"its" translation into Dutch

EN

"its" in Dutch

volume_up
its {pron.}
volume_up
it {adv.}
volume_up
it {pron.}
NL

EN its
volume_up
{pronoun}

its (also: her, his, their)
volume_up
zijn {pron.}
The typeface -- the typeface is Helvetica; it's its 50th anniversary this year.
. ~~~ Het viert zijn 50ste verjaardag dit jaar.
We only have one world and we are all responsible for it and its people.
We hebben maar één wereld en we zijn allemaal verantwoordelijk voor deze wereld en zijn bewoners.
And indeed, this is probably historical, and it had its time.
En dit is waarschijnlijk geschiedenis en heeft zijn tijd gehad.
its (also: her, his, she, their)
volume_up
haar {pron.}
It is a mark of a civilised society how it treats its animals.
De manier waarop een samenleving haar dieren behandelt, is een maatstaf voor haar beschaving.
I put the question to the House, therefore, and I rely on its good sense.
Ik wend mij dus tot de Vergadering en laat de beslissing aan haar wijsheid over.
I would hope that, after this debate, the House will give it its full support.
Ik hoop dat de Vergadering na dit debat haar volledige steun hieraan zal geven.
its (also: her, his, their, them)
volume_up
hun {pron.}
America has, in its most recent statements, confirmed its commitment in this respect.
De Verenigde Staten hebben in hun jongste verklaringen hun verplichting in dit opzicht erkend.
Where will Europe end up if its public does not understand its leaders?
Waar gaat het heen met Europa als de mensen hun leiders niet meer begrijpen?
the obligation of the administration to give reasons for its decisions.
de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden.
its (also: his)
For the lack of a genuine common foreign and security policy, Europe cannot play the role that should be its, including that of restoring peace.
Bij gebrek aan een waarachtig gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid kan Europa de rol die de zijne zou moeten zijn niet spelen, de rol van, onder andere, hersteller van de vrede.

Context sentences for "its" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission behaved very politely and did not make any proposals of its own.
De Commissie heeft zich zeer beleefd opgesteld en geen eigen voorstellen gedaan.
EnglishInstead, it has limited itself to focusing its opinions on institutional issues.
Zij heeft zich daarentegen uitsluitend over de institutionele kwestie gebogen.
EnglishThe Union’ s trade with India amounts to less than 20 % of its trade with China.
De handel van de Unie met India beloopt nog geen 20 procent van die met China.
EnglishBetter legislation is essential for an internal market that functions at its best.
Betere regelgeving is essentieel voor een optimaal functionerende interne markt.
EnglishThe EU's support for this immense project will be crucial for its implementation.
De steun van de EU voor dit immense project is cruciaal voor de uitvoering ervan.
EnglishBut, logically, we cannot do both simultaneously – one thing and its opposite.
Logischerwijs kunnen we echter niet twee tegenovergestelde dingen tegelijk doen.
EnglishThis leads, in practice, to much confusion and its implementation is very complex.
Dit geeft in de praktijk veel verwarring en is bij de implementatie erg complex.
EnglishWe support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
Wat betreft die Europese aanklager, de onafhankelijkheid daarvan, die steunen we.
EnglishMy Group had expressed its desire to do so at the time of the " Michelin " affair.
Mijn fractie had naar aanleiding van de zaak-Michelin op dit debat aangedrongen.
EnglishWe are currently facing massive off-shore outsourcing with all its consequences.
Wij worden op dit moment geconfronteerd met massale met alle bijeffecten van dien.
EnglishThe fish-processing industry depends on imports for over 50 % of its supplies.
Meer dan 50 procent van de visverwerkende industrie is afhankelijk van de import.
EnglishIn Africa, survival is the problem, and the Congo is its most acute manifestation.
In Afrika is er sprake van existentiële nood, en dat geldt met name voor Congo.
EnglishThere are many misunderstandings concerning its material content and consequences.
Er bestaan veel misverstanden over de materiële inhoud en de consequenties ervan.
EnglishIts basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
De grote fout was dat de richtlijn tegenstrijdige en negatieve visies ontlokte.
EnglishThe Laeken Declaration set the task of bringing the EU closer to its citizens.
De Top van Laken heeft opdracht gegeven Europa dichter bij de burgers te brengen.
EnglishThe ELDR Group cannot be too emphatic in its condemnation of the suicide bombers.
De ELDR-Fractie heeft geen woorden genoeg om de zelfmoordaanslagen te veroordelen.
EnglishThe substance of amendment 5, if not its wording, has been adopted by the Council.
De inhoud en de formulering van ons amendement 5 werd door de Raad overgenomen.
EnglishThe current VAT directive which had its origins in the 1970s requires reform.
De huidige BTW-richtlijn die in de jaren '70 is ingevoerd moet vernieuwd worden.
EnglishI would like to know from the Commission what its position is on these amendments.
Ik zou van de Commissie willen weten hoe zij tegenover deze amendementen staat.
EnglishIn particular, the European Union needs to achieve credibility among its citizens.
Maar wat de Europese Unie vooral nodig heeft, is geloofwaardigheid bij de burger.