EN lead
volume_up
{noun}

1. general

lead
volume_up
lood {het}
It is therefore not sensible to ban lead in the glass of light bulbs.
Het verbieden van lood in het glas van gloeilampen is daarom niet verstandig.
The idea of a report along the lines of parameters for lead has also been accepted.
Wij aanvaarden het idee van een verslag zoals bij de parameters voor lood.
For reasons of safety, I am in favour of the use of lead in television tubes.
Om reden van veiligheid ben ik vóór het gebruik van lood in beeldbuizen.
lead (also: direction, duct, guidance, guide)
The Europeans actually demonstrated their lead in this field.
De Europeanen hebben daar bewezen dat zij op dit terrein de leiding hebben.
We should stay in the lead in the world debate about climate change.
We moeten leiding blijven geven in het mondiale debat over klimaatverandering.
After all, the Council is there to give a strategic lead.
Uiteindelijk is de Raad er om strategische leiding te geven.
lead (also: length)
The length of the debates and the number of meetings that all Parliament's committees have devoted to it lead us to expect a far-reaching project.
Gelet op de lengte van de debatten en op de vele vergaderingen die alle commissies van het Parlement eraan hebben gewijd, hadden wij op een ambitieus project kunnen hopen.
lead (also: chip, stud)
lead
We are afraid that the Commission is being kept on leading reins too much.
We zijn bang dat de Commissie te veel aan een leiband wordt gelegd.
Rules, however, must not hinder developments, but lead and alter, and be flexible.
Regels mogen desondanks de ontwikkeling niet tegengaan, maar dienen een leidraad te vormen en flexibel te zijn, te veranderen.
On many of the issues about former Yugoslavia we have led the Council and the Commission.
Wij zijn een leidraad voor de Raad en de Commissie geweest in een heleboel aangelegenheden met betrekking tot het voormalig Joegoslavië.
lead
lead
We should take the lead and not be sitting back waiting for others to give the lead.
We moeten zelf het voortouw nemen en niet rustig wachten tot anderen dat gaan doen.
With hundreds of initiatives, Germany is in the lead here.
Met honderden initiatieven neemt de Bondsrepubliek Duitsland daarbij het voortouw.
Europe is giving a lead on this and that is to be encouraged and supported.
Europa neemt op dit gebied het voortouw en dat dient aangemoedigd en gesteund te worden.

2. sports

lead (also: head start)
We have a lead in Europe but we are not encouraging that.
Europa heeft een voorsprong op dit gebied, maar we ondersteunen het niet.
It started with him playin' Boobie when we had a big lead.
Het begon ermee dat hij met Boobie solde toen we een grote voorsprong hadden.
We have to safeguard Europe's lead in mobile communications.
We moeten de voorsprong die Europa heeft op het gebied van mobiele communicatie veiligstellen.

Context sentences for "lead" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have exactly one employee, and that employee is our lead software developer.
Wij hebben exact één werknemer, die onze belangrijkste software-ontwikkelaar is.
EnglishWe may ask whether this will lead to a cancellation of projects already planned.
We kunnen ons afvragen of hierdoor reeds geplande projecten komen te vervallen.
EnglishIt will inevitably lead the public to reject this European and simplistic vision.
En de burgers zullen deze simplistische visie op Europa onvermijdelijk verwerpen.
EnglishI should love to have the privilege to lead; but the choice now rests with you.
Graag zou ik het eervolle ambt van Voorzitter bekleden, maar de keus is nu aan u.
EnglishThe institutions of the Community and Member States must lead the way in this.
De instellingen van de Gemeenschap en de staten moeten het goede voorbeeld geven.
EnglishThe measures adopted in Germany with regard to temporary work lead to a dead-end.
De maatregelen in Duitsland met betrekking tot uitzendwerk zijn tot falen gedoemd.
EnglishPerhaps that will lead in time to support for the peace process and negotiations.
Misschien leidt dat gaandeweg tot steun voor het vredesproces en onderhandelingen.
EnglishThese precautions are necessary as mistakes could lead to serious consequences.
Deze voorzorgsmaatregelen zijn nodig om fouten met ernstige gevolgen te voorkomen.
EnglishThese closures will lead to around 1 500 job losses, 530 of which will be in France.
Met die sluitingen gaan bijna 1.500 ontslagen gepaard, waarvan 530 in Frankrijk.
EnglishThis will involve you putting some of the hardliners in your ranks on the lead.
Daarbij hoort dat u die paar hardliners in uw gelederen aan de ketting legt.
EnglishUnfortunately, the talks in Rio did not lead to a significant breakthrough.
Helaas hebben de besprekingen in Rio niet tot een substantiële doorbraak geleid.
EnglishHowever, this will lead to an increase not a reduction in the social crisis.
Hierdoor wordt de sociale crisis echter alleen maar erger in plaats van minder.
EnglishThese exchanges only lead to improvement in cooperation with great difficulty.
Deze uitwisselingen boeken slechts met grote moeite vooruitgang in de samenwerking.
EnglishThat alone will lead to new jobs and the preservation of existing jobs in Europe.
Alleen dat leidt tot nieuwe werkgelegenheid en behoud van werkgelegenheid in Europa.
EnglishThat will create two systems in one EU and lead to distortions of competition.
Hierdoor ontstaan er twee systemen in één EU en het leidt tot concurrentievervalsing.
EnglishIn Member States with many harbours, this will lead to organizational problems.
In lidstaten met veel havens levert dat zeker de nodige organisatorische problemen op.
EnglishThis global restructuring plan could lead to the loss of up to 12 000 jobs.
Dit hele reorganisatieplan zou in totaal wel 12.000 banen kunnen gaan kosten.
EnglishIn countless cases, no action was taken or if it was, it did not lead to any result.
In talloze gevallen werd geen actie ondernomen of leidden acties niet tot resultaat.
EnglishA violation of the way in which they feel they lead their life as a woman.
Een aantasting van de manier waarop zij menen als vrouw in de wereld te staan.
EnglishIt gives a message of hope to those who would lead Northern Ireland forward.
Het is een boodschap van hoop voor diegenen die Noord-Ierland vooruit willen helpen.