EN to halt
volume_up
[halted|halted] {verb}

Otherwise, it will be difficult to halt this massacre.
Anders zal deze massaslachting moeilijk te stoppen zijn.
On-going hostilities and human rights abuses must halt.
De aanhoudende vijandelijkheden en schendingen van de mensenrechten dienen te stoppen.
Anyone who tries to prevent or halt this process is assuming a very large responsibility.
Degene die dit proces tracht te belemmeren of te stoppen, neemt een grote verantwoordelijkheid op zich.
Instead, the European Union is dealing with the question of how to halt economic decline.
In plaats daarvan houdt de Europese Unie zich bezig met de vraag hoe de economische neergang kan worden gekeerd.
There will be no question of halting or even reversing the process of integration and attacking or weakening the institutions.
Het zal niet aan de orde zijn het integratieproces te stoppen of zelfs om te keren of instellingen aan te pakken of te verzwakken.
The Colombian Government must do everything possible to halt the spiral of violence, human rights abuses and other activities which undermine the rule of law.
De Colombiaanse regering moet alles in het werk stellen om de spiraal van geweld, schending van de mensenrechten en ondermijning van de rechtsstaat te keren.
We were unable to halt the Russian roulette for frontier workers at the time.
Toen hebben wij de Russische roulette voor de grensarbeiders niet kunnen uitschakelen.
to halt (also: to rebound, to stop, bounce)
They did not know the source of the bubonic menace and were unable to halt it in its deadly tracks.
Men kende de oorzaak van de pestepidemie niet en was daarom niet bij machte de epidemie in haar dodelijke opmars te stuiten.
to halt (also: to stop)
But these issues are not likely to halt the whole process.
Maar het gaat hier niet om kwesties die het volledige proces kunnen stilleggen.

Context sentences for "to halt" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClearly a halt to all police operations in Kosovo is a prerequisite for dialogue.
Beëindiging van alle politieacties in Kosovo is een voorwaarde voor de dialoog.
EnglishI believe we should call a halt to this general erosion of our rural communities.
We moeten deze algemene uitholling van onze plattelandsgebieden een halt toeroepen.
EnglishThis is an effort to terrorise the grass-roots movement and halt its development.
Het gaat hier om een poging om het volk in zijn opgang te terroriseren en te fnuiken.
EnglishIn other fields, regrettably, the reform process has come to something of a halt.
Helaas is het hervormingsproces op andere gebieden min of meer vastgelopen.
EnglishWe need to make sure that the legislative process does not come to a halt.
Wij moeten ervoor zorgen dat het wetgevende proces niet tot stand wordt gebracht.
EnglishGestures will not halt his aggression any more than our words or resolutions.
Om hem tegen te houden halen daden al even weinig uit als onze woorden of resoluties.
EnglishThe Indonesians must try and halt the militia and their activities in the area.
Indonesië moet er zich voor inspannen de milities tot de orde te roepen.
EnglishHad it not, it would most certainly have brought European integration to a grinding halt.
Hiermee zou de Europese integratie ongetwijfeld abrupt tot stilstand zijn gekomen.
EnglishThis is very important if we are to ensure a halt to the depletion of the ozone layer.
Dat is van cruciaal belang als we de afbraak van de ozonlaag tot staan willen brengen.
EnglishHowever, only the legislator can bring this harmful trend to a halt.
Deze negatieve trend kan echter alleen door de wetgever tot staan worden gebracht.
EnglishIn the densely populated centres of Europe, traffic grinds to a halt daily.
In de dichtbevolkte centra van Europa loopt het verkeer dagelijks vast.
EnglishThe European Union was right to halt the negotiations with Pakistan.
De Europese Unie heeft de onderhandelingen met Pakistan terecht stilgelegd.
EnglishWe must therefore call a halt and instead go down the opposite route.
Daarom moeten we er een eind aan maken en juist de tegenovergestelde richting inslaan.
EnglishIt is therefore crucial that we halt the fall in agricultural prices.
Er moet dus dringend een einde komen aan de daling van de landbouwprijzen.
EnglishAny critical or parsimonious person would have to call a halt to it!
Voor een kritische geest of voor iemand die spaarzaam met de middelen wil omgaan, neen!
EnglishThe UN conference is, however, in danger of grinding to a halt over other issues.
De VN-conferentie dreigt echter op andere zaken vast te lopen.
EnglishThis is something which looks set to bring everything grinding to a halt in the very near future.
Dat is een kwestie die de hele zaak in de nabije toekomst dreigt te verlammen.
EnglishI think that we need to make every effort to halt the economic slide.
We moeten alles op alles zetten om een economische crisis te vermijden.
EnglishHong Kong is not the end of the Round, but we must not allow it to become a complete halt.
Hongkong is niet het eindpunt van de Ronde, maar het mag ook geen punt van stagnatie zijn.
English., the peace process had ground to a halt.
Voorzitter, de weg naar vrede was onder de oude Kabila doodgelopen.