"his" translation into Dutch

EN

"his" in Dutch

volume_up
his {pron. m}
NL
NL
EN

his {pronoun}

volume_up
his (also: her, their, its)
Now that was, ironically, and very befittingly, the way we found his grave.
Nu was dat ironisch genoeg, en zeer passend, de manier waarop we zijn graf vonden.
I welcome the remarks of Mr Oostlander, and I welcome his support for the report.
Ik verwelkom de opmerkingen van de heer Oostlander, alsmede zijn steun aan het verslag.
I have to be kind to him. because in the end I stole his wife.
Ik moet aardig tegen hem zijn want per slot van rekening heb ik zijn vrouw ingepikt.
his (also: her, she, their, its)
His mother used to take care of him but when she died, his sister in law took over
In het begin zorgde zijn moeder voor hem en na haar dood, zijn schoonzus.
Big man, and he had hair, in his words, "down to his ass."
Een grote man, en hij had haar, in zijn eigen woorden, "tot aan zijn kont."
Put the question to the average citizen and he will shrug his shoulders.
Leg de vraag voor aan de gemiddelde burger en deze zal zijn of haar schouders ophalen.
his (also: her, their, them, its, to them)
The report rightly congratulates Commissioner Monti and his staff on their approach.
Commissaris Monti en zijn medewerkers worden terecht geprezen voor hun aanpak.
I wish to thank the Commissioner and his staff for their cooperation and help.
Ik bedank de commissaris en zijn personeel voor hun samenwerking en hulp.
The European man in the street regards it as one of his most prized assets.
Het wordt door de Europese burgers als één van hun hoogste goederen beschouwd.
his (also: him, to him)
As he is not in his place, maybe my remarks will be borne to him on angels ' wings.
Hij zit niet op zijn plaats, maar misschien brengt een engel mijn opmerkingen aan hem over.
I admire everything but his taste in football clubs.
Ik bewonder alles aan hem, behalve zijn voorkeur voor sommige voetbalclubs.
It is not his fault that the report is late, it is just one of those things.
Dat het verslag laat is, ligt niet aan hem, maar het is wel een feit dat wij gewoon moeten vaststellen.
his (also: its)
I love this picture, because this is someone else's room and that's his room.
Ik hou van dit beeld, want dit is de kamer van iemand anders, en dat is de zijne.
So, he built a temple in her honor, facing his.
Daarom bouwde hij een tempel in haar eer, tegenover de zijne.
Jouw entree haalt het niet bij de zijne.
Well, not as big as his, but fairly big.
Nou, misschien niet zo groot als het zijne, maar toch behoorlijk groot.
Obviously, if He's God, then that would mean that when He asks the question, it's for your benefit, not His.
Want, als Hij God is, wil dat zeggen dat als Hij de vraag stelt dit tot jouw voordeel is, niet het Zijne.
I thought that my amendment was far superior, but I accept that, as his amendment has already been adopted, it makes no sense to vote on mine.
Ik wijs er echter op dat de Commissie gezegd heeft dat het zijne niet klopt en het mijne wel.

Context sentences for "his" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope he will pass on our thanks to his other colleagues who are also leaving.
Ik hoop dat hij onze dank wil overbrengen aan zijn collega's die ook vertrekken.
EnglishSoljacic's original idea was his wife's cellphone beeping.
Soljacic's oorspronkelijke idee van de piepende mobiele telefoon van zijn vrouw.
English   – Madam President, I thank the Commissioner for his fairly elucidating reply.
Mevrouw de Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn vrij informatief antwoord
EnglishHowever, Mr Catania has formulated his own legal rules, most of which are vague.
De heer Catania heeft echter zijn eigen, meestal vage, rechtsregels geformuleerd.
EnglishI should like to thank Commissioner Papoutsis and his staff very warmly indeed.
Ik wil hiervoor commissaris Papoutsis en zijn medewerkers heel hartelijk danken.
EnglishMr Lannoye has always impressed me with his huge knowledge of ecological matters.
De heer Lannoye heeft altijd indruk op me gemaakt met zijn immense milieukennis.
EnglishMadam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.
EnglishI would like to thank him for his clear-sightedness, precision and competence.
Ik wil hem bedanken voor zijn scherpzinnigheid, nauwkeurigheid en deskundigheid.
EnglishI would also like to thank Mr Coelho for his assiduous and steady chairmanship.
Tevens dank ik de heer Coelho voor zijn toegewijd en vastberaden voorzitterschap.
EnglishI also extend my compliments to Mr Whitehead on the thoroughness of his report.
Ik wil ook de heer Whitehead complimenteren met zijn bijzonder gedegen verslag.
EnglishIn social aspect of his life he was just like a child, he was not at all matured.
In sociale aspecten van zijn leven was hij net een kind, helemaal niet volwassen.
EnglishFinally, I would to like to congratulate the rapporteur on his excellent report.
Tenslotte wil ik nog graag de rapporteur feliciteren met zijn uitstekende verslag.
EnglishLike watching old Manute do his thing all night long, and not get tired of it.
Kijken naar Manute die de hele nacht bezig blijft en er niet genoeg van krijgt.
EnglishWill his position remain the same when he is debating the packaging directive?
Zal hij dat standpunt handhaven wanneer de verpakkingsrichtlijn aan de orde komt?
EnglishHis assessment is that the WTO Agreement will not benefit human rights at all.
Hij denkt dat deze ontwikkeling helemaal niet gunstig is voor de mensenrechten.
EnglishWhen he took up his post, Mr Prodi promised to bring this situation to an end.
De heer Prodi beloofde bij zijn aantreden een einde aan deze situatie te maken.
EnglishLadies and gentlemen, I would like to thank Mr Papadimoulis for his excellent work.
Dames en heren, ik wil de heer Papadimoulis bedanken voor zijn uitstekende werk.
EnglishIn conclusion, I would like to thank the rapporteur, Mr Rappkay, for his work.
Tot slot wil ik de rapporteur, de heer Rapkay, van harte bedanken voor zijn werk.
EnglishCommissioner Mandelson will now pin his hopes on bilateral trading agreements.
Commissaris Mandelson vestigt zijn hoop nu op bilaterale handelsovereenkomsten.
EnglishPresident Santer and the Commission have signed up to his pact for employment.
Voorzitter Santer en de Commissie hebben zijn werkgelegenheidspact ondertekend.