"knowledge" translation into Dutch

EN

"knowledge" in Dutch

EN knowledge
volume_up
{noun}

Now, the language of knowledge is one thing, but knowledge itself is quite another.
De taal van de kennis is één ding, maar dan zijn we nog niet bij de kennis zelf.
Europe produces a great deal of new knowledge, but production of knowledge is not enough.
Europa produceert veel nieuwe kennis, maar productie van kennis is niet voldoende.
Culture requires knowledge, and knowledge of others means not being afraid.
Welnu, voor cultuur is kennis nodig en kennis van andere culturen hebben betekent niet bang zijn.
knowledge (also: science)
Every administrative function improves in the knowledge that it is under scrutiny.
Ieder bestuur heeft er baat bij te weten dat het nauwlettend wordt gevolgd.
Schiphol Airport is to my knowledge applying this principle carefully.
De luchthaven van Schiphol past dit laatste naar mijn weten reeds zorgvuldig toe.
We want Europe's citizens to regain the knowledge of why we are uniting Europe.
Wij willen dat de burgers van Europa weer weten waarom wij Europa verenigen.
The licence and knowledge must be taken into account solely as mitigating circumstances.
Vergunningen en bekendheid met de gevolgen mogen enkel als verzachtende factoren dienen.
We have done this precisely to promote a broader knowledge of European employment strategy.
Dat hebben we juist gedaan om de Europese werkgelegenheidsstrategie meer bekendheid te geven.
Its purpose is to increase the knowledge and dissemination of works representative of the Member States ' culture.
Het is gericht op een bredere verspreiding en bekendheid van werken die de culturen van de lidstaten vertegenwoordigen.
And in the knowledge that 314 votes must be attained, you should have acted more wisely.
En wetende dat u 314 stemmen moet halen, had u eigenlijk verstandiger moeten zijn.
His report demonstrates a great deal of technical knowledge in the way it approaches the extremely important subject of developing the trans-European transport network.
In dit verslag wordt met groot verstand van zaken een onderwerp van cruciaal belang toegelicht, namelijk de ontwikkeling van het Trans-Europese vervoersnetwerk.
knowledge
If so, is this done with the knowledge and agreement of other Member States?
Zo ja, is dit met medeweten en instemming van andere lidstaten van de Europese Unie?
And it has done so, as we have seen today, without the knowledge of the President of the Commission, and taking his name in vain.
Zoals wij hier vandaag hebben vernomen, is deze beslissing buiten medeweten van Commissievoorzitter Prodi genomen, ofschoon zijn naam op de affiche prijkt.
But what is not correct is that a motion for a resolution should be modified, once it is under way, in the corresponding body of Parliament, without the knowledge of the signatories.
Het kan evenwel niet dat een ontwerpresolutie zomaar en zonder medeweten van de ondertekenaars in het desbetreffende orgaan van het Parlement gewijzigd wordt.
knowledge (also: acquaintance, science)

Synonyms (English) for "knowledge":

knowledge

Context sentences for "knowledge" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Lannoye has always impressed me with his huge knowledge of ecological matters.
De heer Lannoye heeft altijd indruk op me gemaakt met zijn immense milieukennis.
EnglishAnd that's not because they're promiscuous, it's because there's no knowledge.
En dat is niet omdat ze veel relaties hebben, het is omdat er geen informatie is.
EnglishThe digital knowledge-based society turns the world into a single coherent whole.
De digitale kennismaatschappij maakt van de wereld één samenhangend geheel.
EnglishAs you know, we have no knowledge of the fate of certain journalists in the Ukraine.
Zoals u weet is over het lot van enkele journalisten in Oekraïne niets bekend.
EnglishEurope must become ‘ the world’ s most competitive knowledge-based economy’.
Europa moet zich ontwikkelen tot " 's werelds meest competitieve kenniseconomie ".
EnglishI do not wish to enter into a debate on French law, since I have no knowledge of it.
Ik wil geen discussie aangaan over het Franse recht, want ik ben geen expert.
EnglishBroadband is the essential physical infrastructure of the knowledge society.
Breedband is de essentiële fysieke infrastructuur van de kennismaatschappij.
EnglishThe Indicator should not be confused with the certificate of language knowledge.
De indicator mag niet worden verward met het taalbeheersingscertificaat.
EnglishHowever, I read history and I have some knowledge and understanding of it.
Ik lees echter geschiedenisboeken en weet en begrijp wel iets van die gebeurtenis.
EnglishThese two types of knowledge, working together, could be highly effective.
Een combinatie van beide vormen van deskundigheid zou zeer vruchtbaar kunnen zijn.
EnglishAnd in the knowledge that 314 votes must be attained, you should have acted more wisely.
En wetende dat u 314 stemmen moet halen, had u eigenlijk verstandiger moeten zijn.
EnglishTo my knowledge, therefore, we are dealing at this stage with Greek airspace.
Voor zover ik weet gaat het hier dus vooralsnog om het Griekse luchtruim.
EnglishAnd once you can do that, you create the kind of self-knowledge that enables self-mastery.
Zodra je dat kunt, creëer je de zelfkennis die zelfmeesterschap mogelijk maakt.
EnglishOne of them is matter, because the growth of knowledge is a form of information processing.
Eén ervan is materie, omdat kennisaangroei een vorm van informatieverwerking is.
EnglishNothing done by the Presidency has been done without the Commission's prior knowledge.
Het voorzitterschap heeft niets gedaan zonder dat de Commissie daar tevoren van wist.
EnglishOther important factors are entrepreneurship and the knowledge-based economy.
Andere belangrijke factoren zijn ondernemingsgeest en de kenniseconomie.
EnglishSo if you keep further down the knowledge map, we're getting into more advanced arithmetic.
Als je steeds verder afdaalt in de kennisboom, komen we bij gevorderd cijferen.
EnglishMoreover, to the best of our knowledge, Mrs Cresson's shoes did not cost EUR 2 000.
Overigens hebben de schoenen van mevrouw Cresson geen 2000 euro gekost!
EnglishAt its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
Op haar best kan de kennismaatschappij de sociale dimensie van het nieuwe kapitalisme zijn.
EnglishLet us enrich our collective knowledge with the experiences of the different Member States.
We mogen niet aarzelen onze gemeenschap te verrijken met nationale ervaringen.