"information" translation into Dutch

EN

"information" in Dutch

EN information
volume_up
{noun}

information (also: account)
And what's true for sensory information is true for information generally.
En wat geldt voor zintuigelijke informatie geldt voor informatie in het algemeen.
We need information - quality information but also timely information.
Wij dienen over informatie te beschikken, kwalitatieve maar ook relevante informatie.
Accurate, truthful information is accurate truthful information.
Accurate, waarheidsgetrouwe informatie is nu eenmaal accurate waarheidsgetrouwe informatie.
information (also: education, counselling )
What is ‘ factual’ information and what is ‘ false’ information about the EU?
Wat is u201Czakelijkeu201D voorlichting en wat is u201Cvalseu201D voorlichting over de EU?
Information, awareness-raising and prevention must be the priorities.
Informatie, voorlichting en voorzorgsmaatregelen moeten op de eerste plaats komen.
It is a question of information, training, assessment and prevention.
Het is een kwestie van voorlichting, opleiding, beoordeling en preventie.
information (also: account, communication, statement)
Subject: Commission communication on pan-European geographic information
Betreft: Mededeling van de Commissie over pan-Europese geografische informatie
In its communication, the Commission talks about improving information for consumers.
De Commissie heeft het in haar mededeling over verbetering van de voorlichting aan de consumenten.
Mijn mededeling heeft uitsluitend betrekking op de heer Holmes.
information (also: account, ad, advertisement, advice)
We are owed an explanation, a justification, a notice and some information.
Hij is ons hiervoor een verklaring, een rechtvaardiging, een bericht, informatie schuldig.
The information was taken up the following day by the press as a whole and officially confirmed by the Lebanese authorities.
Dit bericht werd al de volgende dag door de gehele pers overgenomen en officieel door de Libanese autoriteiten bevestigd.
A court made a decision on this case, but he was given information about the court appearance after the date.
Een rechter heeft hierover een uitspraak gedaan, maar de heer Foster kreeg pas na de zitting bericht dat deze had plaatsgevonden.
information
volume_up
info {de} [abbr.] (informatie)
They do not need information so much as less paperwork.
Ze hebben niet zozeer info nodig, ze hebben lastenverlichting nodig.
Let the Essex County Council Library Service be a European information centre.
Ik stel voor de Essex County Council Library Service als Euro Info Centre te laten fungeren.
Finally, on the European information centres, we receive no service in Essex.
Wat ten slotte de Euro Info Centres betreft, moet ik zeggen dat wij daarop in Essex geen beroep kunnen doen.
information (also: account, rumble)
I should like to add some information for my fellow Members.
Ik wil hieraan nog een inlichting toevoegen aan het adres van de collega's.
Indeed, undertakings marketing seed need to abide by a number of legitimate requirements, such as those dealing with labelling and user information.
De ondernemingen die zaden in de handel brengen moeten inderdaad aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen, zoals etikettering en inlichting van de gebruiker.

Synonyms (English) for "information":

information

Context sentences for "information" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose good practices go well beyond the information and consultation of workers.
Die goede procedures gaan verder dan het informeren en raadplegen van werknemers.
EnglishI hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Ik hoop dat bij de stemming rekening gehouden zal worden met al deze gegevens.
EnglishI am sorry, but all I can say is that the Council does not have this information.
Dus wat mijzelf betreft moet ik helaas zeggen dat de Raad die gegevens niet bezit.
EnglishNone of this brings Europe's citizens one step closer to the information society.
Zo komen de burgers van Europa met de informatiemaatschappij geen stap verder.
EnglishFor the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
Allereerst is in de richtsnoeren het voorlichtingsbeleid niet vast verankerd.
EnglishThe issue of information has been raised several times, particularly by Mr Peijs.
In verschillende spreekbeurten is gewag gemaakt van de informatieproblematiek.
EnglishAccording to our information, the return systems are still working extremely well.
Voor zover wij weten functioneren de recyclingsystemen nog steeds voortreffelijk.
EnglishTherefore, we still need to do much more in terms of disseminating information.
Wat de publiciteit betreft, moet ik zeggen dat nog veel werk aan de winkel is.
EnglishComplaints are sometimes heard that Information Offices are not true ambassadors.
Er wordt soms over geklaagd dat de voorlichtingsbureaus geen echte ambassades zijn.
EnglishMany issues surrounding the flow of information are raised by the Eurostat affair.
Er worden veel vragen gesteld over de informatiestroom in de Eurostat-affaire.
EnglishI am happy to be able to say that this information channel is now operational.
Het verheugt mij te kunnen zeggen dat dit informatiekanaal inmiddels functioneert.
EnglishWhere do magazines providing information on financial services fit in, for example?
Vallen bijvoorbeeld programma's over financiële dienstverlening daar ook onder?
EnglishIt will be possible to wage information society wars by means of the networks.
Via de netwerken kunnen in de informatiemaatschappij oorlogen worden uitgevochten.
EnglishIn the information society in which we now live, propaganda is counter-productive.
In de informatiemaatschappij van vandaag de dag werkt propaganda contraproductief.
EnglishMr President, I can provide the following information about the Council position.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan het volgende meedelen over het standpunt van de Raad.
EnglishPeople should, however, be able to gain easy and free access to product information.
Wel moeten mensen gemakkelijk en gratis toegang krijgen tot de productinformatie.
EnglishWe must exchange information on an equal footing and on the basis of mutual trust.
Er moet uitwisseling zijn op voet van gelijkheid en in wederzijds vertrouwen.
EnglishThe information society is therefore not for everyone, but only for the few.
De informatiemaatschappij is dus niet voor iedereen, maar slechts voor enkelen.
EnglishProvisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy
Bepalingen betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Ierland
EnglishWe therefore have at our disposal standardised information on harmonised measures.
Wij beschikken dus over standaardinformatie over geharmoniseerde maatregelen.