"to insert" translation into Dutch

EN

"to insert" in Dutch

EN to insert
volume_up
[inserted|inserted] {verb}

We want to insert that between human rights and minority rights without any additional formulations.
Dat willen wij zonder verdere formuleringen invoegen tussen mensenrechten en rechten van minderheden.
Mr President, I just want to insert the words ‘ in the context of structural and cohesion policy ’ into this amendment.
--Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen maar de woorden u201Cin het kader van het structuur- en cohesiebeleidu201D in dit amendement invoegen.
Transposons are just small pieces of DNA that randomly insert in the genetic code.
Transposons zijn kleine stukjes DNA die willekeurig in de genetische code worden ingevoegd.
to insert
Perhaps the Commission could also insert that on a regular basis in its presentation of the budget.
Misschien dat de Commissie dat tevens op regelmatige basis zou kunnen inlassen in haar presentatie van de begroting.
Instead, we want to bring in an oral amendment to insert the following after paragraph 4:
In plaats daarvan willen we een mondeling amendement indienen; na paragraaf 4 zouden we het volgende willen inlassen:
Mr President, I wish to insert a new paragraph after paragraph 31 concerning Russia’ s very outdated current social security legislation.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag een nieuwe paragraaf inlassen na paragraaf 31 over de huidige, zeer achterhaalde sociale zekerheidswetgeving van Rusland.
That is why the Commission was right to insert safeguard clauses.
Daarom heeft de Commissie terecht vrijwaringsclausules als instrument ingezet.
And if they insert in the middle of the gene, they disrupt its function.
Als ze in het midden van een gen worden gestoken, gaan ze de functie ervan verstoren.
Customers are generally able to use those services by using a chip-card which they insert in their decoder.
De klant kan deze diensten in het algemeen aanvragen met een chipkaart die hij daartoe in zijn decoder steekt.
to insert (also: to enter, to put in, to thread)
Apart from that I do not see why I should have to insert my pass twice when entering the car park, once on top and once in the middle.
Bovendien zie ik niet in waarom ik bij het binnenrijden van de parkeergarage mijn kaart twee keer moet insteken, eenmaal boven en eenmaal halfweg.
to insert (also: to slide in)
to insert
Craig Venter showed up last year and showed you the first fully programmable cell that acts like hardware where you can insert DNA and have it boot up as a different species.
. ~~~ Hij toonde je de eerste volledig programmeerbare cel, hardware waar je DNA kan instoppen en die je als een andere soort kan opstarten.

Context sentences for "to insert" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo after " figure ', I would like to insert " some type of European attorney '.
Ik zou dus na " rechtsfiguur " " een soort Europese openbare aanklager " willen opnemen.
EnglishTransposons are just small pieces of DNA that randomly insert in the genetic code.
Transposons zijn kleine stukjes DNA die willekeurig in de genetische code worden ingevoegd.
EnglishAnd if they insert in the middle of the gene, they disrupt its function.
Als ze in het midden van een gen worden gestoken, gaan ze de functie ervan verstoren.
EnglishThat is why the Commission was right to insert safeguard clauses.
Daarom heeft de Commissie terecht vrijwaringsclausules als instrument ingezet.
EnglishThis year we have been able with rather less effort to insert ECU 3 million into the budget.
Dit jaar hebben wij met iets minder inspanning 3 miljoen in de begroting kunnen opnemen.
EnglishThey insert a useful complementary reference to the words used in the case law.
Ze vormen een nuttige bijkomende verwijzing naar de woorden die in de jurisprudentie gebruikt worden.
EnglishI realise my error and I shall insert a statement in the Minutes.
Ik beken mijn schuld en zal een verklaring in de notulen laten opnemen.
EnglishThese cards are supplied with a paper insert showing the EU's blue flag and a text in eleven languages.
In deze kaarten zit een inlegvel waarop de blauwe EU-vlag en een tekst in 11 talen gedrukt is.
EnglishAs a result, amendment 21 has been withdrawn and we will insert " for example ' in paragraph 21.
Amendement 21 wordt dus ingetrokken en wij zullen in paragraaf 21 het woord " bijvoorbeeld " opnemen.
EnglishAfter " figure ', I propose that we insert " some type of European attorney '.
Ik zou willen voorstellen om na " rechtsfiguur " het begrip " een soort Europese openbare aanklager " toe te voegen.
EnglishWe insert human rights clauses in external agreements.
We nemen mensenrechtenclausules op in akkoorden met derde landen.
EnglishDoctors insert a catheter into your chest, which is attached to a pump that weighs about four-and-a-half pounds.
Dokters plaatsen een catheter in je borst, die aan een pomp vastzit, die ongeveer twee kilo weegt.
EnglishI propose that we insert'situation de non-droit ' in the French version to replace'statut de non-droit '.
Ik stel voor om in de Franse versie " status de non-droit " te vervangen door " situation de non-droit ".
EnglishWe would like to insert the following words: expressly excludes any expansion of the nuclear sector from.....
Wij willen de volgende woorden toevoegen: expressly excludes any expansion of the nuclear sector from.....
EnglishMr President, I should like to propose an oral amendment to insert a new paragraph 5a.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik zou een mondeling amendement willen indienen met het oog op inlassing van een nieuwe paragraaf 5 bis.
EnglishCustomers are generally able to use those services by using a chip-card which they insert in their decoder.
De klant kan deze diensten in het algemeen aanvragen met een chipkaart die hij daartoe in zijn decoder steekt.
EnglishAfter recital A insert the following new recital:
Na overweging A moet het volgende worden ingevoegd:
EnglishWhile you wait at the dentist, a machine will quietly be creating this for you ready to insert in the teeth.
Een machine zal ze op maat van je gebit maken.
EnglishI just want to insert a word of caution.
Toch wil ik ook een waarschuwend geluid laten horen.
EnglishFrankly, however, it seems to me to be difficult to insert the proposal in question into a Council regulation.
Maar eerlijk gezegd geloof ik dat het betreffende voorstel moeilijk overgenomen kan worden in een verordening van de Raad.