"is" translation into Dutch

EN

"is" in Dutch

NL
NL

"is" in English

EN
volume_up
zijn {pron.}

EN is
volume_up
{verb}

1. "he, she, it is"

is
volume_up
is {vb}
The word that is used about them in Chinese society is'snake-heads '.
De Chinese term voor mensensmokkelaar is " slangenkop ".
Mr President, the issue here - the eternal persecution of the Baha'is - is similar to one mentioned earlier.
Mijnheer de Voorzitter, het gaat hier om eenzelfde probleem als wat voordien reeds aan bod is gekomen, namelijk de eeuwige vervolging van de Bahaï.
And everything from the kidney, to the testes, to the back bone, to the fin muscle to -- I think that ís pretty much the whole fish -- is eaten.
Alles, van de nieren, tot de testikels, tot de ruggengraat, tot de vinspieren tot -- ik geloof dat dat de hele vis is -- wordt gegeten.

Context sentences for "is" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.
EnglishAnd Asia could have social development before they got the economic development.
En Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
EnglishWe're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
We werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
EnglishI remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
Ik bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishThat is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishAt present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishWe do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
Wij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.
EnglishThere is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Zij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
EnglishAllow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
EnglishI promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
Ik beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.