EN handle
volume_up
{noun}

handle
They give researchers a handle on where to go.
Ze geven onderzoekers een handvat over waar naartoe te gaan.
The blade is folded steel, that's gold filigree laid into the handle.
Het lemmet is van hardstaal en met goudfiligraan ingelegd handvat.
He has designed this plate with a handle.
Hij heeft deze plaat met een handvat ontworpen.
handle (also: button, stud, bud)
handle
volume_up
oor {het}
So the coffee cup, or the cup with a handle, is one of the tools used by society to maintain public health.
Dus het koffiekopje, of de kop met oor, is een van de middelen van de samenleving om de volksgezondheid te handhaven.
handle (also: tack)
handle (also: barrel, channel, pipe, stalk)
handle (also: pawl)
handle (also: hilt)
volume_up
heft {het}
handle (also: hand, knob, bitstock)
handle (also: crank, crutch, stool, winch)
handle
handle
handle

Synonyms (English) for "handle":

handle

Context sentences for "handle" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission-in-office must handle the budget - it has no choice but to do so.
De zittende Commissie moet een begroting opstellen, een andere keus heeft zij niet.
EnglishThey too will have to tell us how we are to handle it and how we are to pay for it.
Ook die moeten dan zeggen hoe wij dat kunnen doen en hoe wij dat kunnen betalen.
EnglishWe are sensible in the way we handle things, but we want to do it as a team.
We benaderen de dingen met ons gezonde verstand, maar willen dat wel als team doen.
EnglishI am in fact curious to know how the Member States themselves will handle it.
Ik ben dan ook heel benieuwd hoe de lidstaten zelf hiermee om zullen gaan.
EnglishBut there's been a lot of debate in Tunisia about how to handle this kind of problem.
Er is veel debat geweest in Tunesië over de aanpak van dit soort probleem.
EnglishMore and more people handle ever greater quantities of sensitive personal information.
Steeds meer mensen verwerken steeds grotere hoeveelheden gevoelige persoonsinformatie.
EnglishThe Member States, whether they are large or small, cannot handle this problem on their own.
De lidstaten, of ze nu groot zijn of klein, kunnen dit probleem niet alleen aan.
EnglishThis will create a political situation which will be difficult to handle.
Zo ontstaat er een politieke situatie die moeilijk in de hand te houden is.
EnglishThey have not enough water on most days and too much to handle when it rains.
Ze hebben doorgaans niet genoeg water, maar teveel wanneer het regent.
EnglishThis House has yet to learn how to handle this report in a manner worthy of it.
Het Parlement moet nog leren om waardig met dit verslag om te gaan.
EnglishAs is often the case, this allocation is inadequate to handle the actual requirements.
Zoals vaak het geval is, blijft deze toewijzing achter bij de behoeften.
EnglishThis is a little hard for children, but I think you can handle it.
Dit is voor kinderen een beetje moeilijk, maar ik denk dat jullie het aankunnen.
EnglishThis is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.
Dat is de juiste manier om de zaken aan te pakken, wanneer de Ombudsman een verzoek indient.
EnglishHow they handle it will be a matter for the Environment Committee.
Hoe de kwestie daar verder wordt aangepakt, is aan de commissie milieubeheer.
EnglishProof of this lies in the petitions we handle on a daily basis in the Committee on Petitions.
Daarom roep ik u op de amendementen van de Commissie verzoekschriften goed te keuren.
EnglishMr Purvis, it is my job to handle the trade disputes that we are currently involved in.
Mijnheer Purvis, mijn werk bestaat uit het in goede banen leiden van onze handelsgeschillen.
EnglishMr President, President Alexander Lukashenko of Belarus cannot handle any criticism.
Mijnheer de Voorzitter, President Alexander Loekatsjenko van Wit-Rusland kan niet tegen kritiek.
EnglishThe question now arises of what type of reform the European Union would be able to handle.
Het is inmiddels wel de vraag wat voor hervorming de Unie inmiddels nog op zich kan nemen.
EnglishA pair of those special gloves that' il... let me handle the wire
En een paar speciale handschoenen die ik... laat mij voor het draad zorgen
EnglishI think we can easily handle a few phantoms in a contain space.
Ik denk dat we een handvol fantomen in een afgesloten ruimte wel aan kunnen.