"to include" translation into Dutch

EN

"to include" in Dutch

EN to include
volume_up
[included|included] {verb}

So it is important that we include them in the work of this observatory.
Dus het is belangrijk dat wij hen bij het werk van het Waarnemingscentrum betrekken.
Lastly, I would like to include the European Parliament in this exercise.
Eigenlijk zou ik ook graag het Europees Parlement bij deze actie willen betrekken.
However, it needs to be made more concrete and include the NRO.
U moet hier echter wel concreet vorm aan geven en de NGO's erbij betrekken.
These would include information on, for instance, pregnancy.
Deze zouden bijvoorbeeld informatie kunnen bevatten over zwangerschap.
It is now a fact that the treaty will include a chapter on employment.
Het is nu wel zeker dat het Verdrag een hoofdstuk over de werkgelegenheid zal bevatten.
The Association Agreement will include a clause on cooperation against terrorism.
De associatieovereenkomst zal een clausule bevatten over de gezamenlijke bestrijding van het terrorisme.
The second oral amendment relates to paragraph 34 and is as follows – the following words shall be included after:
Het tweede mondelinge amendement heeft betrekking op punt 34 en houdt in dat de volgende tekst ingevoegd zal worden na deze titel:
We are asking for a clause to be included to ensure that the countries concerned observe democratic principles and human rights.
Wij vragen dat de clausule wordt ingevoegd: " mits de betrokken landen de democratische beginselen en de mensenrechten naleven ".
As regards the redrafting of the Financial Regulation, the corresponding amendments could, if necessary, be included at the appropriate time.
Wat de herziening van het Financieel Reglement betreft, kunnen de betreffende amendementen indien nodig te gepasten tijde worden ingevoegd.
However, this should also include the independence of OLAF.
Dit zou echter ook moeten inhouden dat OLAF onafhankelijk wordt.
It should only include articles which can give a meaningful message to these European institutions.
Er moeten alleen artikelen in worden opgenomen die een zinnige boodschap aan die Europese instellingen inhouden.
It should be our goal to ensure that port state controls are not superficial, but include materials testing.
Wij moeten ervoor zorgen dat de havenstaatcontroles niet oppervlakkig gebeuren, maar ook materiaaltests inhouden.
to include (also: to add)
Regrettably, most of the positive points in the report are lost, because environmental regulations have not been included in the report, but are only to be found in an attached protocol.
Helaas vervalt het meeste positieve van het verslag, nu de milieubepalingen er niet in zijn opgenomen, maar zijn beland in een bijgevoegd protocol.
Therefore, an information note has been included, drawn up by Commission civil servants, which confirms that this will naturally also apply to the EU's own plans and programmes.
Daarom is er een informatienota bijgevoegd, opgesteld door de ambtenaren van de Commissie, waarin wordt bevestigd dat dit natuurlijk ook zal gelden voor de eigen plannen en programma's van de EU.
The Commission regrets that the Treaty of Amsterdam has not been able to include these specific measures in the very important domains of the Union's foreign relations.
De Commissie betreurt dat het Verdrag van Amsterdam deze specifieke maatregelen in het zo belangrijke domein van buitenlandse betrekkingen van de Unie niet heeft kunnen insluiten.
(Laughter) Everybody agrees that whatever the solutions are to the big problems, they include education, sometimes can be just education, and can never be without some element of education.
Iedereen is het erover eens dat de oplossingen voor de grote problemen onder meer onderwijs insluiten, soms alleen maar onderwijs, maar nooit zonder enige vorm van onderwijs.
to include
As Mr Howitt mentioned, thematic cooperation must include education and the fight against poverty.
De thematische samenwerking moet onder meer onderwijs en armoedebestrijding behelzen, zoals Richard Howitt al zei.
However, we consider that this method of decision making must not include issues that fall under the second pillar.
We zijn echter van mening dat deze besluitmethode geen kwesties mag behelzen die onder de tweede pijler vallen.
Firstly, we include a short clear statement of what privileges and immunities are in the modern context.
In de eerste plaats hebben wij een korte, heldere verklaring opgenomen over wat voorrechten en immuniteiten in de moderne tijd precies behelzen.
to include (also: to involve)
volume_up
bijhoren {vb}
For this aspect of the matter must be included.
Dit aspect moet er immers bijhoren.
The decision situation is determined by the attitudes of the Economics and Finance Ministers, notably including those of the Federal Republic.
De besluitvormingssituatie wordt gekenmerkt door de houding van de ministers van economische zaken en financiën, waar die van de Bondsrepubliek uitdrukkelijk bijhoren.

Context sentences for "to include" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey do not include Lord Plumb because he is far too committed a European for that.
Lord Plumb is er niet bij, want daarvoor is hij een veel te overtuigd Europeaan.
EnglishThe report does, however, also include harmonisation of taxes on a grand scale.
Het verslag heeft het echter ook over een grootschalige belastingharmonisatie.
EnglishOne way might be to also include these rights in the Treaty at European level.
Deze rechten ook op Europees niveau in het Verdrag opnemen kan een manier zijn.
EnglishIt will include important elements of mutual recognition, alongside harmonisation.
Zij omvatten belangrijke elementen als wederzijdse erkenning en harmonisering.
EnglishThose preferences will include the origin or source of production of those goods.
Een van die voorkeuren is de oorsprong of de bron van productie van goederen.
EnglishOn lists of candidates, the first ten names still include only one or two women.
Van de eerste tien kandidaten op de lijst zijn er nog steeds maar een of twee vrouw.
EnglishIn 1996, the EDU's mandate was extended to include the smuggling of human beings.
In 1996 werd het mandaat van de Europese Drugseenheid uitgebreid tot mensensmokkel.
EnglishIt will be increasingly important to include education as part of the negotiations.
Het wordt steeds belangrijker om scholing ook in de onderhandelingen op te nemen.
EnglishOther contentious points include on board diagnostics and service monitoring.
Andere omstreden punten zijn: de on-board diagnose en de controle in de praktijk.
EnglishI believe that we should not include a state like this in the expansion process.
Ik ben van oordeel dat bij de uitbreiding zo'n land niet in aanmerking komt.
EnglishThe first is a proposal to extend the scope to include intermodal transport.
Ten eerste wil men het toepassingsgebied uitbreiden tot het intermodaal vervoer.
EnglishWe are currently working hard to enlarge this to include ever more Member States.
We doen ons uiterste best om deze uit te breiden naar steeds meer lidstaten.
EnglishThat is why it would be inappropriate to include these agreements in the guidelines.
Het zou daarom onjuist zijn deze overeenkomsten op te nemen in de richtsnoeren.
EnglishAnd will this negotiating strategy include the developing countries as well?
Zullen de ontwikkelingslanden betrokken worden bij deze onderhandelingsstrategie?
EnglishFirst, the need for a definition of cultural industries and the sectors they include.
Ten eerste is het noodzakelijk een definitie op te stellen van cultuurindustrie.
EnglishThe security staff who I believe were involved include Mr Zylka and Mr Dekhudt.
De betreffende veiligheidsmensen waren volgens mij de heer Zylka en de heer Dekhudt.
EnglishTo include these businesses under the heading of SMEs is, to my mind, going too far.
Dit soort bedrijven rangschikken onder het MKB gaat mijns inziens toch wat ver.
EnglishThe fifth framework programme should of course include some action in this respect.
Er moet natuurlijk wel actie in dezen worden genomen in het vijfde kaderprogramma.
EnglishFor the EU Member States, these values include abolition of the death penalty.
Voor de lidstaten van de Unie behoort afschaffing van de doodstraf tot deze waarden.
EnglishI feel that this directive should be extended to include this type of inspection.
Naar mijn mening moet ook de controle van deze bestedingen onder de richtlijn vallen.