"interesting" translation into Dutch

EN

"interesting" in Dutch

EN interesting
volume_up
{adjective}

interesting
Het is daarentegen een complex metafysisch wereldbeeld, erg interessant.
What is interesting is that the qualifications demanded are rarely defined.
Interessant genoeg worden eisen voor bekwaamheid zelden gedefinieerd.
This has been a fascinating debate today which has been very interesting.
We hebben vandaag een buitengewoon interessant en fascinerend debat meegemaakt.
interesting
During the meeting with Mr Verhofstadt, the latter made two interesting pledges.
Tijdens deze bijeenkomst beloofde de heer Verhofstadt twee interessante dingen:
So, very interesting parallels between the biological and the engineering worlds.
Erg interessante parallellen dus, tussen de biologische, en de ingenieurswereld.
If so, then some interesting pay negotiations are in store for the unions.
In dat geval wachten de vakbonden nog interessante loononderhandelingen.
interesting (also: alien, curious, extraneous, foreign)
volume_up
vreemd {adj.}
In conclusion, in a strange sort of way, I found this challenging and interesting experience quite fun at times.
Tot slot: ik vond dit een uitdagende en interessante ervaring, die vreemd genoeg bij tijd en wijle zelfs erg leuk was.
And there's a very interesting and odd pattern hidden in this data that you can only see when you visualize it.
Er zit een heel interessant en vreemd patroon in deze data verborgen dat je alleen kan zien als je het visualiseert.
Somebody goes to another country, says, "How fascinating these people are, how interesting their tools are, how curious their culture is."
Iemand reist naar een vreemd land en zegt : "Kijk eens hoe merkwaardig deze mensen zijn, hoe interessant hun gereedschap is en hoe eigenaardig hun cultuur is."
So you see some interesting, typical, urban things.
Zo zie je een aantal interessante, typisch stedelijke dingen.
interesting
It would be interesting to analyse the matter.
Het zou bijzonder belangwekkend zijn als we dat eens onderzochten.
It is an interesting document which I hope will be successfully put into practice.
Het is een belangwekkend stuk werk en ik hoop dat het ook een goede uitwerking zal krijgen.
I thought that was an interesting initiative.
Dat leek mij een belangwekkend initiatief.
interesting (also: curious, quaint)
interesting (also: curious, odd, peculiar, quaint)

Context sentences for "interesting" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe road-rail discussion is a more difficult and also a more interesting one.
Complexer en ook interessanter is de discussie over het weg- en spoorwegvervoer.
EnglishIf you had gotten five, this dinner would have been a lot more interesting."
Als dat er vijf waren geweest, dan was dit etentje veel interessanter geweest."
EnglishThat would at least be a more interesting ideal, yielding greater richness.
Dat zou tenminste een interessanter ideaal zijn dat tot meer rijkdom zou leiden.
EnglishThe other interesting thing that I learned about whale sex: they curl their toes too.
Nog iets interessants dat ik leerde over walvisseks: zij krullen hun tenen ook.
EnglishAnd not only do they learn it as well, but actually it's way more interesting.
Niet alleen leren ze ze evengoed, maar eigenlijk is het nog interessanter.
EnglishIt is interesting that only some 70 countries have signed the Rome Statute.
Niet voor niets hebben slechts ongeveer 70 landen het Statuut van Rome ondertekend.
EnglishThese tools don't get socially interesting until they get technologically boring.
als de technologie saai wordt. ~~~ Gloednieuwe instrumenten die worden geïntroduceerd...
EnglishSo you might think there are more interesting things to do, but humor me for the moment.
Misschien denk je dat er wel interessanter bezigheden zijn, maar sta me even toe.
EnglishThe other idea is kind of interesting, which is, you can't reach inside anymore.
Ze hebben ongelooflijke isolatie, laten wij dus die ongelooflijke isolatie gebruiken hier.
English. – Madam President, thank you very much for this very interesting debate.
Mevrouw de Voorzitter, ik dank u hartelijk voor dit uiterst boeiende debat.
EnglishAnd more interesting, however, is the brain in this child was still growing.
En nog interessanter is dat de hersenen van dit kind nog steeds groeiden.
EnglishThere are a number of very interesting comments we can make on the current situation.
In de huidige situatie bestaat er een aantal zeer opmerkelijke regelingen.
EnglishUndoubtedly, and absurdly, this is what is interesting about the report.
Daar ligt ongetwijfeld in al haar ongerijmdheid de betekenis van dit verslag.
EnglishAnd this was at a time when Mars was a hell of a lot more interesting than it is now.
En dit was in een tijd waarin we dachten dat Mars veel interessanter was dan het nu is.
EnglishThe coming weeks of questions by the committees promise to be interesting.
Het zullen spannende weken worden met de hoorzittingen in de parlementaire commissies.
EnglishMr President, it is interesting to note that Mr Cassidy is out of breath.
Mijnheer de Voorzitter, ik stel vast dat de heer Cassidy buiten adem is.
EnglishAs regards the rights of family, there are some very interesting changes in this area.
Op het gebied van de rechten van familieleden zijn er zeer belangwekkende ontwikkelingen.
EnglishHe can ruin the most interesting match by just spouting cliche again and again and again.
Hij kan een spannende wedstrijd verknoeien door het ene na het andere cliché te spuien.
EnglishThe finding that 69 % of complaints were against the Commission is particularly interesting.
Opmerkelijk is dat 69 procent van de klachten gericht is tegen de Commissie.
EnglishAnd it's an interesting question to ponder, why these things -- we find these things joyful.
En je kunt je afvragen waarom wij het plezierig vinden om ernaar te kijken.