EN to give
volume_up
[gave|given] {verb}

That would give our Assembly the opportunity to give its guidelines and opinions.
Dat zou het Parlement de gelegenheid geven zijn mening over het verslag te geven.
So we won't give the rest of the code, but we will give the three quotations.
Dus geven we de rest van de code niet, maar we zullen wel de drie citaten geven.
Mrs Ferrer, I am going to give you the explanation which, in this case, I can give you.
Mevrouw Ferrer, ik zal u een verklaring geven die ik u in dit geval wel kan geven.
Allow me to give the Commission's view on each of the reports on the three proposals.
Graag wil ik u aangeven hoe de Commissie over ieder van de drie voorstellen denkt.
On this point the Commission should give us some alternative proposals.
Op dat punt moet de Commissie ons nieuwe voorstellen voorleggen.
The European Parliament will be urged to give its opinion on both these drafts.
Het Europees Parlement zal worden verzocht om advies uit te brengen over deze twee voorstellen.
But how does it really work together if it doesn't give them instructions?
Maar hoe werkt dat als een orkest samen moet spelen als hij hen geen aanwijzingen geeft?
Only then will we give meaning again to the Olympic Games.
Pas dan zullen wij de Olympische Spelen opnieuw zin kunnen geven.
It would give everyday citizens a chance to play a role in the protection of the planet.
Het zou elke dag burgers een kans geven om een rol te spelen in de bescherming van de planeet.
'In the light of these considerations, decides to give a discharge to the Commission '.
" Besluit, gezien deze overwegingen, de Commissie kwijting te verlenen ".
The Commission proposes to give legal standing to recognised environmental organisations.
De Commissie stelt voor om erkende milieuorganisaties beroepsrecht te verlenen.
There is absolutely no intention to give the Central Bank supplementary powers.
Helemaal niet om de Europese Centrale Bank extra bevoegdheden te verlenen.
There is good reason to give more attention to TB and malaria.
Er zijn goede redenen om meer aandacht te schenken aan tuberculose en malaria.
We should also give serious consideration to frontloading for next year in category 5.
We moeten in rubriek 5 ook serieus aandacht schenken aan front-loading voor volgend jaar.
I would therefore ask Parliament and the Commission to give the matter their full attention.
Daarom nodig ik het Parlement en de Commissie uit dit probleem de vereiste aandacht te schenken.
I want to give notice to this House that we shall be seeking to table an urgency on this very issue.
Ik meld de Vergadering hierbij dat wij een dringende resolutie over dit onderwerp zullen indienen.
I am quite prepared to give my support to the other two, and will make a proposal before the end of the year.
Ik ben zeker bereid de twee overige amendementen te steunen en ik zal voor het einde van het jaar een voorstel indienen.
Mr President, I would just like to give a brief justification for this motion.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil slechts kort uitleggen waarom wij dit verzoek hebben ingediend.
Allow me to give the Commission's view on each of the reports on the three proposals.
Graag wil ik u aangeven hoe de Commissie over ieder van de drie voorstellen denkt.
I will give you two examples to illustrate why this is so important.
Ik zal u met twee voorbeelden aangeven waarom dat van groot belang is.
De richtsnoeren moeten de richting aangeven.
Can the Commission give an undertaking as to when it will present such a proposal?
Kan de Commissie toezeggen wanneer zij zo'n voorstel zal presenteren?
I want to give you an important figure which relates to the Genk issue.
Ik wil u een belangrijk cijfer presenteren dat verband houdt met de kwestie-Genk.
On 10 July, we will hear Commissioner Fischler give us the results of the mid-term review of agricultural policy.
Op 10 juli zal commissaris Fischler namens de Commissie ons de tussenbalans presenteren over het landbouwbeleid.
He said, "Because nobody is going to give you a film if you talk about subtext.
Hij zei: "Niemand gaat je nog een film aanbieden als je over subtekst praat.
Should you give them for free, or should you ask people to pay for them?
Moet je ze gratis aanbieden of moet je ze laten betalen?
You cannot say it's a mere treatment 10,000 dollars, but because you are poor I'll give it for 9,000.
Je kan een behandeling van $10,:,000, niet aan een arm persoon aanbieden voor $9000.
I several times felt there was a lack of political will and a worrying tendency to give priority to purely national viewpoints.
Ik heb verschillende keren vastgesteld dat de politieke wil ontbrak en dat men de onrustwekkende neiging vertoonde om puur nationale standpunten in te nemen.
This directive is a welcome move given the growing prevalence of bought-in American programming on our television screens.
Aangezien op onze televisieschermen steeds meer aangekochte Amerikaanse programma's worden vertoond is deze richtlijn een voortreffelijke maatregel.
The fact that supply greatly exceeds demand is beyond question, given that prices for new vessels of all types have fallen or at least stagnated.
Dat het aanbod de vraag verre overstijgt, blijkt onomstotelijk uit het feit dat de prijzen van de nieuwe constructies in alle branches een daling, of op zijn best een stagnatie vertonen.
The Commission will have to give a much higher priority to this in future.
De Commissie moet in de toekomst dan ook meer prioriteit toekennen aan dit onderwerp.
Welke verantwoordelijkheden moeten we ze in verdragen toekennen?
We should generously open our universities and give thousands of study grants to Albanian students.
We moeten de deuren van onze universiteiten wijd open zetten en duizenden studiebeurzen aan Albanezen toekennen.
Mr Tomlinson, would you please give me the documents concerned.
Mijnheer Tomlinson, ik verzoek u mij de desbetreffende documenten te overhandigen.
I can give you this summary table if you wish, Mrs Gutiérrez-Cortines.
Als u wilt, zal ik u dit samenvattend overzicht overhandigen.
Could you give us written documents containing figures, sources and dates?
Kunt u ons schriftelijk materiaal overhandigen dat onderbouwd wordt door cijfers, bronnen en data?
Given the rising crime rates, I find the reservations shown difficult to understand.
In het licht van de stijgende misdaadcijfers kan ik geen begrip opbrengen voor deze terughoudendheid.
I naturally understand the reasons he has given for Mr Patten's absence.
Uiteraard kan ik in deze omstandigheden het volste begrip opbrengen voor de afwezigheid van de heer Patten.
Some people even say it takes more energy to make a solar cell than it will give out in its entire life.
Sommigen zeggen zelfs dat het meer energie kost om een zonnecel te maken dan dat ze in haar hele levensloop zal opbrengen.
to give (also: to inflict)
And when Karajan is asked about it he actually says, "Yes, the worst damage I can do to my orchestra is to give them a clear instruction.
En als ze Karajan ernaar vragen zegt hij werkelijk: "Ja, de grootste schade die ik mijn orkest kan toebrengen is hen een duidelijke instructie geven.
to give (also: to donate)

Context sentences for "to give" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
De enige zekerheid die ik u kan bieden is dat de Voorzitter geen lift blokkeerde.
EnglishI give the floor to Mrs Colombo Svevo, who is deputising for Mrs Bennasar Tous.
Ik geef het woord aan mevrouw Colombo Svevo, die mevrouw Bennasar Tous vervangt.
EnglishI give the floor to Mr Donner to speak for ten minutes on behalf of the Council.
Ik geef het woord aan de heer Donner die tien minuten zal spreken namens de Raad.
EnglishWhy is it that our services cannot give us simple and straightforward information?
Waarom kunnen de diensten ons geen simpele en duidelijke informatie verstrekken?
EnglishGive the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
Geef de accountants van de EU de mogelijkheid om alle uitgaven te controleren.
EnglishHowever, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
Echter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
EnglishEurope needs a new direction which can again give the Member States more weight.
Europa heeft behoefte aan een nieuwe weg die de lidstaten weer meer gewicht geeft.
EnglishWe are expecting you - because we trusted you - to give us something in return.
We verwachten voor dit voorschot van vertrouwen een tegemoetkoming van uw kant.
EnglishBut even so, it does not give much hope of a positive outcome in the short term.
Maar ook dat geeft nu niet veel vertrouwen in een goede afloop op de korte termijn.
EnglishMy view is, therefore, that we should give Ukraine the prospect of membership.
Daarom vind ik dat wij Oekraïne een vooruitzicht op lidmaatschap moeten bieden.
EnglishUnder these conditions, I can see no reason to give preference to such a debate.
In die omstandigheden zie ik niet in waarom wij dit debat zouden voortrekken.
EnglishThe Commission would like to ask Parliament to give its backing to those moves.
De Commissie zou het Parlement graag om steun voor deze maatregelen willen vragen.
EnglishThe text on which we are today to give our opinion is part of this set of measures.
De tekst waarover wij vandaag stemmen maakt van deze reeks maatregelen deel uit.
EnglishTo give better protection to the insured and to remove distortions in competition.
Hij wil de verzekerden beter beschermen en de concurrentievervalsing wegwerken.
EnglishIn any case, however, we cannot give up direct rule as a method of management.
Maar hoe dan ook, we mogen het beginsel van het eigen beheer niet laten varen.
EnglishThis initiative could give rise to a situation of clear commercial discrimination.
Dit initiatief zou kunnen leiden tot een duidelijk geval van handelsdiscriminatie.
EnglishThat should put him out for a few days...... and give him some nasty dreams.
Daar heeft ie een paar dagen zijn handen aan vol... plus een aantal nare dromen.
EnglishWe will not, in any case give our support to any attempt to exceed the upper limits.
In ieder geval zal onze fractie een overschrijding van dat plafond niet steunen.
EnglishThey give rise to the trees, they create the debris fields that feed the mycelium.
Ze maken boomgroei mogelijk, ze creëren de afvalhopen die het mycelium voeden.
EnglishThis will give us the strongest position when we negotiate with the Council.
Dat zal ons de beste uitgangspositie bezorgen voor onderhandelingen met de Raad.