"interest group" translation into Dutch

EN

"interest group" in Dutch

EN

interest group {noun}

volume_up

Context sentences for "interest group" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd women can no longer be both half the population and a special interest group.
Vrouwen kunnen niet langer zowel helft van de bevolking als 'speciale gevallen' zijn.
EnglishThere are books that are aimed only at a specialist audience or a special interest group.
Er zijn ook boeken die voor een speciaal publiek of voor speciale belangengroeperingen bestemd zijn.
EnglishAnd that may be of great, you know, interest to this group, because all of you are talking about groups.
Dat kan een groot belang hebben voor deze groep, omdat jullie allemaal praten over groepen.
EnglishIt would be incorrect for any interest group to read any other interpretation into the text.
Het zou onjuist zijn als een bepaalde belangengroepering een andere interpretatie aan de tekst zou geven.
EnglishI shall straight away mention the important points from the report that are of interest to my group.
Laat ik meteen maar de belangrijke punten uit het verslag aanstippen die voor mijn fractie van belang zijn.
EnglishWe are not a special interest group.
EnglishIs it perhaps possible that small and medium-sized enterprises businesses have no need at all for this kind of interest group?
Zou het misschien mogelijk zijn dat kleinere en middelgrote bedrijven helemaal geen behoefte hebben aan dit soort samenwerkingsverbanden?
EnglishAs far as I know, the European Economic Interest Group is currently a structure which lacks defined programmatic content.
Voor zover ik weet is de Europese economische belangengroep momenteel een organisatie die het ontbreekt aan een goed gedefinieerd inhoudelijk programma.
EnglishIn particular, I want to signal on behalf of my group an interest in the non-debate that waxes and wanes every so often about the reform of the UN Security Council.
Mijn fractie wil met name wijzen op het zo nu en dan oplaaiende non-debat over de hervorming van de VN-veiligheidsraad.
EnglishOne of the main points of interest to our group is also the supervision and control of expenditure on projects under the MEDA, PHARE and TACIS programmes.
Een belangrijk punt voor onze fractie is ook de bewaking en de controle van de uitgaven voor projecten in het kader van MEDA, PHARE en TACIS.
EnglishWe welcome the reinstatement of funding for programmes under the budget line covering TACIS and MEDA, which are of particular interest to our group.
Verder zijn wij blij met de bevestiging van de fondsen voor de programma's TACIS en MEDA, die de bijzondere belangstelling van onze fractie genieten.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, there is an aspect of Mr Knörr's report which is of particular interest to my group.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte afgevaardigden, in het verslag van de heer Knörr zit een element dat mijn fractie in het bijzonder interesseert.
EnglishI have since sponsored the first European MS Awareness Seminar, held in the European Parliament, and set up Parliament's MS interest group.
Vanaf dat moment heb ik mij sterk gemaakt voor de eerste European MS Awareness Day, die in het Europees Parlement is gehouden, en heb ik de parlementaire MS-belangengroep opgericht.
EnglishThey want safety assessment that is neither conducted behind the closed doors of the Commission nor tainted by producer or pressure group interest.
Zij willen dat die veiligheid noch achter de gesloten deuren van de Commissie wordt beoordeeld, noch wordt ondermijnd door de belangen van producentenverenigingen of pressiegroepen.
EnglishThe aim of this interest group does not seem to be the prevention of further accidents on the scale of Chernobyl but rather the creation of new nuclear risk factors and sheer profiteering.
De belangengroep schijnt dan ook niet tot doel te hebben nieuwe ongelukken zoals in Tsjernobyl te voorkomen, maar uit louter winstbejag nieuwe nucleaire risicofactoren te willen creëren.
EnglishI would merely like to refer to one aspect of Mr Rocard's report in order to highlight the interest the Group of the European Radical Alliance has regarding point 25 of the motion for a resolution.
Ik wil echter even terugkomen op een aspect van het verslag van de heer Rocard en daarmee het belang benadrukken dat de radicalen hechten aan paragraaf 25 van de ontwerpresolutie.

Synonyms (English) for "interest group":

interest group
English

Similar translations for "interest group" in Dutch

interest noun
group noun