EN

in {preposition}

volume_up
in (also: inside, into, on, per)
It happened in Bosnia, in Mostar, in Zaire, and it is happening in Albania today.
Dat hebben we wel gezien in Bosnië, in Mostar, in Zaïre en nu dan in Albanië.
We have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
We hebben dit al eerder gezien - in de Kongo, in Algerije, in Angola en in Mozambique.
JW: In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all in China.
JW: In Latijns-Amerika in India, in Zuidoost-Azië, en vooral in China.
in (also: at, by, inside, into)
It is too unrealistic, too inflexible and too limited in scope for that.
Daarvoor is het te weinig realistisch, te inflexibel en te beperkt van omvang.
In this Europe, there is too much red tape and too little discretion shown in working practices.
In dit Europa is men te bureaucratisch en gaat men te weinig selectief te werk.
I also started looking around in the city and trying to photograph them.
Ik begon rond te kijken in de stad en te proberen ze te fotograferen.
in (also: above, after, at, beside)
More people in Africa – especially children – die from malaria than HIV/ AIDS.
In Afrika sterven meer mensen - - vooral kinderen - - aan malaria dan aan HIV/aids.
The next item is three oral questions to the Commission on football in the EU:
Aan de orde zijn de mondelinge vragen aan de Commissie over voetbal in de EU:
I am referring to the Mediterranean regions and also to some of the regions in Italy.
Ik denk daarbij aan de mediterrane gebieden en aan bepaalde streken in ons land.
in (also: by, for, inside, into)
So 10 cents a page, 300 pages in your average book, 30 dollars a book.
10 cent per pagina, 300 pagina's per gemiddeld boek, 30 dollar per boek.
Waste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.
In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.
Waste in Europe has been generated at a rate of over 1kg per person per day.
Er wordt in Europa 1 kg afval per persoon, per dag, geproduceerd.
in (also: inside, into, on, per)
I hope that progress can be achieved without great delay in the IMO.
Ik hoop dat binnen de IMO binnen niet al te lange tijd vooruitgang kan worden geboekt.
In six seconds you've lost consciousness. ~~~ In 10 seconds you're dead.
Je verliest het bewustzijn binnen de 6 sec en sterft binnen de 10 sec.
In ten years ' time, the babyboom generation will have reached retirement age.
Binnen een decennium bereikt de babyboomgeneratie de pensioengerechtigde leeftijd.
NL

in {adjective}

volume_up
in (also: hip, blits, trendy)
In deze reclame worden mooie, jonge, toffe en blitse mensen afgebeeld naast het logo van een sigarettenmerk.
Here are depicted beautiful, young, cool and trendy people alongside the logo of a cigarette brand.
Als wij niet voor het gemeenschappelijk standpunt stemmen, zeggen wij onze jongeren dat roken kan en in is.
If we do not vote for the common position, we are saying to young people, yes, it is OK, it is trendy to smoke.

Synonyms (English) for "in":

in

Context sentences for "in" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishA ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
EnglishOr ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
Of oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishInterestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishIt's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.
EnglishAnd Asia could have social development before they got the economic development.
En Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
EnglishI remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
Ik bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
EnglishThere is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
EnglishAt present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
EnglishIt is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.