"knowledge economy " translation into Dutch

EN

"knowledge economy " in Dutch

EN knowledge economy 
volume_up
{noun}

knowledge economy  (also: knowledge-based economy)
A dynamic knowledge economy requires a sound Learning programme.
Bij een dynamische kenniseconomie hoort ook gedegen eLEARNING-programma.
Culture is also a part of our objectives for the knowledge economy.
Cultuur maakt ook onderdeel uit van onze doelstellingen inzake de kenniseconomie.
They are a huge and important part of the future knowledge economy.
Ze vormen een groot en belangrijk deel van de toekomstige kenniseconomie.

Similar translations for "knowledge economy " in Dutch

knowledge noun

Context sentences for "knowledge economy " in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishResearch policy needs to be strengthened, and we need a knowledge-based economy.
Het onderzoeksbeleid moet worden versterkt en onze economie moet op kennis gebaseerd zijn.
EnglishA knowledge-based economy will be at the core of such a strategy.
Een op kennis gebaseerde economie zal in het middelpunt staan van deze strategie.
EnglishTherefore it is also important as ever in the knowledge and service economy.
Daarom is ze ook van belang voor de kennis- en diensteneconomie.
EnglishThe important thing is the knowledge-based economy and society.
Wat van belang is, is de op kennis gebaseerde economie en samenleving.
EnglishA knowledge-based economy implies a world view that only culture can provide.
Een op kennis gebaseerde economie veronderstelt een visie op de wereld die alleen de cultuur kan verschaffen.
EnglishThe European Union’ s goal is a knowledge-based economy.
Het doel van de Europese Unie is een op kennis gebaseerde economie.
EnglishFull employment and the transition to a knowledge-based economy form our common aim for the first decade of the 21st century.
Ondanks de pessimistische visie van sommigen, maken alle economische sectoren een groei door.
EnglishWe have definite programmes to encourage a growth economy, but also a knowledge-based economy, at European level.
Wij hebben concrete programma's om op Europees niveau een economie te verwezenlijken van groei, die evenwel ook is gebaseerd op kennis.
EnglishThe expectation is to reach completion by 2005 in terms of a regulatory framework and 2010 for the knowledge-based economy.
Naar verwachting wordt in 2005 een wetgevingskader gerealiseerd en volgt in 2010 de verwezenlijking van de kennismaatschappij.
EnglishFaced with a 21st-century global and knowledge-based economy, we urgently need to find a solution to the patent issue.
In de op kennis gebaseerde wereldeconomie van de eenentwintigste eeuw moeten we dringend een oplossing vinden voor het octrooiprobleem.
EnglishYou know that the electronic communications sector is a major driver for a knowledge-based society and economy.
U weet dat de elektronische-communicatiesector als stuwende kracht een belangrijke rol speelt in een op kennis gebaseerde samenleving en economie.
EnglishConsequently, our knowledge-based economy may become an economy of incomprehension, because of us, not because of young people or children.
Op die manier zal onze op kennis gebaseerde economie waarschijnlijk een economie van onbegrip worden, niet door de jeugd of de kinderen, maar door ons.
EnglishThis is a brain drain, and we need these brains in order to turn Europe into the world's most dynamic and competitive knowledge-based economy.
Zo raken wij onze brains kwijt en die hebben wij nodig om van Europa de meest dynamische en competitieve op kennis gebaseerde economie van de wereld te maken.
EnglishThat is why the EU’ s development strategy to make our continent the world’ s most competitive knowledge-based economy is absolutely the right one.
Daarom is de ontwikkelingsstrategie van de Europese Unie om van ons werelddeel de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie te maken zeer terecht.
EnglishMr President, it sounds wonderful that the EU wants to create the most competitive, dynamic and knowledge-based economy.
Mijnheer de Voorzitter, de verwezenlijking van de meest concurrerende, dynamische en op kennis gebaseerde economie ter wereld binnen de Europese Unie is natuurlijk een schitterend doel.
EnglishThe goal we set ourselves at Lisbon in March 2000 was to make the Union the world's most competitive and dynamic knowledge-based economy within ten years.
In maart 2000 hebben wij in Lissabon afgesproken de Unie binnen tien jaar om te vormen tot de best concurrerende en meest dynamische economie ter wereld.
EnglishIt is hard to see how many of today's poorest countries are to be able to hold their own in the evermore knowledge-oriented economy that is being developed.
Het is moeilijk in te schatten hoeveel van de armste landen zich in de steeds meer kennisgerichte economie die zich ontwikkelt, zullen kunnen handhaven.
EnglishOn this basis, Madam President, the European Union will be able to make a sustained contribution to the high performance, knowledge-driven economy we are looking to achieve.
Mevrouw de Voorzitter, op deze basis kan de Europese Unie een duurzame bijdrage aan de nagestreefde sterke, op kennis gebaseerde economische ruimte leveren.
EnglishDid they give any consideration to the ambition expressed at Lisbon for Europe to be the most dynamic and competitive knowledge-based economy in the world?
Hebben zij ook maar een moment stilgestaan bij de in Lissabon geformuleerde ambitie dat Europa de meest dynamische en concurrerende kennismaatschappij ter wereld moet worden?
EnglishThe oft-recited Lisbon Summit sets the overall objective of " making the European Union the most dynamic and competitive knowledge-based economy in the world ".
Tijdens de vaak geciteerde Top van Lissabon werd de doelstelling geformuleerd om van Europa de meest dynamische en competitieve, op kennis gebaseerde economie ter wereld te maken.