"in accordance with" translation into Dutch

EN

"in accordance with" in Dutch

EN in accordance with
volume_up
{adverb}

in accordance with (also: as)
In accordance with the Convention there will be close cooperation with Interpol.
Volgens de Conventie moet dit in nauw contact met Interpol geschieden.
Naturally, a patent must be registered in accordance with certain procedures.
Uiteraard moet een octrooi volgens bepaalde procedures worden erkend.
In accordance with the Rules of Procedure, this is the appropriate moment in the proceedings.
Volgens het Reglement is dit daarvoor procedureel het juiste moment.
in accordance with
We shall vote on the forthcoming draft budget in accordance with these intentions.
Over toekomstige begrotingsvoorstellen zullen we conform deze intenties stemmen.
In accordance with the Rules of Procedure, you have one minute in which to do so.
Conform het Reglement krijgt u hiervoor een minuut de tijd.
We can do it in accordance with the procedure that you propose.
Wij kunnen dat doen conform de procedure die u voorstelt.
in accordance with (also: in line with, in alignment with)
This is all in accordance with the principles that we have always upheld.
Bovendien is een dergelijke actie in overeenstemming met onze grondbeginselen.
Parliament will be involved, in accordance with the comitology procedure.
Het Parlement zal daarbij in overeenstemming met de comitologieprocedure worden betrokken.
This was done transparently, in accordance with the procedures.
Een en ander is op transparante wijze geschied en in overeenstemming met de procedures.
in accordance with (also: as)
However, in accordance with Article 29 of the EU Treaty, the provisions of this title apply 'without prejudice to the powers of the European Community?.
Blijkens artikel 29 van het EU-Verdrag gelden de bepalingen van deze titel echter, ik citeer, ' onverminderd de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap?.

Similar translations for "in accordance with" in Dutch

in preposition
in-
accordance noun
accord noun
with adverb
Dutch
with preposition

Context sentences for "in accordance with" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is completely justified to make this proposal here in accordance with Rule 111.
Heb is volledig gerechtvaardigd dit voorstel overeenkomstig artikel 111 te doen.
EnglishThe macroeconomic dialogue will be initiated in accordance with this philosophy.
Dit is de filosofie die aan de macro-economische dialoog ten grondslag ligt.
EnglishMr Brok and Mr Cohn-Bendit, we must work in accordance with our Rules of Procedure.
Mijnheer Brok en mijnheer Cohn-Bendit, we moeten ons Reglement in acht nemen.
EnglishIn accordance with the agenda, the debate on Mr Prodi's statement continues.
Aan de orde is de voortzetting van het debat over de verklaring van de heer Prodi.
EnglishHe must leave the Congo in accordance with the international agreements in Lusaka.
Hij moet Kongo verlaten op grond van de Internationale afspraken in Lusaka.
English The Court of Justice of the European Union shall in accordance with Part III:
    Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet uitspraak overeenkomstig deel III:
EnglishBut a third party cannot verify this in accordance with scientific principles.
Een derde kan dit echter niet aan de hand van wetenschappelijke criteria controleren.
EnglishI insist that a vote be taken on this annex now in accordance with procedure.
Ik sta er nu op dat ook overeenkomstig de procedure over deze bijlage wordt gestemd.
EnglishThe directive is produced in accordance with the Framework Directive No 391/ 89.
De richtlijn wordt uitgebracht overeenkomstig kaderrichtlijn 89/391/EEG.
EnglishIn accordance with the agenda, the relevant minister should be in charge of the matter.
Het zou goed zijn als de betreffende ministers hierbij betrokken zouden worden.
EnglishThe result of its vote should be respected, in accordance with the Treaty.
Zoals voorzien in de verdragen moet het verkiezingsresultaat gerespecteerd worden.
EnglishThe President must act in strict accordance with legal and regulatory criteria.
Als Voorzitter moet ik nauwlettend de juridische voorschriften en het Reglement volgen.
EnglishI have received six draft resolutions in accordance with Article 37 paragraph 2.
Ik heb 6 ontwerpresoluties overeenkomstig artikel 37, lid 2 van het Reglement ontvangen.
EnglishIn accordance with the Rules of Procedure, Mr Alavanos is taking over the question.
Overeenkomstig het Reglement zal zijn vraag worden overgenomen door de heer Alavanos.
EnglishThe UK government has acted at all times in accordance with the wishes of the Council.
De regering van het VK heeft altijd gehandeld overeenkomstig de wensen van de Raad.
EnglishIn accordance with decisions taken earlier, it will cease in July 2002.
Overeenkomstig de eerder genomen besluiten houdt zij in juli 2002 op te bestaan.
EnglishThe staff is appointed in accordance with the regulations of the Union.
Het personeel wordt aangesteld overeenkomstig het ambtenarenstatuut van de Unie.
EnglishWe will therefore vote on the various parts of the proposal in accordance with this.
Wij zullen bijgevolg in die zin voor de onderdelen van het verslag stemmen.
EnglishIf we want people to approve of our policies, we have to act in accordance with them.
Als we willen dat de mensen instemmen met ons beleid, moeten we er ook naar handelen.
EnglishThis mandate can be amended by the Council in accordance with its rules of procedure.
Dit mandaat kan door de Raad overeenkomstig gedragsregels worden gewijzigd.