"guarantor" translation into Dutch

EN

"guarantor" in Dutch

EN guarantor
volume_up
{noun}

guarantor (also: hostage)
The State should be the guarantor of morals as well as public health.
De staat moet zich garant stellen voor de moraal alsook voor de volksgezondheid.
De Europese Unie stelt zich daarvoor garant.
Shortly before the vote Mrs Çiller is presented as a guarantor of democracy and a guarantor of a secular Turkey.
Kort voor de stemming wordt mevrouw Çiller voorgesteld als garant voor de democratie en voor een niet-confessioneel Turkije.
guarantor (also: bail, warrant, warranty, vouch)
Manufacturers are the guarantors of high-quality food, in which consumers can have confidence.
De fabrikant staat borg voor levensmiddelen van hoge kwaliteit waar we vertrouwen in mogen hebben.
It is much better to be guarantors of a peaceful future than prisoners of the past.
Het is beter borg te staan voor een vreedzame toekomst dan gevangenen te blijven van het verleden.
The Commission must be the guarantor of this continuity and it will encourage and help the Italian Presidency to move with us in the same direction.
De Commissie zal borg staan voor deze continuïteit en wij zullen het Italiaans voorzitterschap aansporen om dezelfde richting uit te gaan als wij doen.

Synonyms (English) for "guarantor":

guarantor

Context sentences for "guarantor" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is, to a certain extent, the external guarantor of our institution's credibility.
Dit orgaan kan de geloofwaardigheid van onze instelling naar buiten toe waarborgen.
EnglishThe Court of Justice of the European Communities must act as guarantor of these rights.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen moet deze rechten waarborgen.
EnglishBecause that is where the problem lies, with the guarantor powers.
Daar wringt namelijk de schoen: in de u201Cgaranderende mogendhedenu201D.
EnglishTurkey will always stand guarantor for the security of the whole of Europe.
Op het vlak van veiligheidsbeleid vormt Turkije ook voor de toekomst een garantie voor geheel Europa.
EnglishAnd the public authority, at whatever tier of government, is the sole guarantor of that general interest.
Alleen de overheid, om het even op welk niveau, kan dit algemeen belang garanderen.
EnglishThe West has ignored this fact and has continued to back Boris Yeltsin as the guarantor of democracy.
Het Westen heeft dit genegeerd en verder op Jeltsin gewed als garantie voor de democratie.
EnglishMilosevic is no longer the sole guarantor of the implementation of Dayton.
Dames en heren, Milosevic is ook niet langer de enige waarborg voor de uitvoering van het Akkoord van Dayton.
EnglishThat is why Europe needs the United States of America as a guarantor of peace and freedom in the world.
Daarom heeft Europa de Verenigde Staten nodig om de vrede en vrijheid in de wereld te garanderen.
EnglishThe certificate must be a guarantor of the fact that the seafarer really has in actual fact undergone practical training.
De documenten moeten garanderen dat de zeeman effectief een praktische opleiding heeft volbracht.
EnglishHowever, I disagree that public monopolies are the natural guarantor of such standards.
Ik ben het er echter niet mee eens dat publieke monopolies een natuurlijke garantie vormen voor de handhaving van dergelijke normen.
EnglishThe Commission has consistently discharged its functions as guarantor of the European Treaties in an exemplary fashion.
Ze heeft haar functie als hoedster van de Europese Verdragen consequent en op voorbeeldige wijze vervuld.
EnglishIt is the guarantor of Community integration and the foundation of a common administrative culture.
Ze speelt een doorslaggevende rol bij de communautaire integratie en is de smeltkroes voor een gemeenschappelijke bestuurscultuur.
EnglishAfter all Turkey, along with Greece and the United Kingdom, is one of the guarantor powers in relation to Cyprus.
Per slot van rekening is Turkije, samen met Griekenland en het Verenigd Koninkrijk, een van de borglanden van Cyprus.
EnglishIt is most disturbing to find the Council continuing to believe in Mrs Çiller as a trustworthy guarantor.
Ik vind het hoogst verontrustend dat de Raad mevrouw Çiller nog steeds als een geloofwaardige en betrouwbare partner beschouwt.
EnglishCyrus cylinder: guarantor of the Shah.
De Cyruscilinder: garantie voor de sjah.
EnglishThe ESF is to develop into a guarantor of quality that supplements national programmes effectively rather than replacing them.
Het ESF moet een kwaliteitsmerk worden dat nationale programma's niet vervangt, maar een effectieve aanvulling daarop vormt.
EnglishEach national state should act as a guarantor and provider of social protection, and should reassert its social function.
Iedere nationale staat is verantwoordelijk en moet ook zorgen voor de sociale bescherming en moet haar sociale taak dan ook vervullen.
EnglishOf course, it does not contain a word about the Turkish invasion and occupation, the British bases and the guarantor powers.
Natuurlijk wordt met geen woord gerept over de Turkse invasie en bezetting, de Britse militaire bases en de garanderende mogendheden.
EnglishOnly a democratic order based on the rule of law can be regarded as the guarantor of a permanently independent Hong Kong economy.
Want alleen een democratische rechtsstaat kan als waarborg beschouwd worden voor een blijvend onafhankelijke economie in Hongkong.
EnglishOnce again the European Parliament is acting as the guarantor of progress and democracy in the construction of a united Europe.
Eens te meer werpt het Europees Parlement zich bij de constructie van een verenigd Europa op als de verdediger van de vooruitgang en de democratie.