"in reference to" translation into Dutch

EN

"in reference to" in Dutch

EN in reference to
volume_up
{preposition}

We welcome the principle of amendment with reference to the Charter.
Wij staan positief tegenover het amendement met betrekking tot het Handvest.
It has been tabled with reference to both Langen reports and recitals.
Het is ingediend met betrekking tot de beide verslagen en overwegingen van de heer Langen.
Mr President, please permit me another reference to Heading VII.
Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe om nog een opmerking met betrekking tot rubriek 7 te maken.

Similar translations for "in reference to" in Dutch

in preposition
in-
reference noun
to refer verb
to preposition

Context sentences for "in reference to" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the crucial point of reference is and remains the 'oil for food ' programme.
Het allerbelangrijkste is en blijft evenwel het " olie voor voedsel'-programma.
EnglishThe reference to gender mainstreaming in paragraph 14 is welcomed by my group.
Mijn fractie verwelkomt de verwijzing naar gender mainstreaming in paragraaf 14.
EnglishIn its communication, the Commission makes a distinct reference to industry itself.
De Commissie wijst in haar mededeling uitdrukkelijk naar het bedrijfsleven zelf.
EnglishThe Commission's statement makes hardly any reference to the transport sector.
Toch verwijst de Commissie in haar mededeling nauwelijks naar het vervoersbeleid.
EnglishAn important reference to European legislation would therefore have been missing.
Op die manier zou dus een belangrijke Europese wetgevingsreferentie ontbreken.
EnglishThe reference values referred to in Article III-184(2) of the Constitution are:
De in artikel III-184, lid 2, van de Grondwet bedoelde referentiewaarden zijn:
EnglishThe negotiated version of the resolution did not contain any reference to Michelin.
De onderhandelde versie van de resolutie bevatte geen opmerkingen over Michelin.
EnglishIn the original Directive 92/ 14 no reference to this list was made whatsoever.
In de oorspronkelijke richtlijn 92/14 ontbrak elke verwijzing naar deze lijst.
EnglishThis express reference creates the erroneous impression that this is not the case.
De uitdrukkelijke vermelding ervan wekt ten onrechte de indruk dat dit niet zo is.
EnglishThey are also a reference for the progress we can make in the next few years.
Ze vormen eveneens een referentiekader voor de vooruitgang in de komende jaren.
EnglishHow can the reference price really guarantee a price on the European markets?
Hoe kan de referentieprijs een prijs op de Europese markten werkelijk garanderen?
EnglishThere are still simply insufficient reference data for a system of this sort.
Voor zo'n systeem ontbreken op dit moment eenvoudigweg nog de referentiegegevens.
EnglishThere is also reference in this report to the Council, which I will touch on later.
Er wordt in dit verslag ook verwezen naar de Raad; hierop kom ik straks nog terug.
EnglishThank you very much for precisely citing the article to which reference was made.
Ik ben u erkentelijk dat u het artikel waarop u zich baseerde exact heeft geciteerd.
EnglishThis might even prove to be a useful reference for the Commission in the future.
Dit zou in de toekomst zelfs een nuttige referentie voor de Commissie kunnen blijken.
EnglishI note with concern that there is no reference to the drugs trade in the text.
Het valt me tegen dat er in de tekst niet naar de drugshandel wordt verwezen.
EnglishIt says a lot that the statement makes no direct reference to the past, however.
Wat opvalt is dat er in deze verklaring met geen woord wordt gerept over het verleden.
EnglishI only need to see a concrete reference to the forthcoming meetings in Qatar.
Ik mis alleen een concrete verwijzing naar de komende besprekingen in Qatar.
EnglishI want to make some reference to Margaret Thatcher's own words at Bruges.
Ik wil hier graag ook verwijzen naar de woorden van Margaret Thatcher in Brugge.
EnglishFor instance, Amendment No 3 makes reference to the involvement of the EEA states.
Amendement 3 verwijst bijvoorbeeld naar de betrokkenheid van de EER-staten.