EN to go up
volume_up
{verb}

Who knows, though, what will happen in a couple of years’ time, when the costs go up?
Maar wie weet hoe de situatie over een paar jaar is, wanneer de kosten stijgen?
Nature naturally has allowed carbon dioxide to go up to 280 parts per million.
De natuur liet op natuurlijke wijze het kooldioxidegehalte stijgen tot 280 delen per miljoen.
I am sure we will go up the league tables in the next few years.
Ik weet zeker dat we de komende jaren in de ranglijst zullen stijgen.
to go up (also: to arise, to ascend, to get up, to lift)
This makes the idea of bringing the citizen closer to Europe go up in smoke.
Op die manier moet het idee om Europa dichter bij de burger te brengen wel in rook opgaan.
Many have seen generations of work literally go up in smoke on the funeral pyres, which are still burning.
Velen hebben het werk van generaties letterlijk in rook zien opgaan op de brandstapels, die nog steeds branden.
I feel that many more roll-ups will be made before these subsidies, which now simply go up in smoke, are reduced to zero.
Ik vrees dat er nog heel wat sjekkies gedraaid zullen worden voordat deze subsidies, die nu gewoon in rook opgaan, afgebouwd zullen worden tot niveau nul.
to go up (also: to ascend, to climb)
It allows you to, on one city block, go up one full floor, so that it's on a continuum.
Hiermee kan je in één stadsdeel een volledige verdieping naar boven gaan, in een continuüm.
I cannot go up there to take photographs as I am a Member of Parliament, and, obviously, I am entitled to take home mementoes for my own use.
Ik kan niet naar boven gaan om foto's te nemen, omdat ik parlementslid ben, en ik ben toch duidelijk gerechtigd foto's als aandenken voor mijzelf te nemen.
Ik -- was -- u stak uw hand op?
You go up in the short run, but then most societies historically have ended up worse than if they'd had no booms at all.
Je stijgt op korte termijn, maar de meeste maatschappijen eindigen historisch lager dan als er geen boom geweest was.
And as a young boy, I used to go up to Northern Michigan and fish in the rivers that Hemingway fished in and then later wrote about.
Toen ik jong was, ging ik vaak naar het noordelijke gedeelte van Michigan. ~~~ Ik viste in dezelfde rivieren als Hemingway, die hij later beschreef.
So because of this, we could deal with the problem simply by stopping reducing emissions, and just as the concentrations go up, we can increase the amount of geo-engineering.
Hierdoor kunnen we omgaan met het probleem door op te houden met de emissies te verminderen, en als de concentraties oplopen, kunnen we de mate van geo-engineering verhogen.
to go up (also: to ascend, to clamber, to climb)
Sometimes, she said, before the people come on, she may hallucinate pink and blue squares on the floor, which seem to go up to the ceiling.
Soms, zegt ze, voor de mensen opkomen hallucineert ze roze en blauwe vierkanten op de vloer, die tot het plafond lijken te klimmen.
Sometimes, she said, before the people come on, she may hallucinate pink and blue squares on the floor, which seem to go up to the ceiling.
Soms, zegt ze, voor de mensen opkomen hallucineert ze roze en blauwe vierkanten op de vloer, die tot het plafond lijken te klimmen.

Similar translations for "to go up" in Dutch

Go noun
Dutch
to go verb
to be up to verb
up adjective
up adverb
up preposition
Dutch
to up verb

Context sentences for "to go up" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Hoe hoger je gaat, hoe omvangrijker de proeven zijn. ~~~ Die hebben minder fouten.
EnglishAnd finally, I get a call last year, and then I have to go up after J.J.
Uiteindelijk word ik vorig jaar gebeld en dan moet ik op na J.J. ~~~ Abrams.
EnglishAnd as you go up towards the top of the graph, what you see is each dot is a trial.
Als je omhoog gaat naar de top van de grafiek stelt elk punt een proef voor.
EnglishRams in the 1960s you did not want to go up against.
Er waren vier mannen in de LA RAMS in de jaren 60 waar je niet tegenover wou staan.
EnglishGuys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
Jongens, dit is een logaritmische schaal; je ziet niet vaak lijnen die zo omhoog lopen.
EnglishWe're asking to go in and set up a perimeter until ground support arrives.
We willen binnenvallen en het gebied afzetten tot de grondtroepen arriveren.
EnglishYou go up in the short term, and then you go up even more in the long term.
Je stijgt op korte termijn, en dan stijg je nog verder op de lange termijn.
EnglishWe need to employ a flexible system, and the subsidies we pay will go up and down.
We moeten een flexibel systeem gaan toepassen met variabele subsidies.
EnglishThe ratio between the so-called active and non-active population should go up.
De verhouding tussen zogenaamd actieven en niet-actieven moet omhoog.
EnglishHe is your friend, Katsumoto, we can come to go up against the council this afternoon.
Is uw vriend Katsumoto van plan om vanmiddag tegen het raad in te gaan?
EnglishWe then go and buy up that overproduction and in a hungry world we then destroy the fruit.
Terwijl er op de wereld hongersnood heerst, vernietigen wij deze vruchten vervolgens.
EnglishAnd every time you turned up to go on a mission, you got paid in dragon kill points.
En steeds wanneer je kwam opdagen om op missie te gaan, werd je betaald in drakendoodpunten.
English. ~~~ You're obviously keen to go up the corporate ladder.
Dus, je werkt in een grote organisatie; je wilt natuurlijk opklimmen binnen het bedrijf.
EnglishBut why are you willing to go up against Roark for someone you barely know
Maar waarom sta je op tegen Roark voor iemand die je nauwelijks kent
EnglishThen I would go up and deliver them to these 70-year-old women playing bridge.
Die ik dan afleverde bij 70-jarige vrouwen die bridge speelden.
EnglishIn other words at some point when we've recovered we go up to the peak.
Dus op een gegeven moment, na het herstel, gaan we terug naar de piek.
EnglishMany of his amendments go towards tightening up even further the rules and controls.
Vele van zijn amendementen leiden tot verdere aanscherping van de regels en controlemechanismen.
EnglishReceipts go down, some spending programs go up, but most of it is not because of that.
Een deel daarvan komt omdat we uit een economische recessie komen.
EnglishThere's no detailed history of the design plans, you can't go look it up anywhere.
Je vindt geen gedetailleerde geschiedenis van de ontwerpplannen. ~~~ Je kunt ze nergens gaan opzoeken.
EnglishI have further results, which are almost unbelievable, of scores which go up with time.
Ik heb verdere resultaten, die bijna niet te geloven zijn, van scores die omhoog gaan met de tijd.