EN

to involve [involved|involved] {verb}

volume_up
We can involve civil society - this is desperately important.
We kunnen de burgermaatschappij erbij betrekken - wat ontzettend belangrijk is.
There is no reason to involve the Court of Justice in this cooperation.
Er is ook verder geen reden het Hof van Justitie bij deze samenwerking te betrekken.
That is why the Commission must continue to involve Parliament in the process.
De Commissie moet daarom het Parlement bij het proces blijven betrekken.
Madam President, that would involve a change in policy.
Mevrouw de Voorzitter, dit zou een wijziging in het beleid betekenen.
Secondly, this would involve additional expenditure of EUR 463 million for the year 2000.
Verder zouden deze amendementen een extra verhoging met 463 miljoen euro voor het jaar 2000 betekenen.
Dit zou kunnen betekenen dat Dublin wordt buitengesloten.
Calculation on such a basis, however, would involve disadvantages for the consumer.
Een onmiddellijke kapitalisatie van de rente zou echter nadelen voor de consument inhouden.
This could involve in certain cases putting an interpreter at their disposal.
In bepaalde gevallen zou dit kunnen inhouden dat slachtoffers een tolk tot hun beschikking krijgen.
The new instruments should not involve any new conditions.
De nieuwe instrumenten mogen geen nieuwe voorwaarden inhouden.
And we know that storage can involve health and environmental risks.
Zoals we weten kan opslag een risico met zich meebrengen voor de volksgezondheid en het milieu.
To impose limit values of 15 mg/ m3 would involve an excessive environmental cost and would not be profitable.
Een norm van 15 mg/m3 zou bijzonder hoge milieukosten met zich meebrengen en niet rendabel zijn.
The decommissioning of 50 or 60 reactors will involve expenditure that realistically will be close to EUR 50 billion.
De sluiting van vijftig of zestig reactoren zal een kostenpost van ongeveer 50 miljard euro met zich meebrengen.
Secondly, the list of incompatible mandates should be extended to include any mandate that involves a legislative or executive function.
In de tweede plaats moet de lijst van onverenigbaarheden worden uitgebreid tot alle mandaten die een wetgevend of uitvoerend ambt impliceren.
It is vital that the Commission's reforms should involve a personnel policy that rewards commitment, hard work and adaptability, and that is something we must support.
Het is van vitaal belang dat de hervormingen van de Commissie een personeelsbeleid impliceren dat betrokkenheid, ijver en vermogen tot omschakelen beloont, en dat dienen we te steunen.
We must involve the governments and civil society in the Member States.
We moeten de regeringen inschakelen en ook het maatschappelijk middenveld in de lidstaten.
First, you have to involve the local population.
Je moet de lokale bevolking inschakelen.
I therefore suggest we might need to involve a communications agency that can produce a different name for lifelong learning.
Dus misschien moeten we maar een communicatiebureau inschakelen dat een nieuw woord ontwikkelt voor levenslang leren.
to involve (also: to include)
volume_up
bijhoren {vb}

Context sentences for "to involve" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSecondly, the Public Prosecutor's appointment would involve various procedures.
Ten aanzien van de benoeming moeten verschillende procedures worden onderscheiden.
EnglishAll these choices involve value judgments and social norms, not objective facts.
Al deze keuzes vragen waardeoordelen, sociale normen, geen objectieve feiten.
EnglishWe must involve the countries that suffer from those scourges in the research.
We moeten de landen die onder deze plagen gebukt gaan bij het onderzoek betrekken.
EnglishI should therefore like to point out that schools should involve the parents.
Ik wil er dan ook graag op wijzen dat de school de ouders erbij moet betrekken.
EnglishThis will involve you putting some of the hardliners in your ranks on the lead.
Daarbij hoort dat u die paar hardliners in uw gelederen aan de ketting legt.
EnglishThis European strategy may, in certain cases, involve the use of positive action.
Deze Europese strategie kan in bepaalde gevallen worden vertaald in positieve actie.
EnglishAs I see it, the current proposal does not involve the Member States enough.
Mijns inziens worden de lidstaten te weinig betrokken bij het huidige voorstel.
EnglishMr President, I have no desire to involve myself in a private German dispute.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet van plan mij te mengen in een Duits onderonsje.
EnglishYou can immediately imagine the difficulty of monitoring that would involve.
U kunt zich meteen al voorstellen hoe moeilijk het toezicht hierop zal worden.
EnglishIn addition, we should involve Balkan countries in the European institutions.
Laten wij ook de landen van de Balkan betrekken bij de Europese instellingen.
EnglishThis process could well involve the rating agencies making their own proposals.
Eventueel kunnen de ratingbureaus hiertoe binnen dit proces ook zelf voorstellen doen.
EnglishDoes the Council know if these data concern EU citizens, and if they involve PNR data?
Weet de Raad of deze gegevens EU-burgers betreffen en of ze ook PNR-data bevatten?
EnglishThe ongoing discussions involve a series of highly sensitive political issues.
Tijdens de lopende besprekingen komen een reeks politiek zeer gevoelige zaken aan bod.
EnglishThis, we know, will involve launching a dialogue with the social partners.
Daarvoor zal, zoals we weten, een dialoog met de sociale partners nodig zijn.
EnglishEven though the work they involve is demanding, typical women’ s jobs are badly paid.
Typische vrouwenberoepen worden ondanks de veeleisende werkzaamheden slecht betaald.
EnglishThe building of Europe will also involve the citizens, the towns and the regions.
Het is immers ook met de burgers, de steden, de regio's dat Europa zal worden opgebouwd.
EnglishThe proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
De voorstellen brengen slechts zeer beperkte administratie en documentatie met zich mee.
EnglishAs the Commissioner has said, they involve over 120 different countries.
Zoals de commissaris zei, gaat het in totaal om meer dan 120 verschillende landen.
EnglishFrom almost every point of view, the present proposal will involve environmental damage.
Het onderhavige voorstel zal vanuit elk gezichtspunt nadelig zijn voor het milieu.
EnglishWe also intend to involve national parliaments more obviously in the strategy.
We zijn ook van plan om nationale parlementen duidelijker te betrekken bij de strategie.