaar we in het kader van dit verslag moeten streven.
EnglishThere is one further requirement to which I shall especially draw your attention.
Er is daarnaast nog een vereiste waarop ik uw aandacht met name wil vestigen.
EnglishHowever, we need not go any further into this, since it is all in the report.
Ik zal hier nu niet dieper op ingaan, omdat men dit in het verslag kan nalezen.
EnglishTariffs must be further reduced and technical trade barriers should disappear.
Men moet de douanerechten afbreken en de technische handelsbarrières opruimen.
EnglishWho then is preventing the parties from going further than they have to date?
Wie belet de partijen om zo door te gaan zoals ze tot nu toe hebben opgetreden?
EnglishThe necessary flexibility is further safeguarded through wage negotiations.
De nodige flexibiliteit wordt ook nog door de CAO-onderhandelingen gegarandeerd.
EnglishOur failure on this approach has meant a further descent into renewed clashes.
Ons falen op dit gebied is er de oorzaak van dat het weer tot botsingen is gekomen.
EnglishThe Commission has now announced its decision to provide a further EUR 10 million.
Inmiddels is een tweede besluit van de Commissie aangekondigd voor 10 miljoen euro.
EnglishAll of these countries have strong practical reasons to take a further step.
Al deze landen hebben sterke, pragmatische redenen om een stap vooruit te zetten.
EnglishThere are two further concerns of a humanitarian nature that I should like to voice.
Er wilde nog twee punten noemen die uit humanitaire overwegingen belangrijk zijn.
EnglishIn order to make further progress, Bulgaria, Romania and Macedonia need our help.
Bulgarije, Roemenië en Macedonië hebben onze hulp nodig om vooruit te komen.
EnglishHe can look forward to further progress in this respect in the near future.
Hij kan in de nabije toekomst nieuwe ontwikkelingen op dit gebied tegemoet zien.
EnglishThere is no great disagreement about the necessity and value of further education.
Over de noodzaak en de waarde van voortgezette scholing is bijna iedereen het eens.