"to get rid of" translation into Dutch

EN

"to get rid of" in Dutch

EN to get rid of
volume_up
{verb}

I will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
Ik zal de gedelegeerde opdracht geven de logo's van de Landrovers te laten verwijderen.
The Council asked Parliament to get rid of any reference to taxation.
De Raad heeft ons als Parlement gevraagd om alle fiscale aspecten uit het dossier te verwijderen.
We kunnen littekens nog steeds niet verwijderen.
Perhaps it would be better to get rid of the system altogether.
Men kan misschien beter het systeem ten gronde helemaal afschaffen.
Or should we go so far as to get rid of mobile phones and emergency telephones?
Of moeten wij misschien zo ver gaan dat wij mobiele telefoons en praatpalen afschaffen?
Let us get rid of mismanagement and nepotism.
Laten we het wanbeheer en de vriendjespolitiek gewoon afschaffen.
Je moet dat ding wegdoen.
Because the road map to get rid of this disease involves many things.
Want bij het plan van aanpak om deze ziekte te elimineren komen nog veel meer dingen kijken.
to get rid of (also: to bear, to cast, to cast off, to fling off)
to get rid of (also: to do away with, to remove)
to get rid of

Context sentences for "to get rid of" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.
Dus, koolstofdioxide -- dat spul waar we vanaf willen -- geen suiker, niets meer.
EnglishMr President, waste is not just something that we want to get rid of at all costs.
Mijnheer de Voorzitter, afval is meer dan iets waar wij ons moeten van afmaken.
EnglishThe sooner we find the humans, the sooner I get rid of Mr. Stinky-drool-face.
Hoe eerder we de mensen vinden, hoe eerder ik verlost ben van akelige wezel-face.
EnglishThe Council's preferred option would be to get rid of the programme completely.
De Raad zou het gehele programma het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
De missie van de twee eskadrons was om alle Scud-raketwerpers te vernietigen.
EnglishMy conclusion from that is that equal treatment alone cannot get rid of inequality.
Dus besluit ik daaruit, gelijke behandeling alleen kan ongelijkheid niet wegwerken.
EnglishWe are stuck with 14 million kilos of fertiliser which we cannot get rid of.
Wij blijven nog steeds met 14 miljoen kilo mest zitten die men niet kwijt kan.
EnglishWe must also get rid of the whole unscientific mentality surrounding this issue.
Een onwetenschappelijke instelling in dezen moeten we resoluut uitbannen.
EnglishThis provides an historic opportunity to get rid of the EU's failed planned economy.
Dit biedt de historische kans de mislukte planeconomie van de EU overboord te zetten.
EnglishI think we can all agree that the decision to get rid of Daffy was a poor one.
Ik denk dat we het allemaal eens zijn dat het besluit om Daffy te ontslaan, slecht was?
EnglishYou said there was a passage that could get rid of this thing and send me back.
Je zei dat er een passage was die mij terug kon sturen naar mijn tijd.
EnglishThat is the sort of thing we have to look at if we are going to get rid of corruption.
In die richting moeten wij het zoeken als wij corruptie willen tegengaan.
EnglishUnless we get rid of this we are never going to get the talks going.
Tenzij we dit opzij zetten, zullen de besprekingen nooit echt goed op gang komen.
EnglishEB: Now the spacecraft actually has to decide when it's going to get rid of its parachute.
Erik: Het ruimteschip moet nu eigenlijk beslissen wanneer het de parachute afwerpt.
EnglishWhy do we not do it, why can we not just get rid of these obstructions?
Waarom doen we het niet, waarom kunnen we die blokkades niet eens wegnemen?
EnglishWe had to get rid of Agent Clark...... so there could be a Robert Gant.
We moesten verlost geraken van Agent Clark...... zodat Robert Gant het kon overnemen.
EnglishWhat is today completely impossible -- get rid of our dependency on fossil energy.
Wat vandaag compleet onmogelijk is: te stoppen met onze afhankelijkheid van fossiele energie.
EnglishEven when we try to get rid of a technology, it's actually very hard.
Zelfs als we proberen van een technologie af te geraken, is dat eigenlijk erg moeilijk.
EnglishYeah, but I'm still trying to get rid of the last thing I saved.
Jawel, maar ik probeer nog steeds het vorige dat ik gered heb kwijt te raken.
EnglishA few feral razorbacks could get rid of a corpse in less than a week.
Een paar wildzwijnen kunnen een lijk binnen een week laten verdwijnen.