"into" translation into Dutch

EN

"into" in Dutch

EN

into {preposition}

volume_up
into (also: in, inside, on, per)
Here we are talking about also introducing competition into port services in large ports.
Nu gaat het erom concurrentie in te voeren in de havendiensten in grote havens.
All sides are exporting their domestic constraints into these negotiations.
Alle partijen brengen hun eigen nationale eisen in deze onderhandelingen in.
Let us hope that we prove capable of transforming difficulties into opportunities.
Hopelijk zullen we in staat zijn de moeilijkheden om te zetten in mogelijkheden.
into (also: at, by, in, inside)
It's trying to perceive images into objects rather than seeing what's there."
Het probeert om beelden in objecten te zien in plaats van te zien wat er is."
So, several years ago, I decided to look into the brain and study this madness.
Daarom besloot ik jaren geleden om in de hersenen te kijken en deze waanzin te bestuderen.
And people are forced to come into the camps to get their safe drinking water.
En mensen zijn gedwongen om naar deze kampen te gaan om hun veilige drinkwater te krijgen.
into (also: above, after, at, beside)
In order to bring it into line with the Constitution, this Act is hereby amended as follows:
Teneinde deze Akte aan de Grondwet aan te passen, wordt hij als volgt gewijzigd:
I will only mention them in passing, given the lack of time to go into any depth.
Ik stip ze alleen even aan, bij gebrek aan tijd om er dieper op in te gaan.
For example, there's more money put into baldness drugs than are put into malaria.
Er wordt bijvoorbeeld meer geld besteed aan medicijnen tegen kaalheid dan aan middelen tegen malaria.
into (also: in, inside, on, per)
Furthermore, meat contaminated with salmonella is crossing the border into Sweden.
Daarnaast komt ook met salmonella besmet vlees ons land binnen.
And we walked into a house with a very special home video recording system.
We liepen een huis binnen met een heel bijzonder videosysteem.
And the other part is on the inside where it sends signals into the cell.
Het andere deel steekt naar binnen, waar het signalen uitzendt.
into (also: by, for, in, inside)
It was on this basis that the per hectare compensatory payments came into existence.
Op deze basis zijn de compensatiebetalingen per hectare ontstaan.
Ford is deliberately entering into negotiations on a company-by-company basis.
Ford pakt bewust de onderhandelingen per bedrijf aan.
You want to pass something that enters into force retroactively, namely from 30 June.
U wilt een besluit nemen dat terugwerkend, per 30 juni, van kracht moet worden.

Context sentences for "into" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishA ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
EnglishOr ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
Of oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishInterestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishIt's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.
EnglishAnd Asia could have social development before they got the economic development.
En Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
EnglishI remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
Ik bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
EnglishThere is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
EnglishAt present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
EnglishIt is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.