"incoherent" translation into Dutch


Showing results for "coherent". "incoherent" is currently not in our dictionary.
EN

"incoherent" in Dutch

EN coherent
volume_up
{adjective}

coherent (also: connected, consistent)
The strategy should provide a coherent framework for policy development.
Zij zou een coherent kader voor de beleidsontwikkeling moeten verschaffen.
Finally, our political action must be coherent, effective, and sustainable.
Tot slot moet ons politieke optreden coherent, doeltreffend en duurzaam zijn.
When seen in today ’ s light, this is not really coherent, and we are well aware of this.
Als we er nu op terugkijken, is dit niet erg coherent, daarvan zijn we ons bewust.
coherent (also: cohesive, connected, consistent)
The international community must adopt a coherent and coordinated approach.
De internationale gemeenschap moet een samenhangend en gecoördineerd standpunt innemen.
The digital knowledge-based society turns the world into a single coherent whole.
De digitale kennismaatschappij maakt van de wereld één samenhangend geheel.
This operates against a clear, coherent budgetary policy.
Hierdoor wordt een duidelijk, samenhangend begrotingsbeleid tegengewerkt.

Synonyms (English) for "coherent":

coherent

Context sentences for "incoherent" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe rules presently applying in the EU form an incoherent patchwork.
De huidige regels die binnen de EU gelden vormen een onsamenhangende lappendeken.
EnglishI am supposed to be supporting it, but I find it somewhat incoherent.
Ik word verondersteld het te steunen, maar vind het behoorlijk onsamenhangend.
EnglishFar from it; it is incoherent and riddled with contradictions.
Integendeel, het verslag is onsamenhangend en zit vol tegenstellingen.
EnglishI expected him to be incoherent, but, in fact, he walked into the tent and said to me, "Hi, Ken.
Ik verwachtte dat hij verward was, maar feitelijk liep hij de tent in en vroeg mij: "Hoi Ken.
EnglishWe respect the Court of Justice ruling but it creates a confused and incoherent mess.
Wij respecteren het arrest van het Hof, maar het wordt er wel een verwarrende en incoherente bende door.
EnglishThere is a risk of incoherent policies in Member States and the EU.
Er is een risico dat er in de lidstaten en in de Europese Unie onsamenhangende beleidsmaatregelen komen.
EnglishIn this crucial area of creating a citizens ' Europe, we start with a pretty incoherent framework.
Op dit cruciale terrein van een Europa van de burgers starten we met een nogal onsamenhangend kader.
EnglishIt is also applied in a somewhat incoherent manner because judges are inadequately trained.
Bovendien worden de wetten van de sharia niet eenduidig toegepast omdat de rechters niet goed zijn opgeleid.
EnglishHowever, that would produce an incoherent European policy.
Daarmee ontstaat echter een onsamenhangend Europees beleid.
Englishincoherent, a note, a squawk, bone on metal, metal gone molten,
een warrige snerp, bot op metaal, metaal dat wegsmelt
EnglishConsumers are being violated and the applicable law is contradictory, incoherent or even non-existent.
De consument wordt geschaad en het toepasselijke recht is tegenstrijdig, onsamenhangend of onbestaand.
EnglishThe current legal framework is incoherent and incomplete.
Het huidige rechtskader is onsamenhangend en onvolledig.
EnglishBut today we are facing a tangled web of programmes and a mountain of incoherent measures.
Er is momenteel evenwel sprake van een warboel van programma's en het aantal onsamenhangende maatregelen stapelt zich op.
EnglishIt would therefore be incoherent for no mention of this in the dossier accompanying the authorization request.
Het is dus onlogisch dat dit niet naar voren komt in het dossier betreffende het verzoek om goedkeuring.
EnglishWhat happens is it makes me start saying incoherent....
Daardoor zeg is soms wat onsamenhangende dingen...
EnglishThe EU has a good policy in this area but, as many have said, it is far too fuzzy and incoherent.
De EU heeft in beginsel een goed beleid op dit gebied, maar zoals velen al hebben gezegd, is het te verspreid en te onsamenhangend.
EnglishThis makes the policy incoherent and certainly lacking in one of the areas in which Europe always prides itself.
Dat maakt het beleid onsamenhangend en zo schiet het zeker tekort op één van de terreinen waarop Europa zich altijd zo laat voorstaan.
EnglishI regard this consolidation of the hitherto incoherent body of rules and regulations to create consistent food law as being essential.
Mijns inziens is het inderdaad absoluut noodzakelijk dat de tot nog toe incoherente regelingen worden geconsolideerd.
EnglishIn this sense, this resolution is a more than obvious sign to Mr Michel of a poor, incoherent document.
In die zin is deze resolutie, collega's, een meer dan duidelijke wenk aan de heer Michel in een slecht dossier, dat met haken en ogen aan elkaar hangt.
EnglishThis situation leads us to make two points regarding the anti-democratic and incoherent nature of the method.
Naar aanleiding van deze situatie hebben wij twee opmerkingen over het antidemocratische karakter van de methode en over de onsamenhangendheid ervan.