EN to grow
volume_up
[grew|grown] {verb}

And then as they grow older, the horns grow forward.
Als ze ouder worden, groeien de horens naar voren.
There are areas where farmers grow basic substances which exceed these maximum values.
In sommige gebieden waar deze grondstoffen worden gewonnen, worden de maximumgehalten overschreden.
And synapses can grow larger, and they can grow smaller.
Synapsen kunnen ook groter en kleiner worden.
I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it.
Ik geloof dit met passie: we groeien niet in de creativiteit, we groeien eruit.
These tumors inevitably grow into larger tumors, such as these ones here.
Deze tumoren groeien onvermijdelijk uit tot grotere tumoren. ~~~ Zoals deze hier.
But once angiogenesis occurs, cancers can grow exponentially.
Maar eens de angiogenese gestart kunnen kankers exponentieel gaan groeien.
The contributions by the current net contributors would grow substantially.
De bijdragen van de huidige nettobetalers zullen aanzienlijk toenemen.
These trends will continue to grow and there is no reason why they cannot be accommodated.
Deze trends zullen blijven toenemen en er is geen reden om hier niets mee te doen.
Europe cannot afford to let nationalism and xenophobia grow.
Europa kan het zich niet permitteren nationalisme en vreemdelingenhaat te laten toenemen.
In Germany we now grow almost 5 % of renewable raw materials.
In Duitsland verbouwen we intussen al bijna 5 % regenererende grondstoffen.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
Er zijn zelfs rapporten van mensen die zijn geëxecuteerd omdat ze weigerden aardappelen te verbouwen.
But the one thing we prevent them from doing is to grow food that they can export to us.
Maar wij verhinderen nu juist dat zij gewassen kunnen verbouwen voor de export naar rijke landen.
Laeken also asked the European Union to grow closer to its citizens.
Het was een soort consensuscratie, een democratie waarin nooit gestemd wordt.
This problem has continued to grow each year since I was there.
Dit probleem is elk jaar blijven groeien sinds ik hier voor het eerst was.
This was not the world that I'd want my children to grow up in.
Dit was niet de wereld waarin ik mijn kinderen wilde zien opgroeien.
Demand will grow and fossil energies will decline.
De energiebehoefte gaat stijgen en de voorraad fossiele brandstof blijft dalen.
Should the British rebate grow by 60 % at the expense of the poorest Members of the Union?
Dient de Britse korting met 60 procent te stijgen, op kosten van de armste Europese lidstaten?
I anticipate the aid increasing all the time, and it would grow at a rate in excess of the general rate of inflation.
Ik verwacht dat de financiële steun permanent zal stijgen, sterker zelfs dan de inflatie.
Farmers in the European Union also want to grow many varied types of crops.
De boeren in de Europese Unie willen ook een breed scala aan gewassen telen.
Countries which cannot grow silage maize should receive fair compensation.
Voor de landen die geen silomaïs kunnen telen, had men een rechtvaardige compensatie moeten scheppen.
Those who lose out are the hundreds of thousands of European farmers who grow sugar beet.
Wie er minder van worden, zijn de honderdduizenden Europese boeren die bieten telen.
With these three plants, you can grow all the fresh air you need.
Met deze drie planten samen kunt u alle verse lucht kweken die u nodig heeft.
In other words, compassion is the way to grow Level 5 leaders.
Met andere woorden: mededogen is de weg om leiders van niveau 5 te kweken.
And let me tell you what it's like to grow these cells in the lab.
Laat me jullie vertellen hoe het is om deze cellen te kweken in het lab.
I'm noticing that it's happening all over the country, and the good news is that it's growing.
Ik zie dit door het hele land gebeuren, en het goede nieuws is dat het groeit.
If this happens, confidence among people will grow more than could ever be achieved by many a fine declaration or charter.
Als dat gebeurt, zal het vertrouwen van mensen meer groeien dan ooit bereikt kan worden door vele prachtige verklaringen of handvesten.
It has not even begun to take off in those countries yet, and it is bound to grow further - and I can only wish for the population of those countries that it will.
Daar is het verkeer nog niet eens op gang gekomen, maar dat zal zeker gebeuren, en ik hoop het ook voor de mensen die daar wonen.
In its present composition, this House is only just starting to grow accustomed to its duties and responsibilities.
Dit Parlement begint in zijn huidige samenstelling net bekend te raken met zijn taken en verantwoordelijkheden.
Walter, you're going to have to learn to trust people, or you're going to grow up bitter and disappointed.
Walter, je moet mensen leren te vertrouwen... anders raak je verbitterd en teleurgesteld.
The Lisbon objectives of becoming the most innovative and fastest-growing region in the world are held up to us repeatedly.
De doelstellingen van Lissabon om uit te groeien tot de meest innovatieve en snelst groeiende regio ter wereld raken steeds meer uit het zicht.
Onze troepen blijven aangroeien.
On average, the E.U. has grown by one country per year since the end of the Cold War.
Gemiddeld is de E.U. met een land per jaar aangegroeid sinds het einde van de Koude oorlog.
There was the growing phenomenon of industrial migration to the countries of Central Europe and South-East Asia.
Er was intussen het aangroeiend fenomeen van delokalisatie naar landen uit Midden-Europa en Zuidoost-Azië.
Unfortunately, poppies grow extremely well in drought.
Helaas gedijen papaverplanten uitermate goed in droogte.
Now the tender little shoots of peace have started to grow, and Europe is looking to us again.
Nu het tere plantje van de vrede begint te gedijen, kijkt Europa opnieuw naar ons.
I find it hard to believe that no other crop would thrive where tobacco is grown.
Ik kan mij niet voorstellen dat waar tabak groeit, niet ook een andere cultuur kan gedijen.
Last year, about 60 million hectares outside Europe were growing genetically improved crops.
Het afgelopen jaar is er buiten Europa ongeveer zestig miljoen hectare grond bebouwd met genetisch verbeterde planten.
In Finland, organic farming has been enabled, thanks to EU environmental support, to grow rapidly to the point where it now represents 5 % of arable area.
In Finland is het totale oppervlakte voor de biologische landbouw dankzij de communautaire steun voor het milieu snel gestegen tot vijf procent van het totale bebouwde oppervlak.
to grow (also: to accrue)

Context sentences for "to grow" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf nothing is done about it, it will grow into a very, very big border dispute.
Als er niets wordt gedaan, zal dit uitgroeien tot een zeer groot grensconflict.
EnglishGet a beehive and grow a meadow, and watch that life come back into your life.
Neem een bijenkorf en kweek een weide en zie hoe het leven terugkomt in je leven.
EnglishNow, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
Nu zijn er een paar dingen om je hersenen meer hersencellen te laten maken.
EnglishAnd I think it'll be profoundly useful in understanding how it is that economies grow.
Ik denk dat dit van groot nut zal zijn om de groei van economieën te begrijpen.
EnglishIf REACH is undermined, all that will grow are cancerous tumours in our citizens.
Het enige dat groeit met een uitgeholde REACH, zijn de kankergezwellen van onze burgers.
EnglishAnd the reason we grow, I believe, is so we have something to give of value.
De reden dat wij ons ontwikkelen is, denk ik omdat we iets waardevols te geven hebben.
EnglishThe list of shortcomings grows longer; complaints by parents and pupils grow louder.
De lijst tekortkomingen wordt alsmaar langer, ouders en leerlingen klagen steeds harder.
EnglishA number of developing countries grow sugar cane for sugar production.
Een aantal ontwikkelingslanden produceren suikerriet voor de suikerproductie.
EnglishLaeken also asked the European Union to grow closer to its citizens.
Het was een soort consensuscratie, een democratie waarin nooit gestemd wordt.
EnglishHe was thinking far ahead, to how this would really grow into a new kind of life.
Hij dacht ook ver vooruit. ~~~ Hoe dit werkelijk zou uitgroeien tot een nieuw soort van leven.
EnglishIf these systems grow towards each other, then that is all very well.
Wanneer die stelsels geleidelijk aan naar elkaar toegroeien, is dat prima.
EnglishSince the Treaty of Maastricht, our prerogatives and influence have continued to grow.
Sinds het Verdrag van Maastricht zijn onze prerogatieven en invloed voortdurend toegenomen.
EnglishThe important thing for the child is that they are able to grow up in a secure and caring home.
Belangrijk voor kinderen is dat ze in een veilig en zorgzaam thuis opgroeien.
EnglishChildren who grow up in families where little is done about culture have difficulties.
Kinderen die opgroeien in gezinnen waar weinig aan cultuur gedaan wordt, hebben het moeilijk.
EnglishAnd we had GDP grow from an average of 2.3 percent the previous decade to about 6.5 percent now.
De groei van ons BNP ging van 2,3% in het vorige decennium naar zo'n 6,5% nu.
EnglishAnd a market cannot grow together without an efficient infrastructure.
En het aaneengroeien van een markt is onmogelijk zonder een doeltreffende infrastructuur.
EnglishThey are expected to grow to more than EUR 7 000 billion by 2010.
Naar verwachting zullen zij tegen 2010 gegroeid zijn tot meer dan 7.000 miljard euro.
EnglishWe had our own half-acre farm that we had to grow everything.
We hadden onze eigen boerderij met een halve are grond waar we alles op verbouwde.
EnglishIf Turkey accedes to the European Union then the problem will grow to gigantic proportions.
De mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie zal dat probleem gigantisch maken.
EnglishThis is a chance for our leadership to grow the European polity.
Dit is een kans voor onze leiders om een werkelijke Europese gemeenschap op te bouwen.