"to know" translation into Dutch

EN

"to know" in Dutch

EN

to know [knew|known] {verb}

volume_up
What do we want to know, what can we know and who is allowed to know what we know?
Wat willen we weten, wat kunnen we weten en wie mag wat weten?
I mean, fish don't know much about water, and people didn't know much about air.
Ik bedoel, vissen weten niet veel over water en mensen weten niet veel over lucht.
We just don't know enough, and we don't even know that we're missing California.
We weten gewoon niet genoeg, we weten zelfs niet dat Calfornië ontbreekt.
We know what unanimous votes are and we know what qualified majority votes are.
We kennen een unaniem besluit en we kennen een besluit met gekwalificeerde meerderheid.
We know the list from the budget, but we do not know every committee.
Wij kennen de lijst van de begroting, maar we kennen niet alle comités.
We now know the brain circuitry of imagination, of long-term planning.
Tegenwoordig kennen we het breincircuit van fantasie, van langetermijnplanning.
They know they can control their world.
Ze weten dat ze hun wereld kunnen beheersen.
To make use of the precautionary principle when the answers are known is an admission of powerlessness to control pollution.
Hantering van het voorzorgsbeginsel wanneer de antwoorden bekend zijn, is toegeven dat men niet in staat is de vervuiling te beheersen.
This is a field about which she knows a great deal and which she understands thoroughly.
Dit is een gebied waarop zij zeer deskundig is en dat zij goed beheerst.
to know
If people are going to be interested in Europe, they have to know about it.
Als de mensen maar meer van Europa afweten, gaan ze zich er vanzelf voor interesseren.
To obtain access to a document, one needs first of all to know that it exists.
Om toegang te krijgen tot een document, moet je eerst afweten van het bestaan ervan.
Now wall switches, we all know, fail.
Nu weten we allemaal dat schakelaars het soms laten afweten.
I am not just insisting on doing my job, those of us who do not know your language need the interpreters to provide us with the questions and answers.
Niet alleen omdat ik mijn werk wil doen, maar ook omdat degenen die uw taal niet machtig zijn, voor de vragen en antwoorden afhankelijk zijn van de tolken.
It is not a bad thing, however, that people know what Europe thinks.
Het is echter geen slechte zaak dat de mensen bekend zijn met wat de rest van Europa denkt.
It also means that both civil servants and citizens are aware of the standards in this field and know what an administration can be expected to do.
Het betekent ook dat zowel ambtenaren als burgers bekend zijn met de normen op dit gebied en weten wat er van een bestuursinstantie mag worden verwacht.
Those of you from North America will be familiar with the Monarch butterfly. Which, up until now has had the longest known insect migration.
Diegenen onder jullie uit Noord-Amerika zullen bekend zijn met de monarchvlinder, die tot nu toe de langste bekende migratieroute had van alle insecten.

Context sentences for "to know" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI know that drivers travel hundreds of extra kilometres to buy cheap diesel fuel.
Ik weet dat men honderden kilometers omrijdt om goedkope diesel te kunnen kopen.
EnglishI want to stress, you know, social organization can transcend political bounds.
Ik wil benadrukken dat de sociale organisatie politieke grenzen kan overstijgen.
EnglishAs you know, we had proposed to the Council that the social clause be extended.
Zoals u weet, hebben wij de Raad voorgesteld de sociale clausule uit te breiden.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Ik weet dat velen hun oor te luisteren leggen en horen wat dit Parlement zegt.
EnglishI know that some of them are deeply sincere, and I know that causes a problem.
Ik weet dat enkelen onder hen bijzonder eerlijk zijn en dat dat problemen stelt.
EnglishI believe that policy-makers should make more use of their know-how and expertise.
Ik vind dat het beleid meer gebruik moet maken van hun knowhow en hun expertise.
EnglishAs you know, Mr MacCormick has already raised this question in a different way.
Zoals u weet heeft de heer MacCormick deze vraag al op een andere manier gesteld.
EnglishYou know, as you can see, from almost 50 billion down to about 12 or 13 billion.
Zoals je ziet, is het gedaald van bijna 50 miljard naar ongeveer 12 of 13 miljard.
EnglishAs we know, it was the fishing communities that were hardest hit by that disaster.
Zoals bekend zijn de visserijgemeenschappen het zwaarst getroffen door die ramp.
EnglishWe know that a few Serbian soldiers have now been taken prisoner by the Albanians.
Zoals bekend hebben de Albanezen een aantal Servische soldaten gevangen genomen.
EnglishI do not know, and it is very difficult for us to judge the matter this evening.
Ik weet het niet, het is ook moeilijk voor ons om dat hier vanavond te beoordelen.
EnglishI believe that the previous speaker does not know the story of the Maginot Line.
Ik geloof dat de voorgaande spreker het verhaal van de Maginotlinie niet kent.
EnglishAs you know, we also had to prepare an auditor's certificate for the whole budget.
Zoals u weet, moeten wij ook een verklaring voor de gehele begroting voorleggen.
EnglishAs we know, the parliaments do take decisions on national employment strategies.
Zij hebben beslissingsbevoegdheid voor de nationale werkgelegenheidsstrategie.
EnglishAnd if they have not carried it out, I do not know when they are going to do so.
Als die dat nog niet gedaan heeft, dan weet ik niet wanneer ze wel zover zal zijn.
EnglishI know from the country I know best that they have worked for a very long time.
Ik weet uit de ervaringen in mijn eigen land dat dit al heel lang prima werkt.
EnglishWe are also very curious to know what the Commissioner makes of Amendment No 5.
We zijn uiterst benieuwd wat de commissaris als reactie zal geven op amendement 5.
English   – Mr Dunn, I am happy to admit that the Commission cannot know everything.
- Geachte afgevaardigde, ik wil graag toegeven dat de Commissie niet alles weet.
EnglishDid you know that Dusty Tails sang the theme song to six Damian Drake movies?
Wist jij dat Dusty Tails het titellied gezongen heeft van 6 Damian Drake filmen?
EnglishYou know in 1950 the typical ship carried 5,000 to 10,000 tons worth of goods.
Weet je, in 1950 vervoerde een gemiddeld schip 5.000 tot 10,:,000 ton goederen.