"to go down" translation into Dutch

EN

"to go down" in Dutch

EN to go down
volume_up
{verb}

The general trend in all the Member States is for this to go down instead of up.
De algemene tendens in alle lidstaten is dat de bedragen dalen in plaats van stijgen.
The other primary way is we go down with submersibles and remote-operated vehicles.
De andere voornaamste manier is om af te dalen met duikboten en op afstand bestuurde voertuigen.
But you don't always have to go down to the depths of the ocean to see a light show like this.
Maar je hoeft niet altijd af te dalen naar de diepten van de oceaan om zo'n lichtshow te zien.
We have to turn it, go up and go down.
We moeten draaien, naar boven en naar beneden gaan.
Ik wil zo naar beneden gaan.
to go down (also: to abort, to descend, to fail, to flunk)
The employment in the rich countries will go down from about 800 to about 700 million of these people.
De tewerkstelling in de rijke landen zal zakken van ongeveer 800 tot ongeveer 700 miljoen van deze mensen.
to go down (also: to descend, to get off)
And we're going to go down into the Axial Seamount using animation.
We gaan afdalen in de Axial Seamount met behulp van animatie.
Laten we naar in de kerker afdalen.
The question is: will we all go down together in apathetic solidarity, or will we opt for dynamism, innovation and progress?
De vraag is: zinken we met zijn allen solidair maar apathisch in het moeras of gaan we die andere weg op van dynamiek, van vernieuwing en van vooruitgang.
We need to tackle it seriously or the whole boat will go down because of a few wreckers who are out to destroy the European voyage.
Wij moeten het serieus aanpakken anders zal het hele schip tot zinken gebracht worden door een paar saboteurs die de EU hetzelfde lot als de Titanic toewensen.
to go down (also: to descend, to sink)
to go down (also: to descend, to prolapse, to sag)
to go down (also: to depart, to leave, to start)

Similar translations for "to go down" in Dutch

Go noun
Dutch
to go verb
down noun
down adjective
down adverb
down preposition
Dutch
down
to down verb

Context sentences for "to go down" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo deep inside -- we all know, you go sufficiently far down, you have atoms.
Dus diep vanbinnen -- we weten allemaal als je diep genoeg gaat, heb je atomen.
EnglishSo, I was able to go in and draw down photos that had been tagged "Mermaid Parade."
Dus kon ik erheen te gaan en foto's te vinden met het label "Zeemeerminnenparade".
EnglishIf you go down to five percent, you're still accounting for 60 percent of the photos.
Als je verder gaat naar vijf procent, dan heb je nog steeds 60% van alle foto's.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Als we die weg opgaan, dan krijg je natuurlijk nooit een eind aan dit soort problemen.
EnglishSo, I'm going to go down there this time and make sure it doesn't happen again.
Dus, ga ik daar deze keer heen om zeker te zijn dat het niet weer gebeurt.
EnglishIs this really the road an innovative and competitive Europe should go down?
Is dit werkelijk de koers die een innovatief en concurrerend Europa dient te volgen?
EnglishBut that is not the path we want Europe to go down in the future, and nor should it.
Dat is echter niet de weg die wij in de Europese toekomst willen en moeten bewandelen.
EnglishWhen it breaks up, it has a long way to go before it gets down to bacteria.
Als het ontbindt duurt het nog een hele tijd voor het aan bacteriën toe is.
EnglishAnd as you go down, the washing machine at the surface calms down. ~~~ And it gets quiet.
Terwijl je afdaalt, kalmeert de wasmachine aan de oppervlakte, en het wordt stil.
EnglishOn a low-fat meal, the blood flow doesn’t go down -- it even goes up.
Bij een maal met weinig vet neemt de doorbloeding niet af, die neemt zelfs toe.
EnglishThis could be extremely significant in showing the path we are to go down.
Dit is van enorm groot belang om te laten zien welke weg we in gaan slaan.
EnglishWe need to employ a flexible system, and the subsidies we pay will go up and down.
We moeten een flexibel systeem gaan toepassen met variabele subsidies.
EnglishWhat we do not need, however, is to go down the road leading to unilateral war.
Maar wat wij niet nodig hebben, dat is de weg van unilaterale oorlog.
EnglishCommissioner, I really would like to encourage you to go down this road.
Mijnheer de commissaris, ik wil u echt aanmoedigen om hiernaar te streven.
EnglishJoint efforts in a spirit of partnership are the right path to go down.
Gezamenlijke inspanningen in een geest van partnerschap zijn de juiste weg.
EnglishWays that might allow us to go on, down a new and uncharted road.
Wegen die ons in staat zouden stellen door te gaan, op een nieuwe onbekende weg.
EnglishNo doubt, also as a result of competition, prices will go down.
De prijzen zullen ongetwijfeld lager worden, ook als gevolg van de marktwerking.
EnglishThat is why my group, almost without exception, will not go down that path.
Daarom zal het overgrote deel van mijn fractie daar niet in meegaan.
EnglishWe must therefore call a halt and instead go down the opposite route.
Daarom moeten we er een eind aan maken en juist de tegenovergestelde richting inslaan.
EnglishBut that's very simplistic, so let's go down and look at Tanzania.
Maar dat is erg simplistisch. ~~~ dus laten we omlaag gaan en naar Tanzania kijken.