"if" translation into Dutch

EN

"if" in Dutch

volume_up
if {conj.}

EN if
volume_up
{conjunction}

if (also: as, provided that, when)
volume_up
als {conj.}
But if this...... has been anything more than just a nightmare...... then why?
Maar als dit...... als dit enigszins meer is als een gewone nachtmerrie...... waarom dan?
If we have something to offer as producers, we shall also be respected as customers.
Als wij zelf als producent iets te bieden hebben, worden wij ook als klant gerespecteerd.
As a legislative text is may also be more effective if it remains narrow in scope.
Als juridische tekst is zij waarschijnlijk doeltreffender als zij zeer strikt is.
We are ready to assist the parties as appropriate, if requested.
We staan klaar om indien nodig, en indien daarom gevraagd wordt, de partijen hulp te geven.
If necessary, other working groups on specific issues may be created.
Indien nodig kunnen voor specifieke kwesties nieuwe werkgroepen worden ingesteld.
But if you need to, your students can then develop those substeps together.
En indien nodig, kunnen uw studenten deze stappen samen vinden.
if (also: provided that, when)
volume_up
wanneer {conj.}
So basically, no one would accept family planning if their children didn't survive.
Niemand zou gezinsplanning accepteren wanneer hun kinderen niet zouden overleven.
Europe can only work if we understand others, and if we respect one another.
Europa kan alleen vorm krijgen wanneer we de anderen begrijpen en wanneer we respect voor elkaar hebben.
We can only achieve this in practice if censorship through violence is abolished.
We kunnen dat alleen realiseren wanneer censuur middels geweld wordt afgeschaft.
if
volume_up
mits {conj.}
The same would apply to alcohol, if only we resolved to get to grips with the problem.
Hetzelfde geldt voor alcohol, mits men zich aan dit probleem zou willen wijden.
The viceroy's agreed to your release if you will speak for nonviolence.
Ze laten je vrij mits je je uitspreekt voor geweldloosheid.
It can be used if certain precautions are taken.
Vaccinatie mag, mits bepaalde voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
if (also: provided that)
volume_up
ingeval {conj.}
If the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
Ingeval het jaarverslag niet wordt goedgekeurd, treedt de Raad van bewind af.
But I am also thinking of the trade preferences which might be promised to Milosovic if he cooperates.
Maar ik denk ook aan de handelspreferenties die aan Milosevic kunnen worden toegezegd ingeval hij meewerkt.
Clear lines of responsibility must be established so that if problems occur, disciplinary action will follow.
Verantwoordelijkheden moeten duidelijk worden afgebakend, zodat ingeval van problemen disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen.
if
volume_up
zowaar {conj.}
What If! develop new flavors of chewing gum for Wrigley or new flavors for Coke actually helped me innovate new strategies for the Kosovars and for the Saharawis of the Western Sahara.
nieuwe smaken kauwgom voor Wrigley zien ontwikkelen, of nieuwe smaken voor Coca-Cola hielp mij zowaar innoveren in nieuwe strategieën voor de Kosovaren en voor de Saharawis van de Westelijke Sahara.
if
And sure enough, if you sit down, and you analyze all this data on spaghetti sauce, you realize that all Americans fall into one of three groups.
En warempel, als je ervoor gaat zitten, en de spaghettisaus-gegevens analyseert, besef je dat alle Amerikanen in de volgende drie groepen passen.

Context sentences for "if" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishA ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishThat is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishThis request has been incorporated into the report of the committee responsible.
Deze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishAllow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
EnglishBut in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
EnglishThe toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
De toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
EnglishOr ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
Of oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.