"to inspire" translation into Dutch

EN

"to inspire" in Dutch

EN to inspire
volume_up
[inspired|inspired] {verb}

to inspire (also: to animize)
We are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
We zijn er om te inspireren, te provoceren, te mobiliseren, om onze mensen hoop te bieden.
And of all the sciences which inspire young people, space is paramount.
En van alle wetenschappen die jonge mensen inspireren is de ruimtevaart wel het summum.
I'm gonna sing this song, just to inspire you how this woman has made a difference.
Ik ga dit lied zingen om jullie te inspireren met wat deze vrouw heeft gedaan.
This should inspire a certain modesty on the part of those who draft such declarations.
Dat moet de opstellers van verklaringen tot een bepaalde bescheidenheid aanzetten.
More than ever, Europe needs leaders with a sense of purpose and vision, who can inspire our citizens to maximise their potential and opportunity.
Europa heeft meer dan ooit behoefte aan leiders die een doel en een visie hebben, die onze burgers kunnen inspireren en ertoe kunnen aanzetten hun mogelijkheden en kansen maximaal te benutten.
I hope that the same spirit which prevailed at the start of Europe's integration will also inspire the new and old Member States in future too.
Ik hoop dat dezelfde geest die bij de start van de integratie van Europa heerste ook in de toekomst de nieuwe en oude lidstaten zal bezielen.
to inspire (also: to instil)
Does Europe now only inspire anxiety, incomprehension?
Zou Europa alleen nog maar bezorgdheid en onbegrip inboezemen?
But at no time has Kigali's policy inspired the refugees with the confidence to go back.
Maar de politiek van Kigali heeft de vluchtelingen op geen enkel moment vertrouwen kunnen inboezemen om terug te keren.

Context sentences for "to inspire" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInspire puts all that at risk and will undermine its successful commercial operation.
Door INSPIRE komt dit allemaal in gevaar en wordt het commerciële succes ondermijnd.
EnglishHere are the robots that they inspire, the Mecho-Geckos from iRobot.
Hier zijn de robots die ze hebben geïnspireerd, de Mecho-Gekko's van iRobot.
EnglishMadam President, 'Argos did inspire him in his search for the Other ', to quote Péguy on Homer.
Mevrouw de Voorzitter, ' Argos had hem ingesmeerd met het bloed van de Hersenschim?.
EnglishBeing able to inspire confidence is not like having a particular talent.
Het vermogen om vertrouwen in te boezemen is geen bijzondere gave.
EnglishThat is not the European answer that will inspire public confidence.
Dat is niet de Europese oplossing die onze burgers vertrouwen geeft.
EnglishThe search for this wide-ranging support for the Court should inspire our efforts.
Wij moeten derhalve alles in het werk stellen om te waarborgen dat het Strafhof een brede steun geniet.
EnglishWe did calligraphy to inspire our swordplay and to heighten our powers.
We oefenden kalligrafie om onze zwaardbeheersing te verbeteren.
EnglishThis will hardly help to inspire consumer confidence either.
Ook dat draagt niet bij tot het scheppen van vertrouwen bij de consument.
EnglishMoreover, the master's treatment does not exactly inspire people to work in shipping.
Overigens moedigt de behandeling van de kapitein mensen niet echt aan om in de zeevaart te gaan werken.
EnglishCommissioner, you can inspire confidence but at the end of the day, you have to earn it too.
Mijnheer de commissaris, vertrouwen, dat kunt u wekken, maar uiteindelijk moet u dat ook verdienen.
EnglishThe romance of the script was amazing to me; it would inspire me.
De romantiek van het was heel bijzonder en inspirerend voor me.
EnglishI believe that effective public services also inspire confidence in the European Union.
Ik geloof dat goed functionerende overheidsdiensten ook voor de Europese Unie een vertrouwenskwestie vormen.
EnglishThese words in the joint resolution which we are now debating inspire real cheer and hope.
Deze woorden uit de gezamenlijke resolutie die we vandaag bespreken, stemmen tot grote vreugde en tot hoop.
EnglishTerrorists have no power if they do not inspire fear.
Terroristen hebben geen macht als zij geen angst in kunnen boezemen.
EnglishFemale Voice: See if you can inspire him to do any better.
Vrouwenstem: Probeer of je het hem nog beter kan laten doen.
EnglishApart from this, the suspicions that have been aroused will inspire the institution to be more vigilant.
Bovendien zullen de nu gerezen bedenkingen ertoe leiden dat de instelling oplettender te werk zal gaan.
EnglishWe'll come with a design challenge and we find the champion adapters in the natural world, who might inspire us.
Als we een probleem met ons ontwerp hebben, zoeken we hoe de natuur daar een oplossing voor biedt.
EnglishI don't know how to say this, but you really inspire me.
U weet niet wat voor inspiratiebron u voor mij bent.
EnglishThey should inspire us all to roll up our shirt sleeves.
We zouden onze mouwen eens flink moeten opstropen.
EnglishThat is what will inspire us in the days ahead.
Dat zal de komende dagen onze bron van inspiratie zijn.