"humanities" translation into Dutch

EN

"humanities" in Dutch

NL

EN humanities
volume_up
{plural}

1. education

humanities
At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
Bovenaan staan wiskunde en talen, dan de geesteswetenschappen en onderaan staan de kunsten.
Students are staying away in droves, universities are disinvesting in the arts and humanities.
Studenten blijven massaal weg, universiteiten krimpen in de kunsten en geesteswetenschappen.
In fact, find somebody from the humanities.
Ga naar iemand van de geesteswetenschappen.

Synonyms (English) for "humanities":

humanities
human
humanity

Context sentences for "humanities" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith regard to the humanities, think of the Sixth Framework Programme for research.
Wat de menswetenschappen betreft wil ik u herinneren aan het zesde kaderprogramma voor onderzoek.
EnglishFor the longest time people have regarded science and humanities as being distinct.
Het grootste deel van de tijd heeft men wetenschap en menswetenschappen als iets verschillends beschouwd.
EnglishEach member has a different approach depending on his or her specialization: science, law or humanities.
Elk lid heeft een eigen benadering die voortvloeit uit zijn of haar vakgebied: exacte wetenschap, recht of menswetenschappen.
EnglishThe same argument can be used regarding the relationship between the humanities and the natural sciences.
Hetzelfde argument kan worden gebruikt met betrekking tot de verhouding tussen de menswetenschappen en de natuurwetenschappen.
EnglishThe European Humanities University which was closed in Minsk a year ago was recently reborn in Vilnius.
Onlangs is de Europese Universiteit voor de menswetenschappen, die een jaar geleden in Minsk gesloten is, heropend, en wel in Vilnius.
EnglishAnd the humanities and arts programs in the universities, which by many measures, indeed are in decline.
De geesteswetenschappelijke en kunstprogramma's van universiteiten, die volgens vele maatstaven, daadwerkelijk een achteruitgang kennen.
EnglishSnow spoke of the two cultures: science on the one hand, humanities on the other; never the twain shall meet.
C.P. ~~~ Snow sprak over twee culturen: wetenschap aan de ene kant, menswetenschappen aan de andere; nooit zal het tweespan elkaar ontmoeten.
EnglishAnd they gathered together because the technologists wanted to learn what it would be like to think from a humanities perspective.
Zij kwamen samen omdat de technologen wilden leren hoe het zou zijn om te denken vanuit een geesteswetenschappelijk perspectief.
EnglishOne result of this, amongst others, is the abolition of independent education, and the European Humanities University has already been mentioned.
Zo wordt onder meer het onafhankelijk onderwijs gesloten - de Europese Humanistische Universiteit is reeds genoemd.
EnglishSince the Sixth Framework Programme for research, the humanities have a clearly-recognised place, and I am particularly happy about that.
Met ingang van het zesde kaderprogramma voor onderzoek hebben de menswetenschappen wel een plaats gekregen en daar ben ik bijzonder blij mee.
EnglishThese projects will focus on human rights, democratisation, civil society and independent educational institutions such as the European Humanities University-in-exile.
Deze projecten zullen gericht zijn op mensenrechten, democratisering, maatschappelijk middenveld en onafhankelijke onderwijsinstellingen, zoals de in ballingschap.
EnglishThese include the broadcasting of a free radio programme, the publishing of an opposition newspaper and the foundation of a European University of the Humanities in exile.
Het gaat onder meer om het uitzenden van een onafhankelijk radioprogramma, het uitgeven van een oppositiekrant en het oprichten van een European Humanities Universityin ballingschap.
EnglishFurthermore, it is a much more flexible and open programme than previous ones and it has enthusiastically introduced the humanities, historical heritage and other aspects of culture.
Ten slotte is het een programma dat veel flexibeler en opener is dan vorige programma's, en dat enthousiast put uit humaniora, historisch erfgoed en andere culturele aspecten.