"inclined" translation into Dutch

EN

"inclined" in Dutch

EN inclined
volume_up
{adjective}

inclined (also: apt, apt to, given, prone)
Are they more inclined to make sacrifices for the benefit of anonymous recipients?
Zijn zij sterker geneigd offers te brengen aan anonieme afnemers?
They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
De mensen die wellicht geneigd zijn dat te doen, vormen een duidelijke categorie.
We are inclined to grant the Commission discharge for the 1999 budget.
Wij zijn geneigd de Commissie kwijting te verlenen voor de begroting 1999.
inclined
volume_up
gezind {adj.}
inclined
The current President is inclined to call a presidential election before the end of his presidential term in January 2006.
De huidige president lijkt genegen te zijn voor het einde van zijn mandaat in januari 2006 presidentsverkiezingen uit te schrijven.

Synonyms (English) for "inclined":

inclined

Context sentences for "inclined" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are therefore not inclined to retain the first part of Amendment No 23.
Daarom geloven wij dat het eerste deel van amendement 23 beter geschrapt kan worden.
EnglishMr President, I too am inclined to think that we should take a little look back in time.
Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening moeten wij ook even achterom kijken.
EnglishI am more inclined to detect an encouragement to speed up the programme.
Ik bespeur eerder een aansporing om dat programma verder te versnellen.
EnglishI am more inclined to agree with Mrs Breyer - if any breast-beating is called for, you do it!
Dan ben ik het eerder eens met mevrouw Breyer: klopt u zich veeleer op de eigen borst!
EnglishPerhaps we politicians are inclined to say that it is we who must solve their problems.
Het gevaar bestaat dat wij politici ze de hele tijd vertellen dat wij hun problemen oplossen.
EnglishThe Commission is not inclined to modify its proposal concerning these financial ceilings.
De Commissie is niet bereid haar voorstel op het punt van de financiële plafonds te wijzigen.
EnglishIn addition the House appears to be favourably inclined towards the idea.
Als ik de commissaris zo hoor, kan dat ook, en zo wordt er hier in dit Parlement ook over gedacht.
EnglishGetting into first gear would be a start, I am inclined to reply.
Het zou al heel wat zijn als we de eerste versnelling erin kregen, zou ik willen antwoorden!
EnglishInitial discussion in the Council suggests the latter is favourably inclined to this idea.
De eerste besprekingen met de Raad zijn aanleiding geweest voor opmerkingen van dezelfde strekking.
EnglishHowever, I am not inclined to sacrifice quality for speed.
Ik ben echter niet bereid kwaliteit ondergeschikt te maken aan snelheid.
EnglishFor that reason, we have been inclined to refer to our original position to a large extent.
Daarom hebben wij grotendeels voet bij stuk willen houden.
EnglishHow many people will be inclined to sit at their computer and watch such broadcasts?
Hoeveel mensen zullen de moeite nemen om achter hun computer te gaan zitten om zulke uitzendingen te bekijken?
EnglishNot everyone has the best intentions at heart, and not all regimes are inclined towards a conciliatory stance.
Niet alle mensen zijn van goede wil en niet alle regimes staan open voor verzoening.
EnglishIt is for that reason that we opted for this all-embracing title and are inclined to stick with it.
Om die reden hebben we gekozen voor een alomvattende titel, en daar zouden we graag aan vasthouden.
EnglishI am inclined to say that 'where there is no formal equality, there is no real equality either '.
Ik zou bijna durven stellen: waar geen formele gelijkheid bestaat, bestaat er evenmin reële vrijheid.
EnglishI am more inclined to favour the Commission's proposal.
Ik voel mij veeleer aangetrokken tot het voorstel van de Commissie.
EnglishNo one is inclined to put their money where their mouth is, as they say.
Veel geschreeuw maar weinig wol, zoals dat heet.
EnglishEuropeans are still over-inclined to view Latin America with the prejudices of the seventies and eighties.
Te veel nog bezien Europeanen Latijns-Amerika met de ogen van de zeventiger en tachtiger jaren.
EnglishThe report is far too inclined to interfere where it is not required.
Het verslag bemoeit zich met veel te veel zaken.
EnglishThey are probably less inclined to share power.
Het delen van macht gaat hun vermoedelijk toch niet zo gemakkelijk af.