EN

to get [got|got] {verb}

volume_up
If they get surrounded, they notice that too, they might get a little flustered.
Als ze omringd worden, merken ze dit ook en kunnen wat zenuwachtig worden.
So why is it that women get stronger as distances get longer?
Laatste mysterie: Waarom worden vrouwen beter naarmate afstanden groter worden?
So the Baobabs, as they get older, tend to get pulpy in their centers and hollow out.
Als de Boababs ouder worden, hebben ze de neiging om van binnen zacht te worden en hol.
If you can't do it yourself, get a professional to do it for you.
Als je het niet zelf kan doen, laat dan een professional het voor je doen.
And if we get the right emotion, we can get ourselves to do anything.
Als we de juiste emotie hebben, kunnen we alles doen.
But they get a lot of press because they do a lot of terrible things as well.
Ze komen wel in de krant voor de vele verschrikkelijke dingen die ze doen.
The summit showed a willingness to get back to the business of Europe.
De Top heeft laten zien bereid te zijn om Europa weer slagvaardig te maken.
And you get to make these spot comparisons between people all around the globe.
Je kan vergelijkingen maken tussen mensen van overal ter wereld.
That means that we, in Europe, can really get serious about saving energy.
Daardoor kunnen we in Europa van energiebesparing nu echt serieus werk maken.
They don't get any information, they don't get any value for what they spend.
Ze krijgen helemaal geen informatie, ze krijgen helemaal geen waar voor hun geld.
We're trying to get all of the permissions to get everything all set, to get it going.
We proberen alle permissies te krijgen om de zaak op gang te krijgen.
They get safe water, they get food for the poor, and they get malaria eradicated.
Ze krijgen veilig water. ~~~ Ze krijgen voedsel voor de armen. ~~~ En ze slagen erin malaria uit te roeien.
Why don't we get him to tow us back into town and we'll get someone there to fix it?
Waarom laten we ons niet terugslepen en halen en dán iemand bij om het te repareren?
Let us get down to work, together with the Court of Auditors and the Commission.
Laten we aan de slag gaan, samen met de Rekenkamer en samen met de Commissie.
The summit showed a willingness to get back to the business of Europe.
De Top heeft laten zien bereid te zijn om Europa weer slagvaardig te maken.
But to get over a period of weakness you have to take measures and not just wait.
Maar voor het beëindigen ervan moeten we maatregelen nemen en niet blijven afwachten.
How could anyone get through this... and carry out Blain without us knowing it?
Hoe heeft iemand Blain nu mee kunnen nemen zonder dat wij er iets van merkten?
There are still a few hurdles to overcome before exports can really get under way.
Er zijn nogal wat hobbels te nemen om die export goed op gang te laten komen.
Very many young people actually get most of their information from the internet.
Heel veel jonge mensen halen hun informatie tegenwoordig van internet.
Why don't we get him to tow us back into town and we'll get someone there to fix it?
Waarom laten we ons niet terugslepen en halen en dán iemand bij om het te repareren?
Feministing has been able to get merchandise pulled off the shelves of Walmart.
Feministing is in staat geweest om producten uit de schappen van Walmart te halen.
It is time for us to get to grips with the politics of the European Council.
Het is tijd dat we overeenstemming bereiken over het beleid van de Raad.
Our energy consumption is increasing by 2 %, which will not get us anywhere.
Want ons energieverbruik is juist met 2 % gestegen en op zo'n manier bereiken we niets.
What you and they desire is perhaps the right thing, but you will get the wrong result.
Misschien dat u met uw wensen het goede beoogt, maar u zult het verkeerde bereiken.
In this case, these classified areas will not get any Community funding.
Deze beschermde zones zouden dus geen communautaire financiering kunnen ontvangen.
We get the scientific advice on this from the World Health Organization.
Wij ontvangen ons wetenschappelijk advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.
The way people get their information today is through television.
Mensen ontvangen hun informatie tegenwoordig via de televisie.
You will get used to it and you will find it does not sadden you too much.
U zult hieraan gewend raken en het zal u niet echt raken.
Marine birds, for example, can get caught up as by-catches in nets with small mesh sizes.
In kleinmazige netten kunnen onder andere zeevogels verstrikt raken.
CA: We are not to get involved politically and interfere in that way.
CA: Wij mogen niet politiek betrokken raken en ons ermee bemoeien.
I am concerned about this inability to get to grips with the real problems.
Ik maak me zorgen over die onmacht de echte problemen aan te pakken.
RS: Should Ivan get in trouble for taking Joshua's sandwich?
.: Moet Ivan gestraft worden voor het pakken van Joshua's boterham?
RS: Should Ivan get in trouble for taking Joshua's sandwich?
.: Moet Ivan gestraft worden voor het pakken van Joshua's boterham?
I can hear that we are now about to get into a Spanish domestic argument.
Ik stel vast dat wij nu in een interne Spaanse discussie verzeild geraken.
We had to get rid of Agent Clark...... so there could be a Robert Gant.
We moesten verlost geraken van Agent Clark...... zodat Robert Gant het kon overnemen.
Now even if we get to 40 miles per gallon by 2020, which is our desire.
Nu zelfs als we aan 16 kilometer per liter geraken tegen 2020, wat we verlangen.
And most people get that, but they think that one is the input to the other.
De meeste mensen begrijpen dat, maar denken dat het een het ander voedt.
It has to be so much a part of them that they really get it.
Het moet ze zo eigen worden dat ze het echt gaan begrijpen.
It is very important that we get this right.
Het is zeer belangrijk dat wij dit goed begrijpen.
This is how we will get our fellow citizens involved in the European project.
Op die manier zullen we onze medeburgers kunnen betrekken bij het Europese project.
Therefore we have a huge opportunity to get the fishermen involved.
We hebben nu een geweldige kans de vissers bij ons beleid te betrekken.
One of our objectives is to get citizens to become fully involved in ensuring their own safety.
Een van onze doelstellingen is de burgers volledig te betrekken bij gezondheidsvraagstukken.
Now they can come in and they can start to get clues about activity.
Nu kunnen ze dit gebruiken en aanwijzingen over de activiteit verkrijgen.
(Laughter) I just couldn't believe how many things you can get here."
(Gelach) Ik kon gewoon niet geloven hoeveel dingen er daar te verkrijgen waren."
I hope that the Austrian Presidency can get a broad majority in the Council.
Hopelijk weet het Oostenrijkse voorzitterschap ook een ruime meerderheid in de Raad te verkrijgen.
Professor Cabrol will get my support on that, but this is absolutely the wrong method.
Professor Cabrol zal daar mijn steun genieten, maar dit is absoluut ondeugdelijk.
I was one of the fortunate few that really did get to know him and enjoyed his presence.
Ik was een van de gelukkigen die hem goed hebben gekend en van zijn aanwezigheid konden genieten.
How do you get adults to really enjoy wine?
Hoe laat je volwassenen echt van wijn genieten?
By the time we get to Cairns we'll find some freakishly hot man for me.
En als we in Cairns aankomen, zoeken we een hete stoot voor mij.
And, as I think you get the point, there were a lot people there recovering.
Ik denk dat je hem al voelt aankomen. ~~~ Er waren veel mensen aanwezig die aan het revalideren waren.
Of course, they go to Heaven; they know when they get there.
Zeker, ze gaan naar de hemel, dat weten ze wanneer ze er aankomen.
That is the only way to get objectively positive results.
Dat is de enige manier om positieve resultaten te behalen, positief in objectieve zin.
I hope very much that the report will get a large majority when it is voted on later.
Ik hoop van ganser harte dat dit verslag straks bij de stemming een grote meerderheid zal behalen.
Women are getting college degrees at a faster rate than men.
Vrouwen behalen aan de universiteit sneller hun diploma dan mannen.
On the contrary, we must get down to creating specific arrangements for safe final disposal.
Wij moeten veeleer concrete maatregelen treffen voor een veilige opslag.
You have got to take action against the supply as well.
U moet ook maatregelen treffen tegen de aanvoer van CFK's.
To us, getting the balance of economic policy right seems fundamental.
Het lijkt ons van fundamenteel belang het juiste evenwicht te treffen in het economisch beleid.
Getting those powers was a historic moment for the European Parliament.
Het verwerven van deze bevoegdheden was een historisch moment voor het Europees Parlement.
Women have lower wages than men, they find it more difficult to get management appointments and have difficulty in gaining promotion.
Vrouwen hebben lagere lonen dan mannen, het lukt ze minder goed om leidende posities te verwerven en om promotie te maken.
It is, however, necessary to get the political direction firm in order to get the Constitution supported in the way that it should be.
Als wij echter de benodigde steun voor de Grondwet willen verwerven, zullen wij eerst absolute duidelijkheid moeten scheppen over onze politieke koers.
However, I will get clarification from the Commissioner personally.
Ik hoop dat commissaris mij hierover meer duidelijkheid kan verschaffen.
The European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
De Europese Unie is bereid zich in te zetten voor het verschaffen van humanitaire hulp.
We can get millions of children into school and we can save precious mothers’ and babies’ lives.
We kunnen miljoenen kinderen toegang tot onderwijs verschaffen en we kunnen de kostbare levens redden van moeders en baby's.
There are still a few hurdles to overcome before exports can really get under way.
Er zijn nogal wat hobbels te nemen om die export goed op gang te laten komen.
How do you intend to get our WTO partners to accept them?
Hoe wilt u deze eindelijk tot hun recht laten komen bij onze partners binnen de WTO?
You know, we fought hard to get at least a small Pakistani contingent to come.
We hebben erg ons best gedaan om op zijn minst een klein aantal Pakistanen te laten komen.
It does seem really hard to get consumers to do the right thing.
Het lijkt echt heel moeilijk om consumenten het juiste te laten doen.
We can get them to do things that they don't think they can do.
We kunnen mensen dingen laten doen die ze voor onmogelijk hadden gehouden.
Could you try to get the services to do something about the state of the lifts in this building?
Zou u kunnen proberen de diensten iets te laten doen aan de toestand van de liften in dit gebouw?
If we do not get to grips with this issue now, then when is it going to be dealt with?
Als we de koe nu niet bij de horens vatten, wanneer zou dat dan wel moeten gebeuren?
Now is the time for European environmental legislation to get really serious.
Het wordt hoog tijd dat men in de Europese milieuwetgeving de koe eens bij de horens gaat vatten.
Women tend to get intimacy differently than men do.
Vrouwen lijkten intimiteit anders te vatten dan mannen.
I think if we go on for a few more minutes then these points of order will get Mr Byrne here in time for the debate.
Als we zo nog even door gaan met deze moties van orde denk ik dat de heer Byrne nog op tijd voor het debat zal arriveren.
Ik ben gearriveerd, Buenos Aires.
Due to a traffic jam, we were late in getting to a slum, a large slum, which had caught fire.
Door een opstopping arriveerden we te laat in een krottenwijk, een grote krottenwijk, die in brand was gevlogen.
Nou, laten we die gaan halen.
Fine city of Oxford, so what I've done is I've gone and got some water from the River Cherwell, and the River Thames, that flow through here.
De mooie stad Oxford, dus wat ik heb gedaan, is ik ben wat water gaan halen van de rivier Cherwell, en de rivier Thames, die hier doorheen stromen.
She made a decision not to go and get a razor or a glass shard, but to devote her life to stopping that happening to other girls.
Het had er een vernietigende impact op; Ze besliste om geen scheermes of glasscherf te gaan halen, maar om haar leven te wijden aan het vermijden dat dit met andere meisjes gebeurde.
Agreed, we can get the reply to you in another way.
Akkoord, we kunnen u het antwoord op een andere manier verstrekken.
We can work together to invest in better crops, to improve malaria control, to get medicines to the sick, to develop an AIDS vaccine, to protect fragile eco-systems.
We kunnen samenwerken en investeren in betere gewassen, de beheersing van malaria verbeteren, medicijnen verstrekken aan de zieken, een aidsvaccin ontwikkelen en kwetsbare ecosystemen beschermen.
I am satisfied from the advice that I get from my service and the other information that is made available to me that any measures that are necessary are being taken.
Uit het advies van mijn dienst en de andere mij verstrekte informatie heb ik tot mijn voldoening kunnen opmaken dat alle noodzakelijke maatregelen ook daadwerkelijk worden genomen.
I think maybe you ought to get yourself that M-16.
Ik denk dat je misschien zelf die M-16 moet aanschaffen.
Of course it is a threat if criminals get hold of plutonium or uranium or terrorist organizations procure themselves these materials in order to threaten the state.
Natuurlijk is er sprake van een bedreiging als criminelen in het bezit komen van plutonium of uranium of wanneer terreurorganisaties dit spul aanschaffen om er een staat mee te bedreigen.
– I would now like to say that in German, so that Mr Poettering and Mr Schulz can get my drift.
Dan schakel ik nu weer over op het Duits, zodat mijn collega's Poettering en Schulz me ook kunnen verstaan.
It is a village in which the people who get what they want will be the ones who can make themselves understood.
De wereld is één groot dorp, en daarin zullen diegenen het voor het zeggen hebben die zich verstaanbaar kunnen maken.
Now before you get up in arms, or you break into song, or you pick a favorite color, I want to define what I mean by revolution.
Voor je te wapen loopt, of in zingen uitbarst, of je favoriete kleur kiest, wil ik definiëren wat ik onder revolutie versta.
We moeten wat tijd inhalen.
Mr President, we have indeed got through the agenda rather faster than usual, but youth has, I think, caught up with us.
Mijnheer de Voorzitter, de werkzaamheden verlopen wat sneller dan ik had gedacht, misschien heeft de jeugd ons ingehaald.
That will change in the long term, but that is the way things are today, and we all know that children can get up to all sorts of tricks, for example when it comes to cracking something.
Ouders zullen op termijn deze achterstand inhalen, maar ondertussen weet iedereen hoe inventief kinderen kunnen zijn in het kraken van digitale noten.
If anyone wants to go beyond that, then this question will have to be addressed during the process of institutional reform that is about to get underway.
Als het Parlement meer verlangt, wil dat zeggen dat dit probleem tijdens de institutionele hervormingen, die weldra worden aangevat, moet worden aangepakt.
to get (also: to receive)
volume_up
meekrijgen {vb} (ontvangen)
The question is merely one of how many countries we can get to join us in a first phase of this kind.
De vraag is alleen hoeveel landen wij kunnen meekrijgen in zo'n eerste fase.

Context sentences for "to get" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd about 10 percent of the visually impaired people get visual hallucinations.
En ongeveer 10 procent van de visueel gehandicapten heeft visuele hallucinaties.
EnglishThen we must also get the debate on the revision of the pension system under way.
Dan moeten we het debat over de herziening van het pensioenstelsel ook starten.
EnglishSo, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.
Dus, koolstofdioxide -- dat spul waar we vanaf willen -- geen suiker, niets meer.
EnglishInflated results started coming in and the mob was starting to get out of control.
Overdreven resultaten begonnen binnen te komen en de menigte begon te ontsporen.
EnglishRun up more debt, and what you get is not growth, but inflation and stagnation.
Wie meer schulden maakt, zorgt niet voor groei maar voor inflatie en stagnatie.
EnglishLike watching old Manute do his thing all night long, and not get tired of it.
Kijken naar Manute die de hele nacht bezig blijft en er niet genoeg van krijgt.
EnglishYou're gonna believe everything I'm telling you once we get to your house, okay?
Als we eenmaal bij je huis zijn zul je alles geloven dat ik zeg. oké? kom op.
EnglishGradually, you get this idea that sustainable life is less fun than normal life.
Langzamerhand ga je denken dat duurzaam leven minder leuk is dan het normale leven.
EnglishThe other important thing is that it costs nothing to get that content online now.
Wat ook belangrijk is is dat je gratis content op het internet kunt zetten, nu.
EnglishIf you're the fastest of everyone we're testing here today, you get 20 dollars."
Als je de snelste bent van iedereen die we vandaag testen, dan krijg je 20 dollar."
EnglishGet a beehive and grow a meadow, and watch that life come back into your life.
Neem een bijenkorf en kweek een weide en zie hoe het leven terugkomt in je leven.
EnglishBecause, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
Omdat het Westen uiteindelijk altijd, indien nodig met geweld, zijn zin kreeg.
EnglishI know it is hard to make anything much of that, but I had to get it off my chest.
Ik neem aan dat u er niet veel mee kunt beginnen, maar ik moest het even kwijt.
EnglishMr President, waste is not just something that we want to get rid of at all costs.
Mijnheer de Voorzitter, afval is meer dan iets waar wij ons moeten van afmaken.
EnglishWe have a compromise here and in any compromise we do not all get what we want.
Dit is een compromis en dus vinden wij daarin niet alles terug wat wij wensen.
EnglishThe sooner we find the humans, the sooner I get rid of Mr. Stinky-drool-face.
Hoe eerder we de mensen vinden, hoe eerder ik verlost ben van akelige wezel-face.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
Ik kom hier in detail bij u op terug wanneer ik de zaak heb kunnen bestuderen.
EnglishAnd you know, the more creative of them might get to a really interesting example.
De meer creatieve van hen zouden een heel interessant voorbeeld kunnen vinden.
EnglishAnd when you speak as much as I do, three or four times a day, you get rusty.
En als je zo vaak spreekt als ik, drie of vier keer per dag, dan ga je achteruit.
EnglishI'm afraid you'll get the feeling that I really picked on him because he's old.
Ik ben bang dat jullie het idee hebben dat ik op hem afgeef omdat hij oud is.