EN

to gather [gathered|gathered] {verb}

volume_up
You have been programmed to gather information that can be used against this ship.
Je bent geprogrammeerd om informatie te verzamelen die kan worden gebruikt tegen dit schip.
It is the place where we gather around when we have to say something to each other.
Het is de plaats waar we verzamelen, wanneer we elkaar iets te vertellen hebben.
To eradicate smallpox, we had to gather the largest United Nations army in history.
Om de pokken uit te roeien, moesten we het grootste VN-leger in de geschiedenis verzamelen.
She has said that it is important to gather and to record knowledge.
Zij heeft gezegd dat het belangrijk is om kennis te vergaren en te registreren.
And it's great simply because they can gather open source intelligence.
Het is eenvoudigweg fantastisch omdat ze open source-inlichtingen kunnen vergaren.
In the future we intend to gather such information in a more structured manner.
Wij zijn van plan dergelijke inlichtingen in de toekomst op meer stelselmatige wijze te vergaren.
The Separatists have gathered in the Mustafar system.
De Separatisten zijn samengekomen in het Mustafarstelsel.
We wish to bring this matter to the attention of all the states party to the Ottawa Convention that will gather in Managua in Nicaragua later this month.
Wij willen dit vraagstuk onder de aandacht brengen van alle landen die het Verdrag van Ottawa hebben ondertekend en die later deze maand in Managua in Nicaragua zullen samenkomen.
Just a few days ago, right across the street from here, there was hundreds of people gathered together.
Pas een paar dagen geleden zijn hier aan de overkant van de straat, honderden mensen samengekomen.
Should we be collecting it, gathering it, so we can make his online experience better?
Moeten we ze inzamelen, verzamelen, zodat we zijn online belevenis beter kunnen maken?
The whole system would have a much lower profile, but also we could gather sunlight for six and a half to seven hours a day.
Het hele systeem was wezenlijk eenvoudiger en we konden bovendien 6,5 uur licht per dag inzamelen.
The convention therefore states that the latter must answer the question of whether the data has been properly gathered in the Member States.
In verband hiermee bepaalt het verdrag dat de vraag of de gegevens door de verschillende lidstaten al dan niet correct zijn ingezameld, in elk van de lidstaten moet worden beantwoord.
This is what would result if we agreed to ban treatment after gathering.
Daarom kunnen wij het verbod op behandeling na de oogst onmogelijk goedkeuren.
The first of these concerns a ban on the use of fungicides in treatments after gathering.
Het eerste heeft tot doel het gebruik van schimmelwerende middelen te verbieden tijdens de behandeling na de oogst.
Because it was the temples that organized the harvest, gathered in the grain, offered it to the gods, and then offered the grain that the gods didn't eat back to the people.
want het waren de tempels die de oogst organiseerden, het graan verzamelden, het offerden aan de goden, en daarna het graan dat de goden niet aten, terug gaven aan de mensen.
Mr President, it is a bit odd in such a small gathering to want to return to the decisions which were taken in an undemocratic manner yesterday.
Voorzitter, het is wat merkwaardig om hier in zo'n klein gezelschap te willen terugkomen op op democratische wijze tot stand gekomen besluiten gisteren.
This gathering shows us that we need to go further than humanitarian discussions and to start to take action.
Wij kunnen hieruit afleiden dat redevoeringen over het lot van de burgers niet langer volstaan en dat we tot actie moeten overgaan.
And whenever we would gather the fellows after that, we would leave a chair empty for her spirit.
Telkens wanneer we nu vergaderen met de collega's, houden we een stoel vrij voor haar geest.
You end up isolated if you don't cultivate the capacity for solitude, the ability to be separate, to gather yourself.
Het draait op isolement uit als je je vermogen tot eenzaamheid niet ontwikkelt, het vermogen om apart te zijn, om jezelf bijeen te rapen.
Before we gather again in Strasbourg there will be another anniversary.
Voordat we weer in Straatsburg bijeenkomen is er nog een jubileum.

Context sentences for "to gather" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe issue, however, is far too important to be left on the shelf to gather dust.
Het onderwerp is echter veel te belangrijk om in een of andere lade weg te stoppen.
EnglishWe gather together these physicists in Los Alamos to see what they'll build.
We brengen deze natuurkundigen bijeen in Los Alamos om te zien wat zij gaan maken.
EnglishI hope that you will gather your strength sufficiently to be back here at 9 on the dot.
Ik zou u allen willen verzoeken hier om 21.00 uur precies weer aanwezig te zijn.
EnglishA social Europe must gather momentum around the fight against deregulation.
Het sociale Europa moet een nieuw elan krijgen met de bestrijding van de deregulering.
EnglishWe invite all those who seek peaceful change to gather around the negotiating table.
Wij willen dat allen die streven naar vreedzame verandering elkaar vinden rond de tafel.
EnglishWe hope that you can re-gather your strength and be back with us at 11 p. m.
Wij hopen dat u vanavond om 23.00 uur weer bij ons aanwezig kunt zijn.
EnglishWell, we gather the study is going on, but for God's sake, get on with it!
Wij horen dat het onderzoek aan de gang is, maar schiet er dan in " s hemelsnaam mee op!
EnglishSo I gather, Mr President, that a convenient slot is envisaged from 6 in the evening.
Ik ben dan ook van oordeel dat deze stemming inderdaad plaats moet vinden vanaf 18.00 uur.
EnglishAt least, that is what I could gather from the whole dispute regarding the legal base.
Dat is alvast mijn conclusie uit het hele dispuut rond de rechtsgrond.
EnglishSo, we gather around, we discuss about problems and social problems and talk about it.
We komen bij elkaar, bespreken de problemen, ook de sociale problemen.
EnglishThe daily press reports that huge crowds gather in Jerusalem itself.
Wat er zich in het buurland afspeelt wordt in veel mindere mate aan de kaak gesteld.
EnglishMr President, I gather that the Commissioner says she did not understand my question.
Mijnheer de Voorzitter, ik stel vast dat de commissaris zegt dat ze mij niet begrepen heeft.
EnglishI gather this is going to be your last one and I am sorry to see you go.
Ik neem aan dat dit uw laatste is en ik vind het jammer u te zien gaan.
EnglishDo I gather then, that the reason we are doing it is because it is good for civil servants?
Begrijp ik dat we dit alleen maar doen omdat het goed is voor ambtenaren?
EnglishWe must now gather support from the international community for those measures.
Het is nu tijd om steun te verkrijgen van de internationale gemeenschap en maatregelen te treffen.
EnglishYou must ride to the four winds... gather a huge army of relief and return.
Rijd naar de vier windrichtingen en verzamel een ontzettingsleger.
EnglishThe objective is to gather into one dossier all regulations relating to TSEs to date.
Het is de bedoeling alle bepalingen die tot nu toe betrekking hebben op TSE's samen te voegen.
EnglishFinally, I gather that it is proposed that software might be patented.
Tot slot begrijp ik dat wordt voorgesteld om octrooiering van software mogelijk te maken.
EnglishSo the evolution of this -- I gather this isn't your first pendulum.
Dus de evolutie hiervan -- Ik neem aan dat dit niet je eerste slinger is.
EnglishI also gather that the Court’ s health-care decrees have been assimilated effectively.
Ik zie ook dat de arresten van het Hof ten aanzien van de gezondheidszorg goed zijn opgenomen.