"item" translation into Dutch

EN

"item" in Dutch

NL

"item" in English

EN item
volume_up
{noun}

1. general

item (also: article, commodity, entry, line)
In particular, this applies to Item 5 of Article 6, and Article 8, of the Aarhus Convention.
Dat geldt vooral voor artikel 6, lid 5 en artikel 8 van het Verdrag van Aarhus.
Under Item 8, the COM on oils and fats, there is a reference to Rule 99.
Onder punt 8, de GOM in de sector oliën en vetten, wordt verwezen naar artikel 99 van het Reglement.
On which item of the agenda do you wish to speak, sir?
Aan welk artikel van het Reglement wilt u refereren, geachte collega?
item (also: cusp, element, fragment, full stop)
volume_up
punt {het}
This should be an item on the agenda of the Ecofin Council to be held next week.
Dat punt zou op de agenda van de Ecofin-Raad van volgende week moeten staan.
Unfortunately, this item was only placed on today's agenda on Friday.
Jammer genoeg werd dit punt pas vrijdag op de agenda van vandaag geplaatst.
The report - in its item 1, for example - is quite right to frame this as a demand.
In het verslag wordt dit terecht bijvoorbeeld in punt 1 als een eis geformuleerd.
item
The second major item on the Copenhagen agenda will be Turkey's candidacy.
Tweede belangrijke agendapunt voor de Top van Kopenhagen: de kandidatuur van Turkije.
That now brings us to the next item on the agenda, but we have a slight problem.
Wij kunnen nu overgaan tot het volgende agendapunt, maar er is een klein probleem.
Thus, this agenda item is closed, as the report was referred back to the committee.
Dit agendapunt is gesloten, want het verslag is naar de commissie terugverwezen.
item (also: division, element, fragment, part)
volume_up
deel {het}
The next item is the second part of the topical and urgent debate on subjects of major importance.
Aan de orde is het tweede deel van het debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties.
The next item is the first part of the topical and urgent debate on subjects of major importance.
Aan de orde is het eerste deel van het debat inzake actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties.
Mr President, we thought that there should still be a vote on one section of item 6, namely the last one.
Mijnheer de Voorzitter, wij dachten dat er nog over een deel van het punt 6, namelijk het allerlaatste, moest gestemd worden.
item (also: element, fragment, number, numeral)
volume_up
item {het}
With one item in its thought, it snaps instantly to the next item.
Met het ene item in gedachten, springt het brein direct naar het volgende item.
This unit of weight can comprise one item of 500 letters of 20 gram.
Deze gewichtseenheid kan bestaan uit één item of 500 brieven van 20 gram.
So, why don't we start with item number one -- food.
Dus, waarom beginnen we niet met item nummer 1-- eten.
item (also: copy, example, thing)
item (also: element, fragment, particle)
item (also: element, fragment, particle)
And each of these rewards is carefully calibrated to the item.
En elk van deze beloningen is zorgvuldig geijkt met het voorwerp.
There's going to be a 10 percent chance you get a pretty good item.
Er zal zo'n 10 procent kans zijn dat je een heel goed voorwerp krijgt.
Go and get a certain amount of a certain little game-y item.
Verkrijg een bepaalde hoeveelheid van een bepaald klein 'game'-ig voorwerp.

2. "be an item"

item
volume_up
koppeltje {het} (relatie)

Synonyms (English) for "item":

item

Context sentences for "item" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
EnglishHowever, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
Ik had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
EnglishThe next item is the joint debate of the following five motions for resolutions:
Aan de orde is het gecombineerd debat over de volgende vijf ontwerpresoluties:
EnglishIndeed, the next item on the agenda is a resolution on Euro 2000 and hooligans.
Er staat namelijk op de agenda straks een resolutie over EURO2000 en hooligans.
EnglishThe next item is a statement by the Commission on services in the internal market.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over diensten in de interne markt.
EnglishThe next item is the communication by the Commission on 'Tomorrow's Commission '.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over " De Commissie van morgen ".
EnglishThe next item is the joint debate of the following three motions for resolutions:
Aan de orde is het gecombineerd debat over de volgende drie ontwerpresoluties:
EnglishThe next item is the joint debate on the following joint motions for resolutions:
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
EnglishThe next item is the continuation of the debate on disability and development.
Aan de orde is de voortzetting van het debat over invaliditeit en ontwikkeling.
EnglishThe next item is the joint debate on the following seven motions for resolutions:
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
English   – The next item is the joint debate on the following motions for resolution:
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
EnglishThe next item is the presentation by Council of the draft general budget for 2004.
Aan de orde is de presentatie van de algemene begroting voor 2004 door de Raad.
EnglishThe next item is the joint debate on five motions for resolution on East Timor:
Aan de orde is het gecombineerd debat over vijf ontwerpresoluties over Oost-Timor:
EnglishThe next item is the joint debate on the following seven motions for resolutions:
-- Aan de orde is het gecombineerd debat over de volgende zeven ontwerpresoluties:
EnglishThe next item is a joint debate on the following five motions for resolutions:
Aan de orde is het gecombineerd debat over de volgende vijf ontwerpresoluties:
EnglishThe next item is the debate on topical and urgent subjects of major importance.
Aan de orde is het debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties.
EnglishThe next item is the Commission statement on the oil slick off the French coast.
Aan de orde is de verklaring van de Commissie over de olievlek in Frankrijk.
EnglishThe next item is the Commission communication on the European research area.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over de Europese onderzoeksruimte.
EnglishThe next item is the Commission communication on economic and social cohesion.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over economische en sociale cohesie.
English   – The next item is one-minute speeches on matters of political importance.
Aan de orde zijn de opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang.