"immediate" translation into Dutch

EN

"immediate" in Dutch

EN immediate
volume_up
{adjective}

immediate (also: direct, hard-hitting, straight)
volume_up
direct {adj.}
There is therefore no immediate Swedish interest in the design of the euro coin.
Daarom heeft Zweden dan ook geen direct belang bij de vormgeving van de euromuntstukken.
There should be immediate removal of US nuclear weapons from European soil.
De Amerikaanse kernwapens zouden per direct moeten worden verwijderd van Europese bodem.
The response to such situations must not be silence, but immediate action.
We moeten in zo'n geval niet zwijgen, maar direct reageren.
immediate
The immediate danger is that the Latin American currencies may weaken.
Het directe gevaar is de mogelijke verzwakking van de Latijns-Amerikaanse munten.
Our immediate concern is the successful launch of the euro on 1 January.
Onze directe zorg betreft de succesvolle invoering van de euro op 1 januari.
Mr Väyrynen's report deals with our immediate neighbours once the EU is enlarged.
Het verslag-Väyrynen behandelt onze directe omgeving na de uitbreiding van de Europese Unie.
immediate
This is the aspect on which immediate and effective action can and must be undertaken.
Met het oog hierop kan en moet er onverwijld een doelmatige actie worden uitgevoerd.
I call on Parliament to demand the immediate end of this illegal war.
Ik roep het Parlement op te eisen dat deze onwettige oorlog onverwijld wordt gestaakt.
Paragraph 4 states that 'The President shall take an immediate decision on points of order '.
In lid 4 staat: " De Voorzitter beslist onverwijld over beroepen op het Reglement ".
immediate (also: instant, instantaneous)
Persecution and murders must be brought to an immediate end.
Aan de vervolging en het moorden dient ogenblikkelijk een einde gemaakt te worden.
We again appealed to the Council to call for an immediate ceasefire.
We hebben de Raad toen nogmaals opgeroepen om een ogenblikkelijk staakt-het-vuren te bepleiten.
This may be the position of a person who is in immediate need of a special medicine and cannot convey the fact to the hospital staff.
Het kan ook gaan om een persoon die ogenblikkelijk een speciale medicatie nodig heeft en die dat niet duidelijk kan maken aan het ziekenhuispersoneel.
immediate (also: accurate, prompt, punctual, on time)
volume_up
prompt {adj.}
immediate
immediate (also: direct, point-blank, straight, live)
Aid must be direct and immediate, because the victims will not be sympathetic to bureaucracy and administrative delays.
De hulp moet rechtstreeks zijn en met spoed worden verleend, zodat de slachtoffers bureaucratische procedures en administratieve vertraging bespaard blijven.
We urge the European Parliament, the Council and the Commission to take up immediate contacts with the king.
Wij dringen er bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op aan dat zij rechtstreeks contact opnemen met de koning.
In my opinion, the immediate aims of this direct dialogue are the gradual extension and observation of the cease-fire.
De geleidelijke uitbreiding en naleving van het staakt-het-vuren zijn volgens mij het onmiddellijke doel van die rechtstreekse dialoog.

Synonyms (English) for "immediate":

immediate

Context sentences for "immediate" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLike you, we are also opposed to immediate implementation and to trade sanctions.
Wij zijn evenals u tegen onmiddellijke tenuitvoerlegging en handelssancties.
EnglishThe evidence of the released videotape led to the immediate arrest of Manuel Pla.
Met de vrijgegeven band als bewijs, is Manuel Pla onmiddellijk gearresteerd.
EnglishAt the current stage, the Commission proposes no further immediate measures.
De Commissie stelt in dit stadium geen enkele bijkomende dringende maatregel voor.
EnglishI ask you to conduct a serious and immediate investigation into what happened.
Ik verzoek u onmiddellijk een grondig onderzoek in te stellen naar wat er is gebeurd.
EnglishThere must be an immediate independent investigation into the allegations.
Er moet onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek komen naar deze beschuldigingen.
EnglishI will deliberately emphasise that this must be quick and, indeed, immediate.
Ik wil benadrukken dat deze hulp snel en onmiddellijk verleend moet worden.
EnglishBecause, when people heard that my son was a victim, I got immediate sympathy.
Ik wist dat ik haar ooit zou vinden, dat we elkaar ooit zouden ontmoeten.
EnglishWe have committed ourselves to ask for the immediate lifting of sanctions.
Dit verzoek vindt u in de gezamenlijke resolutie die u straks zal worden voorgelegd.
EnglishWhat I would also call for, however, is to look beyond immediate concerns in Biarritz.
Voorzitter, wat echter ook nodig is, is dat men in Biarritz een beetje verder kijkt.
EnglishWe would have welcomed an immediate contradiction from you in front of the media!
Wij hadden graag gezien dat de vertegenwoordigers van de media hem hadden tegengesproken!
EnglishThere is still no sign of the epidemic ending in the immediate future.
Er is nog altijd niet bewezen dat er weldra een einde zal komen aan de epidemie.
EnglishBut the immediate future does not suggest that the situation there is getting any better.
Het ziet er niet naar uit dat de situatie in de nabije toekomst zal verbeteren.
EnglishAs regards the immediate future, we are going to have to raise the intervention stocks.
In de onmiddellijke toekomst moeten wij de interventiehoeveelheden verhogen.
EnglishIt is absolutely unequivocal in its demand: the immediate release of Aung San Suu Kyi.
De eis is ondubbelzinnig: de onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi.
EnglishSecondly, you also propose the immediate deletion of the 'delivery terms ' data.
Ten tweede stelt u ook voor het gegeven " leveringsvoorwaarden " onmiddellijk te schrappen.
EnglishIn that case, the sanctions could be lifted wholesale with immediate effect.
In dat geval zouden de sancties met onmiddellijke ingang geheel opgeheven kunnen worden.
EnglishThis time that would have immediate repercussions on stock market prices.
Dat zou dan deze keer onmiddellijk aan de beursnoteringen zijn af te lezen.
EnglishThe French model could offer a workable, viable solution for the immediate future.
Het Franse model zou een bruikbare, haalbare oplossing voor de komende tijd kunnen bieden.
EnglishBut the effects of the employment intensification process of growth are not immediate.
Groei gaat niet onmiddellijk gepaard met het scheppen van arbeidsplaatsen.
EnglishIn other terms, not all risks need immediate action at Community level.
Niet bij elk risico is, met andere woorden, een communautair ingrijpen noodzakelijk.