EN

hand {noun}

volume_up
hand (also: handshake)
Institutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the European Union.
Institutionele hervorming gaat hand in hand met de uitbreiding van de Europese Unie.
Political liberalisation must go hand in hand with economic liberalisation.
Economische liberalisering dient hand in hand te gaan met politieke liberalisering.
Control of infectious diseases goes hand in hand with proper monitoring.
De beheersing van besmettelijke ziekten gaat hand in hand met een goede controle.
hand (also: border, brim, brink, edge)
This light switch that reads, on the one hand, flashfloods, and on the other hand, off.
Op deze lichtknop staat aan de ene kant, springvloed, en aan de andere kant, uit.
Yes, on the one hand there is progress, but what about the other hand?
Er is aan de ene kant vooruitgang op dit gebied, maar hoe is het aan de andere kant?
You know, so on the one hand we have the unthinkable; on the other hand we have the unimaginable.
Dus aan één kant hebben we het ondenkbare, en aan de andere kant het onvoorstelbare.
hand (also: handful)
It has been said that they will not go cap in hand to the Commission looking for money.
Er wordt gezegd dat zij niet bij de Commissie hun handje willen komen ophouden.
I think nature gave them a helping hand here.
Ik denk dat de natuur hier een handje heeft toegestoken.
It can therefore do no harm to give them a helping hand.
En het kan dus geen kwaad ook hen een handje toe te steken.
This problem is getting out of hand, perhaps through lack of information and research.
Wij hebben geen greep op deze kwestie, wellicht omdat wij over te weinig informatie en onderzoeksresultaten beschikken.
I reached out for a hand iron, but it broke off.
Ik greep een handgreep, maar die brak af.
In fact, the situation has got out of hand, as far as everyone is concerned, including the Russians in Russia, especially those close to the border.
In feite heeft niemand meer greep op de situatie, ook de Russen niet en al helemaal niet aan hun grens.
hand (also: face, side, faille)
Give us the bare minimum of conditions necessary to lend you a hand, and rest assured that our group is with you.
Geeft u ons een minimum aan noodzakelijke voorwaarden om u de helpende hand toe te steken: onze fractie staat dan aan uw zijde.
And one woman stood there with this perfect carriage, her hands at her side, and she talked about the reunion of the 30 after the war and how extraordinary it was.
Een vrouw stond daar in deze perfecte pose, haar handen in haar zijde, en zij sprak over de reünie van de 30 na de oorlog.
She has a really tough task on her hands but I am sure that she will get the full support that she recognises that she needs from the European Parliament.
Haar taak is een zware, maar ik ben er zeker van dat zij van de zijde van het Parlement kan rekenen op de door haar gevraagde steun.
hand (also: needle)
I reached out for a hand iron, but it broke off.
Ik greep een handgreep, maar die brak af.
NL

hand {de}

volume_up
Institutionele hervorming gaat hand in hand met de uitbreiding van de Europese Unie.
Institutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the European Union.
Economische liberalisering dient hand in hand te gaan met politieke liberalisering.
Political liberalisation must go hand in hand with economic liberalisation.
De beheersing van besmettelijke ziekten gaat hand in hand met een goede controle.
Control of infectious diseases goes hand in hand with proper monitoring.
hand (also: handdruk)
That's a pretty nice handshake there.

Context sentences for "hand" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
Ik kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
EnglishOn the one hand, we need a standardization of security markings on credit cards.
De eerste is de uniformering van de veiligheidskenmerken van de kredietkaarten.
EnglishThe Nice summit is to some extent the apotheosis of this sleight-of-hand strategy.
De Top vormt min of meer het hoogtepunt van deze strategie van de goochelkunst.
EnglishOn the other hand, the motion deplores the continuing division of the island.
Anderzijds wordt in de tekst de aanhoudende verdeeldheid op het eiland betreurd.
EnglishSome might say that I am becoming rather an aficionado of hand-over ceremonies.
Sommigen zullen misschien zeggen dat ik bezeten ben van overdrachtsceremonies.
EnglishPresident Milosevic has forced our hand and he must now face the consequences.
Milosevic dwingt ons daartoe, laat hij ook met de gevolgen geconfronteerd worden.
EnglishOn the other hand, we fail to understand the position of the Socialist Members.
Het standpunt van de socialistische collega's is ons daarentegen een raadsel.
EnglishHowever, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
Dit diplomatiek engagement moet evenwel gepaard gaan met een engagement ter plekke.
EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Anderzijds kunnen we een beetje bedriegen, zonder ons daarover schuldig te voelen.
EnglishI am sure the House will be pleased to learn that this work is already in hand.
Ik kan het Parlement de verheugende mededeling doen dat dat werk reeds is begonnen.
EnglishThe situation regarding cross-border transactions, on the other hand, is different.
Wat de grensoverschrijdende transacties betreft, is de situatie echter anders.
EnglishOn the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Enerzijds is het voor veel landen een grote hulp kredieten vast te krijgen.
EnglishRegional cooperation, on the other hand, is an important step in the right direction.
Regionale samenwerking daarentegen is een belangrijke stap in de goede richting.
EnglishOn the one hand, it justifies the war and the continuing military presence.
Enerzijds rechtvaardigt zij de oorlog en de voortgezette militaire aanwezigheid.
EnglishOn the other hand we have very good experience of cooperation between authorities.
Anderzijds hebben wij zeer goede ervaringen met de samenwerking tussen autoriteiten.
EnglishOn the other hand, the Commission can accept Amendments Nos 4, 8, 9, 11, 15 and 6.
De Commissie kan echter wel de amendementen 4, 8, 9, 11, 15 en 6 aanvaarden.
EnglishThat automatically implies doing something about it, keeping the situation in hand.
Dat betekent automatisch dat je er iets aan doet, dat je het in handen houdt.
EnglishOn the other hand, Europeans who are members of the Union, are full of doubts.
Anderzijds hebben de Europese volkeren die lid zijn van de Unie enorm veel twijfels.
EnglishThis naturally goes hand in hand with the effective protection of minority rights.
Dat hoort uiteraard ook bij een reële bescherming van de minderheidsrechten.
EnglishOn the other hand, I would like to temper the words of the rapporteur on two points:
Ik wens daarentegen de woorden van de rapporteur op twee punten wat af te zwakken: