"to give up" translation into Dutch

EN

"to give up" in Dutch

EN to give up
volume_up
{verb}

to give up (also: to abandon, to lay off, to lose, to quit)
This Parliament cannot give up its competence and scrutinising role.
Dit Parlement mag zijn bevoegdheden en controlerende rol niet opgeven.
But that does not mean that we should give up hope in the fight against cancer.
Maar dat betekent niet dat we de hoop opgeven in de strijd tegen kanker.
We must, however, ' keep the pot boiling ', and must not give up this struggle.
Wij moeten het proces echter gaande houden en mogen de strijd niet opgeven.
I cannot on this occasion give up one of those places to a smaller group.
Ik kan dan ook geen enkele van die plaatsen aan een kleinere fractie afstaan.
We also support the need for the military to give up some of their air space.
Wij steunen ook het voorstel dat de luchtmachten een deel van hun luchtruim moeten afstaan.
Turkey must know that it has embarked on a difficult journey, that it will have to give up its sovereignty and will have to exert itself.
Turkije moet er zich van bewust zijn dat de weg moeilijk is, dat het soevereiniteit moet afstaan en dat het zich moet inspannen.
Some people wanted nothing at all, others did not want to give up their particularly good systems and in the end nothing came of it.
Sommigen wilden helemaal niets, anderen wilden geen afstand doen van hun bijzonder goede modellen en uiteindelijk is het dan nergens op uitgelopen.
Prior to that the Iraqi leadership had defied the decisions of the UN and not agreed to give up its weapons of mass destruction and weapons programmes.
Daarvoor heeft de Iraakse leiding VN-besluiten getrotseerd en wilde zij geen afstand doen van haar massavernietigingswapens en wapenprogramma's.

Context sentences for "to give up" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn any case, however, we cannot give up direct rule as a method of management.
Maar hoe dan ook, we mogen het beginsel van het eigen beheer niet laten varen.
EnglishAt the end of the day, these countries will not give up their rights to progress.
Die landen zullen zich uiteindelijk hun rechten op de ontwikkeling niet laten afnemen.
EnglishWould it not be better to give up the idea of regulating local delicacies?
Zou het niet beter zijn het idee om locale delicatessen te reguleren op te geven?
EnglishMr President, thanks to your wise words, I shall give up my speaking time.
Mijnheer de Voorzitter, dank zij uw wijsheid kan ik van mijn spreektijd afzien.
EnglishWe will gladly give up sovereignty for this, but not for an MAI in this form.
Daarvoor geven we graag onze soevereiniteit op, maar niet voor een MOI in deze vorm.
EnglishI therefore think that the European Union should not give up its negotiating agenda.
Ik geloof daarom dat de Europese Unie zich moet houden aan haar onderhandelingsagenda.
EnglishOthers do not wish to give up the privileges they were granted earlier.
Anderen zijn van mening dat de EU de economie te veel regels oplegt en te duur is.
EnglishMr Rothley, you should not give up before you cross the finishing line.
Mijnheer Rothley, men mag niet stoppen vlak voor men zijn doel heeft bereikt.
EnglishWe should not put the cart before the horse, and we must not give up before we begin.
Laten we het paard niet achter de wagen spannen en niet als verliezers de strijd ingaan.
EnglishOur measures should not result in European companies having to give up the fight.
Onze maatregelen mogen er niet toe leiden dat Europese ondernemingen de strijd moeten staken.
EnglishNo, actually, Jerry, I'm convinced that this is the perfect time to give up hope.
Nee, eigenlijk is dit het perfecte moment om de moed te verliezen.
EnglishNow whatever you give up gets tripled in the other person's account.
Het bedrag dat jij opgeeft, wordt verdrievoudigd op de rekening van de ander.
EnglishNot to do so would be to give up, and that is something we cannot do.
Doen we dat niet, dan zou dat betekenen dat we het bijltje erbij neergooien.
EnglishIt is also clear that our Member States do not wish to give up this responsibility.
Het is ook duidelijk dat de lidstaten geen afstand willen doen van deze verantwoordelijkheid.
EnglishIf the Council gives up some of its powers, we could give some up as well, and vice versa.
Wanneer de Raad afstand doet van bepaalde bevoegdheden, kunnen wij dat ook en omgekeerd.
EnglishMr Simpson, do you wish to take the floor or do you wish to give up that right?
Mijnheer Simpson, wilt u het woord voeren of ziet u daarvan af?
EnglishYou say that you are sorry that women in Europe are forced to give up their careers.
U zegt dat het u spijt dat vrouwen in Europa worden gedwongen af te zien van een beroepsleven.
EnglishThe European Union has a good negotiating agenda and should not give it up.
Die is goed doorwrocht en we moeten met die agenda blijven werken.
EnglishMany people mentioned the need to give up national self-interest.
Velen hebben gezegd dat het nationale egoïsme overboord moet worden gegooid.
EnglishIf we accept the country of origin principle, we give up national sovereignty.
Als wij het beginsel van het land van oorsprong accepteren, geven wij nationale soevereiniteit op.