EN

guide {noun}

volume_up
We produced a 'Guide for Citizens ', published in 11 languages.
Wij hebben bijvoorbeeld al in elf talen een ' Gids voor de burgers ' gepubliceerd.
I hope and trust that Mrs Müller will be a good guide for this process.
Ik hoop, en vertrouw erop, dat mevrouw Müller een goede gids gedurende dit proces zal zijn.
And here's "The Guide for the Perplexed" by Maimonides.
Hier is de "Gids der verdoolden" van Maimonides.
A methodological guide was published in March 2002.
In maart 2002 is een methodologische leidraad gepubliceerd.
The principle of subsidiarity must be our guide.
Het subsidiariteitsbeginsel moet als leidraad dienen.
From the highest level they are supposed to guide Europe's footsteps in the world.
Die worden geacht als leidraad voor Europa in de wereld te dienen.
And then I settled in New York where I became a tour guide.
Toen kwam ik in New York wonen waar ik reisgids werd.
The Commission’ s report provides an effective roadmap, identifying clearly the key weaknesses, and should help guide Bulgaria’ s approach.
Het verslag van de Commissie kan daarbij dienen als een effectieve reisgids, waarin de belangrijkste zwakke punten duidelijk worden aangegeven, en die Bulgarije op weg kan helpen.
But I must record that other groups, led by the PSE Group, guided by my countryman, Stephen Hughes, voted this out.
Maar ik moet wel vermelden dat andere fracties dit amendement hebben weggestemd onder leiding van de PSE-fractie, aangevoerd door mijn landgenoot Stephen Hughes.
And yet, at the same time, this very well may be a seminal moment in American history, an opportunity for the consumer to actually take control and guide us to a new trajectory in America.
. ~~~ Een kans voor de consument om de leiding te nemen en een nieuwe koers te bepalen voor Amerika.
The Greek ministry responsible consulted the Commission on the action plan and on the national " Publicity and information ' guide, in order to ensure a consistent approach.
Het bevoegde Griekse ministerie heeft de Commissie over het actieplan en over het nationale vademecum " Bekendmaking en voorlichting " geraadpleegd om een coherente aanpak te garanderen.

Context sentences for "guide" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe're sort of circumventing evolutionary programs that guide our behavior.
We zijn de evolutionaire programma's die ons gedrag bepalen aan het omzeilen.
EnglishThey also serve as an important guide for subsequent actions on the part of the Council.
Zij zijn ook een belangrijke richtsnoer voor het verdere optreden van de Raad.
EnglishThis is the message that should guide the fresh initiatives by the Quartet.
Dat is de boodschap die de nieuwe initiatieven van het Kwartet steeds moet inspireren.
EnglishI regard this Programme as something like a guide to the Lisbon Strategy.
Ik zie dit programma als een soort handleiding voor de Lissabon-strategie.
EnglishToday, we must let our conscience be our guide, and not some reason of party or state.
Vandaag dient het geweten te spreken en niet het partij- of staatsbelang.
EnglishFirstly, the present proposal for a directive deletes the reference to guide levels.
Ten eerste schrapt de onderhavige ontwerprichtlijn de verwijzing naar indicatieve niveaus.
EnglishIn fact the WHO guide-values are minimum rather than maximum values.
De richtwaarden van de WHO zijn veeleer minimumwaarden en geen maximumwaarden.
EnglishWe wish you success, too, in your efforts to guide smoothly the introduction of the euro.
Wij wensen u ook succes bij uw pogingen de invoering van de euro soepel te begeleiden.
EnglishThe same can be said if our own economic interests guide what we do.
Dat is ook het geval als het eigen financieel belang ons handelen zou sturen.
EnglishFurthermore, nostalgia is not a good guide in politics, in my opinion.
Overigens is nostalgie volgens mij ook geen goede raadgever in de politiek.
EnglishThe principles which should guide us today have been clear since that first reading debate.
De principes die we moeten volgen waren al duidelijk bij het debat in eerste lezing.
EnglishWe fix the guide price and then base compensation on the average market price.
Wij stellen de richtprijs vast en baseren de compensatie vervolgens op de gemiddelde marktprijs.
EnglishBut ultimately the quality of the end product must be our guide.
Maar uiteindelijk dient de kwaliteit van het eindproduct toch onze maatstaf te zijn.
EnglishThose are the instruments which guide the new relationship with the United States.
Dit zijn de instrumenten die als richtsnoer dienen voor de nieuwe relatie met de Verenigde Staten.
EnglishThey are a compass that helps guide our external relations.
Ze zijn een kompas waarmee we de koers voor onze externe betrekkingen uitzetten.
EnglishWe need to be able to guide what we're cutting in a much better way.
We moeten in staat zijn om dat wat we snijden veel beter te begeleiden.
EnglishAnd my company, OWL built a system called Guide for the Apple Macintosh.
Mijn bedrijf, OWL bouwde het Guide-systeem voor de Apple Macintosh.
EnglishIt is in fact the answer to this question which ought to guide work on the budget, too.
Het is immers het antwoord op die vraag die de richting moet aangeven voor het begrotingswerk.
EnglishI'm going to put them on a movable platform, which is the "Guide to Graduate Study at Cornell."
Ik ga ze op een beweegbaar platform zetten, wat de "Afstudeergids van Cornell."
EnglishIt is up to us to guide it through this in the interests of society.
Het is aan ons om dit te begeleiden in het belang van de samenleving.