"to lay down" translation into Dutch

EN

"to lay down" in Dutch

EN to lay down
volume_up
{verb}

to lay down (also: to adjust, to edit, to guess, to place)
The Commission is ready to lay down specific rules for such exceptions.
De Commissie is bereid speciale regels op te stellen voor een dergelijke uitzondering.
It is thus up to that committee from the private sector to lay down these standards.
Het is dus aan dat comité uit de particuliere sector om die standaarden vast te stellen.
We lay down stringent requirements on vehicles stationed in western Europe.
Wij stellen daarvoor zware eisen aan de voertuigen die in West-Europa zijn gestationeerd.
to lay down (also: to lay, to locate, to place, to put)
It is important to lay down the rules for taking part in the referendum.
Het is belangrijk de regels voor deelname aan het referendum vast te leggen.
The United States is in a position to lay down the law to the international community.
De Verenigde Staten zijn in staat de internationale gemeenschap hun wet op te leggen.
We tried very hard to lay down clear lines of responsibility.
Wij hebben erg ons best gedaan om duidelijke verantwoordelijkheden vast te leggen.
to lay down (also: to assemble, to extract, to infuse, to link)
It seems wrong to us to lay down any guidelines in this area.
Ons inziens is het ongepast op deze gebieden een aantal grote lijnen uit te zetten.
Even though we are able substantially to support quite a few of the proposals, it is not for the EU to lay down such policy.
Hoewel wij inhoudelijk achter een groot deel van de voorstellen staan, zijn wij van mening dat het niet aan de EU is een dergelijk beleid uit te zetten.
Because the lowly abalone is able to lay down the calcium carbonate crystals in layers, making this beautiful, iridescent mother of pearl.
Omdat de bescheiden Abalone in staat is om de calciumcarbonaat kristallen af te zetten in lagen, waarbij dit mooie, iriserende parelmoer ontstaat.
I would like the EU to lay down minimum rules rather than harmonizing rules.
Ik zou willen dat de EU minimumregels vaststelde in plaats van de voorliggende harmonisatieregels.
The thrust of the report is not to make concrete proposals, but to lay down guidelines for the next Parliament.
Het verslag is niet in de eerste plaats bedoeld om concrete voorstellen te doen, maar om richtsnoeren vast te stellen voor het volgende Parlement.
I should like to lay down a marker in relation to the declaration we have just heard from Commissioner Fige ľ, speaking on behalf of Commissioner Dimas.
Ik wil een kantekening plaatsen bij de verklaring die we zojuist hebben gehoord van commissaris Figel ', die sprak namens commissaris Dimas.
to lay down (also: to abort, to block, to cease, to clog)
I appeal to the men of violence to lay down their arms, to stop their murderous acts of violence in Ireland and elsewhere.
Ik doe een beroep op de mensen die hun toevlucht nemen tot het geweld, om de wapens neer te leggen, om hun moordzuchtige daden van geweld in Ierland en elders in de wereld, te stoppen.
to lay down (also: to enter, to insert, to pick, to pierce)
I should also like to appeal to all parties to cease committing such outrages and to lay down their weapons and together embark upon the long and difficult road to peace.
Ik verzoek alle partijen dringend de wapens neer te leggen, samen de lange en moeizame weg naar de vrede te gaan en de aanvallen te staken.

Similar translations for "to lay down" in Dutch

lay noun
Dutch
lay adjective
to lay verb
to lie verb
down noun
down adjective
down adverb
down preposition
Dutch
down
to down verb

Context sentences for "to lay down" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, we need to lay down new legislation in this field as soon as possible.
Daarnaast dient nieuwe wetgeving op dit gebied zo snel mogelijk vastgesteld te worden.
EnglishThe financial constitution would thereby lay down Parliament's budgetary rights.
In dat financieel reglement worden ook de begrotingsrechten van het Parlement vastgelegd.
EnglishThe proposal does not, therefore, set out to lay down Community rules on expulsion.
Het voorstel beoogt dus niet de vaststelling van communautaire normen voor verwijdering.
EnglishBeyond that it is up to the Member States to lay down national policy on drugs.
Daarnaast moeten de lidstaten zelf hun eigen drugsbeleid vaststellen.
EnglishThat again shows that it really does make sense here to lay down clear procedural rules.
Hieruit blijkt hoe belangrijk het is dat duidelijke procedureregels worden opgesteld.
EnglishSo, à la Voltaire, if you want to talk to me, lay down the rules now.
Zoals Voltaire zei, " wie met mij wil discussiëren, moet zijn termen definiëren ".
EnglishNonetheless, we need to proceed faster in order to lay down the necessary rules.
Toch moeten wij sneller te werk gaan bij ons streven om de nodige regels tot stand te brengen.
EnglishThen this Parliament will lay down its opinion - yes or no or maybe - as it always does.
Dan bepalen we ons standpunt, ja, nee of misschien, zo doen we dat altijd.
EnglishOkay, guys, we're going to lay down some cover fire for him on three!
Okay, jongens, we gaan liggen Bij drie schieten we om hem te dekken! klaar?
EnglishThat is why we need to lay down some ground rules for these renewable sources of energy.
Daarom moeten er voor deze hernieuwbare energiebronnen kadervoorwaarden worden opgesteld.
EnglishWe must therefore lay down rules which can thrive in the different national cultures.
Wij moeten dus regels vaststellen die in de verschillende nationale culturen kunnen gedijen.
EnglishConfidence, however, is not something that we can lay down in legislation.
Vertrouwen is echter iets wat we niet in wetgeving kunnen vastleggen.
EnglishI think that the most serious thing is for us to lay down these rules in a small committee.
Ik geloof dat het meest serieuze is deze regels binnen een klein comité af te spreken.
EnglishThis is not an area where Europe should lay down criteria of cost or quality.
Europa mag geen criteria voorschrijven voor kwaliteit en kosten.
EnglishAnd He's saying, "If you lay it down, I'll make it come alive.
En Hij zegt: "Als je het neerlegt, zal ik ervoor zorgen dat het tot leven komt.
EnglishWe therefore cannot lay down standard models for regional cooperation.
Het is bijgevolg niet mogelijk uniforme modellen te maken voor de regionale samenwerking.
EnglishFrom the environmental viewpoint, it is not a problem if we do not lay down a framework of this kind.
Vanuit milieustandpunt vormt het ontbreken van een kaderwetgeving geen probleem.
EnglishThat means we can no longer lay down rules for ourselves alone.
Dat betekent dat wij geen regels meer kunnen vastleggen alleen voor onszelf.
EnglishI would like the EU to lay down minimum rules rather than harmonizing rules.
Ik zou willen dat de EU minimumregels vaststelde in plaats van de voorliggende harmonisatieregels.
EnglishFirstly, its Rules of Procedure, which lay down the formal steps we should follow.
Hierin is de formele procedure vastgesteld, dat wil zeggen de manier waarop wij te werk moeten gaan.