"her" translation into Dutch

EN

"her" in Dutch

volume_up
her {pron.}
NL

"her-" in English

EN

EN her
volume_up
{pronoun}

her (also: his, she, their, its)
volume_up
haar {pron.}
I congratulate her on her patience during the prolonged conciliation proceedings.
Ik feliciteer haar met haar geduld gedurende deze lange bemiddelingsprocedure.
Agnes took her in, and Agnes loved her, and Agnes supported her for the year.
Agnes nam haar binnen en hield van haar. ~~~ Agnes ondersteunde haar gedurende een jaar.
Often the life of that other will be more important to her than her own life.
Vaak is dat leven van die ander veel belangrijker voor haar dan haar eigen leven.
her (also: one, she, they, to them)
volume_up
ze {pron.}
So she had it read again, she wanted to have it read again, and her doctor fired her.
Ze liet de scan opnieuw nakijken, ze wilde dat, en haar arts stuurde haar weg.
And the minute they left the room, she said, she was on her feet, moving to the music.
Zodra ze de kamer uit waren… vertelde ze, stond ze op en bewoog mee met de muziek.
In fact, I would congratulate her on her very balanced presentation this evening.
Ik wil haar feliciteren met het zeer evenwichtige verhaal dat ze vanavond heeft gehouden.
her (also: his, their, its)
volume_up
zijn {pron.}
She wants to be with her in what will probably be the last weeks of her life.
Zij wil haar bijstaan in wat vermoedelijk de laatste weken van haar leven zijn.
I am sure the whole House thanks her for her contribution.
Ik ben ervan overtuigd dat alle afgevaardigden ingenomen zijn met haar betoog.
As for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
Persoonlijk ben ik het op één punt met haar eens: er zullen altijd schurken zijn.
her (also: she, they)
volume_up
zij {pron.}
She wants to be with her in what will probably be the last weeks of her life.
Zij wil haar bijstaan in wat vermoedelijk de laatste weken van haar leven zijn.
They put her on very special nutritious diet and took great care of her.
Zij bedachten voor haar een bijzonder voedzaam dieet en zorgden enorm goed voor haar.
The sentence has been delayed until 2004 to allow her to wean her child.
Het vonnis is uitgesteld tot 2004 zodat zij haar kind borstvoeding kan geven.
her (also: his, their, them, to them)
volume_up
hun {pron.}
claws scrabbling, then her -- her voice hoarse, harsh, hollow, almost only a tone,
met hun nagels schrapen, en dan haar stem, hees, hard, hol. ~~~ Meer een losse klank eigenlijk,
Let me close by once again thanking her and all the Members for their contributions.
Tot slot wil ik haar nogmaals mijn dank overbrengen, evenals aan alle parlementariërs voor hun bijdragen.
I would like to thank her for her outstanding work.
Ik dank de rapporteurs voor hun uitstekende werk.
her (also: to her)
But something was definitely chewing on her... after she was dumped here.
Maar er heeft zeker iets aan haar liggen knagen...... nadat ze hier gedumpt is.
It is mainly down to her that compromise has been achieved.
Het is in feite aan haar te danken dat dit compromis is bereikt.
Just how much must Member States do to meet her requirements?
Wat moeten lidstaten precies ondernemen om aan haar eisen te voldoen?
her (also: to her)
They'd already picked out a name for her, Barbara, after her grandmother.
Ze hadden al een naam voor haar gekozen, Barbara, naar haar grootmoeder.
(Laughter) I was listening to her talk on the phone, which she did a lot.
(Gelach) Ik luisterde naar haar gesprek aan de telefoon, wat ze veel deed.
If they had listened to her, I do not think we would be where we are now.
Als men naar haar had geluisterd, hadden we er mijns inziens heel anders voor gestaan.
her
volume_up
'r {pron.}
Parents won't talk to her, her brother and two sisters think she's crazy.
Haar ouders praten niet met 'r, haar broer en twee zussen denken dat ze gek is.
Maybe you better put her on a leash, agent man.
Misschien kun je 'r maar beter aan de lijn houden.
Ik kan nog altijd haar d'r wapen terug geven.
her (also: she)
volume_up
d'r {pron.}
Ik kan nog altijd haar d'r wapen terug geven.
Assuming it was roughly the size of my wife's hand, I made some measurements of her thumb, and I scaled them out to the size of the skull.
Ervan uitgaande dat het ongeveer de grootte van m'n vrouw d'r hand was, nam ik maten van haar duim, en schaalde ze naar de grootte van de schedel.
her (also: to her)
her (also: to her)
volume_up
aan d'r {pron.}
her (also: to her)
volume_up
aan 'r {pron.}

Context sentences for "her" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I would particularly like to welcome her section on the rights of children.
Ik ben verder bijzonder te spreken over het gedeelte over de rechten van kinderen.
EnglishSpecifically, I would like to congratulate her on the agreement with Mauritius.
In concreto wil ik de Commissie feliciteren met de overeenkomst met Mauritius.
English Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.
    In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name worden nageleefd:
EnglishMr Maij-Weggen has made a proposal, stating her reasons; now Mr Fantuzzi has spoken.
Mevrouw Maij-Weggen heeft een voorstel geformuleerd en dat voorstel toegelicht.
EnglishHer report was placed on the draft agenda in May, Mr President; it was moved later.
Het verslag stond in mei op de ontwerpagenda, Voorzitter, het is later verplaatst.
EnglishIn her comments she raised the issue of how we are to approach staffing policy.
Uw kritiek roept de volgende vraag op: hoe moeten we het personeelsbeleid aanpakken?
EnglishSo her hypothesis is not possible under the formula I have put forward here.
Uw hypothese is dan ook onmogelijk met de formule die ik hier heb voorgesteld.
EnglishIn this regard, I would personally like to thank Baroness Ludford for her work.
In die zin wil ik mevrouw Ludford persoonlijk bedanken voor de verrichte inspanningen.
EnglishRomania's bloodless revolution has brought her through into the free world.
De geweldloze Roemeense revolutie heeft dit land in de vrije wereld doen belanden.
EnglishNorth Korea has gone from bad to worse as a result of her self-imposed isolation.
Het zelfgekozen isolement van Noord-Korea heeft het land van kwaad naar erger gebracht.
EnglishMr President, Mrs Niebler carried out sterling work in her capacity as rapporteur.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Niebler heeft als rapporteur uitstekend werk verricht.
EnglishMr President, let me first thank my colleague Mrs Ewing for her kind words of welcome.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Ewing, ik dank u voor uw vriendelijke verwelkoming.
English   – I am much obliged to the President-in-Office for her comprehensive answer.
Dank u wel voor dit complete antwoord, mevrouw de fungerend voorzitter.
EnglishBut when people learned what her son was accused of, she didn't get that sympathy.
Want toen mensen hoorden dat mijn zoon slachtoffer was, kreeg ik onmiddellijk sympathie.
EnglishSo Matt Keenan, just any time you're -- all right -- ready to let her go.
Matt Keenan, zeg maar wanneer je klaar bent - in orde - klaar om het te laten gaan.
EnglishThe point is: do we look on her as a country with which we can cooperate?
De vraag is echter of wij Rusland zien als een land waarmee wij kunnen samenwerken.
EnglishMr President, I should like to begin by thanking the rapporteur for her report.
Mijnheer de voorzitter, om te beginnen wil ik de rapporteur dank zeggen voor dit verslag.
EnglishThe other partner countries, the USA and Norway, have also put her under intense pressure.
Ook de andere partnerlanden, de VS en Noorwegen, hebben sterke druk uitgeoefend.
EnglishMr President, I too would like to thank Mrs Hoff for her excellent report.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil mevrouw Hoff bedanken voor dit uitstekende verslag.
EnglishI want to stress this in particular, in recognition of her outstanding work.
Ik wil er uitdrukkelijk op wijzen dat mevrouw de Palacio uitstekend werk heeft verricht.