"keeping with" translation into Dutch

EN

"keeping with" in Dutch

EN keeping with
volume_up
{adjective}

keeping with (also: corresponding)

Context sentences for "keeping with" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAuthorities are keeping the farm under close surveillance and it has been closed.
De autoriteiten hebben de boerderij afgesloten en onder streng toezicht gesteld.
EnglishWe support the peace-keeping of Euskadi and we support peace-keeping in Europe.
Wij staan achter de pacificatie van Euskadi en achter de pacificatie van Europa.
EnglishThis legislation will need to be in keeping with the acquis of the European Union.
Deze wettelijke voorschriften moeten overeenstemmen met het acquis communautaire.
EnglishA majority of the people in the EU are also in favour of keeping summer time.
Een meerderheid van de burgers van de EU is er voor om de zomertijd te behouden.
EnglishAnd that is in keeping with the spirit and the letter of Article 128 of the Treaty.
Een doel dat in overeenstemming is met de geest van artikel 128 van het Verdrag.
EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Men verwijt de Europese Commissie dat zij daar te weinig toezicht op heeft gehouden.
EnglishIn any event, it is in keeping with the intergovernmental nature of the Union.
Dit strookt natuurlijk wel met het intergouvernementeel karakter van de Unie.
EnglishThat automatically implies doing something about it, keeping the situation in hand.
Dat betekent automatisch dat je er iets aan doet, dat je het in handen houdt.
EnglishThe above amendments are also in keeping with the discussions held in the Council.
Die amendementen weerspiegelen ook de debatten die hebben plaatsgevonden in de Raad.
EnglishNow experts believe that stories go beyond our capacity for keeping us entertained.
Experten geloven dat verhalen verder gaan dan ons vermogen om geamuseerd te worden.
EnglishGlobal peace-keeping also needs to be legitimised by the multilateral organisations.
Ook de vredeshandhaving vergt een legitimatie door multilaterale organisaties.
EnglishKeeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.
Het gescheiden houden van deze richtlijnen levert absoluut niets op voor het milieu.
EnglishThe proposal is therefore in keeping with the principle of subsidiarity too.
Het voorstel is daarom eveneens in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.
EnglishMr Helmer's party campaigned on the principle of keeping the pound against the euro.
De partij van de heer Helmer voerde campagne tegen de euro ten gunste van het pond.
EnglishKeeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
Geheimhouding van documenten en briefwisselingen is dé manier om wantrouwen te wekken.
EnglishThis is not in keeping with the exact wording of the Florence agreements.
Dit stemt niet overeen met de exacte bewoordingen van de akkoorden van Florence.
EnglishIt would not be in keeping with this to introduce a legally binding timetable.
De invoering van een juridisch bindend tijdschema zou hiertegen indruisen.
EnglishThis is in keeping with the opinion of the Scientific Steering Committee.
Dit is in overeenstemming met het advies van het Wetenschappelijk Stuurcomité.
EnglishAs regards peace-keeping, we must also make sure that the mission is successful.
Wat de vredesmissie betreft, moeten wij ervoor zorgen dat deze missie succesvol verloopt.
EnglishThe Council continues to focus mainly on keeping people out of Fortress Europe.
Het gaat er de Raad voornamelijk om mensen buiten Fort Europa te houden.